Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması
Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması
  1. Anasayfa
  2. /
  3. Yarışmalar
  4. /
  5. Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve...

Konu ve Amaç:

Madde 1: Kentleşme sürecinin getirdiği olumsuzluklar başta olmak üzere, diğer farklı alan ve sektörlerde yaşanan sorunların da bir türevi biçiminde somutlaşan taşınmaz kültür ve doğa varlıklarının yitirilmesi, tükeniyor olması; ülkemizin gelecek kuşaklara ilişkin sorumluluğunun önemli bir bölümünü geçersiz kılmaktadır. Bir diğer deyişle, tarihi, doğal ve kültürel çevrenin korunmasının genel anlamı bu değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. Sağlıklı bir koruma politikasının tarihsel mirası sosyal yaşama katması ve onunla bütünleşmesi gerekmektedir. Bu bağlamdaki temel ilke ise; kültürel birikim ve değerleri süreç içinde farklılaşan değerler ile bütünleşerek yaşanabilir çevreler yaratmak olmalıdır. Kuruluş ve çalışma amaçlarına uygun bir biçimde ve bu temel ilke doğrultusunda yerelin-sivilleşmenin öne çıkmasına, güçlenmesine inanan Tarihi Kentler Birliği; her türlü değerini bu kadar çabuk tüketen ülkemizde, kalan ve yeniden kazanılması olası tarihi, kentsel, arkeolojik ve doğal değerleri, yaşama katma adına Tarihi Kentler Birliği Meclisi’nin 2001/13 esas, 13 karar numaralı meclis kararı ile bir yarışma düzenlemektedir. Bu yarışma ile kamuyu özendirme ve onun önder olma, koruma bilinci yaratma işlevlerini öne çıkartma, yanı sıra yerelden merkeze yeni bir yapılanmaya ve değişime de uçlar vermesi amaçlanmaktadır. Bu yönetmelik belediyelerimiz tarafından, yarışmanın düzenlendiği yılın 30 Haziran tarihi itibariyle son bir yıl içinde projeleri sonlandırılmış, gerekli kurum onayları alınmış veya uygulamalarına başlanmış ya da uygulamaları tamamlanmış koruma örneklerini kapsayacak (bu örnekler tek yapı ölçeğinde olabileceği gibi, bir sokak, doku ve yerleşme bütünü de olabilecektir) ve üye belediyeler arasında gerçekleşecek yarışmanın koşullarını belirlemektedir.

Kapsam:

Madde 2: Bu yönetmelik hükümleri, Tarihi Kentler Birliği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasına katılan tüm üye belediyelerin uyması gereken yarışma kurallarını kapsar.

Hukuki Dayanak:

Madde 3: Bu yönetmelik, 16.08.2000 gün ve 2000/1203 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmasına izin verilen Tarihi Kentler Birliği Tüzüğü’nün 10. maddesinin 15. fıkrası hükmüne ve Tarihi Kentler Birliği Meclisi’nin 2002/03 esas, 03 karar numaralı meclis kararına dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar:

Madde 4: Bu yönetmelikte geçen deyimlerden Meclis: Tarihi Kentler Birliği Meclisi, Encümen: Tarihi Kentler Birliği Encümeni, Başkan: Tarihi Kentler Birliği Başkanı, Belediye: Tarihi Kentler Birliği’ne üye Belediyeleri ifade eder.

Katılım Koşulları: 

Madde 5: Yarışmacı Belediyelerden: a) Tarihi Kentler Birliği’ne üye belediye olması, b) Son dönem dahil olmak üzere aidat borcu bulunmaması, c) Proje ve uygulamada görev alan meslek insanlarının ilgili meslek odası üyesi olması, koşulları aranacaktır.

Katılım Çağrısı:

Madde 6: Her yıl tekrarlanan yarışmaya katılım en son Aralık ayı sonu itibariyle yapılır. Katılıma ilişkin çağrı ise, gerekli tüm belgeler ile birlikte en geç her Haziran ayının son gününe kadar tüm üye belediyelere Tarihi Kentler Birliği Merkez Sekreteryası tarafından iletilir.

Yazışma ve Teslim Adresi:

Madde 7: Tarihi Kentler Birliği merkezine, konuyu ve istenenlere uygun olarak hazırlık yapıldığını belgeleyen başvuru dilekçeleri, ekleri ile birlikte teslim edilecektir.

İstenenler:

Madde 8: Yarışma; proje (planlama, kentsel tasarım, mimari proje) ve uygulama (başlanmış veya tamamlanmış) olmak üzere iki farklı kategoride düzenlenmektedir. Belediyeler, farklı kategorilerde birden fazla başvuruda bulunabilecekleri gibi aynı kategoride de birden fazla başvuru yapabilirler. Belediyeler, hangi kategorilerde yarışmaya katıldıklarını başvuru dilekçelerinde belirtmek durumundadırlar. A) Değerlendirme İçin; 1. Planlama, Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Kategorisi ile İlgili Olarak: a) Mülkiyete ilişkin bilgiler, b) Kadastral Pafta, c) Tescil ve/veya sit alanı ilanına ilişkin ilgili Bölge Koruma Kurulu kararı, d) Halihazır harita (gereken ölçekte), e) Başvurulan konu bağlamında; – Gerekli ölçeklerde Koruma Amaçlı İmar Planı, plan notları, lejant, – Sokak, meydan, park gibi doku özelliklerini öne çıkaran ve 1/500 ölçeğinin daha altındaki kentsel tasarım projeleri, – Mimari projeler (vaziyet planı, rölöve, restitüsyon, restorasyon, detaylar), f) Koruma Amaçlı İmar Planı, kentsel tasarım projeleri veya mimari projelerin ifadesini güçlendirme adına; siluet, perspektif, bilgi paftaları ve/veya analiz-sistem paftaları (istenilen teknik ve ölçeklerde), g) Açıklama raporu (senaryo, modelleme, görsel malzeme ile şekil ve şemalarla desteklenmiş bir biçimde), h) Koruma Amaçlı İmar Planı, kentsel tasarım projeleri veya mimari projelerin onaylanmış olduğuna ilişkin ilgili Bölge Koruma Kurulu kararı, 2. Uygulama Kategorisi ile İlgili Olarak i) Uygulamanın son halini (devam eden ya da bitmiş) tanımlayan fotoğraflar (tek yapı ölçeğinde iç/dış, uygulama öncesi/uygulama sonrası biçiminde); çevre ilişkilerini ifade eden en az iki pafta halinde destekleyici çalışmalar, B) Sergileme İçin; En fazla 2 adet, 70 cmx100 cm boyutlarında, yüksek çözünürlükte görseller kullanılarak baskıya uygun şekilde, yarışma duyurusu ile birlikte üye belediyelere iletilecek olan formata, ölçülere ve baskı malzemesine sadık kalınarak hazırlanmış sergileme paftaları, C) Sergi Katalogu İçin; Proje veya uygulama konusunun yüksek çözünürlükte, JPEG veya TIFF formatında görselleri (kentin eski-yeni fotoğrafları, proje/uygulama konusunun eski-yeni / uygulama öncesi-uygulama sırasında-uygulama sonrası fotoğrafları, detaylar, çizimler) ve projenin/uygulamanın Microsoft Word formatında, 1 sayfayı geçmeyen açıklama raporunu içeren CD, Başvuru yapan belediyedeki ilgili kişinin iletişim bilgileriyle birlikte, Tarihi Kentler Birliği Yarışma Sekreteryası’na bir asıl dosya ve bir suret olarak iki takım halinde teslim edilecektir. Elektronik ortamda çoğaltmaya uygun teslimler dışındaki suretlerin, asıl kopya ile aynı nitelikte olması gerekir. Çizim tekniği ve renk serbesttir.

Jüri Üyeleri ve Raportörler:

Madde 9: a) Yarışmanın yapıldığı dönemdeki Danışma Kurulu üyeleri, yarışmanın Asli Jüri Üyeleridirler. Bu üyelerin isimleri yarışma çağrısı ile birlikte her dönem üye belediyelere duyurulur. b) Yarışmanın raportörlüğünü Tarihi Kentler Birliği’nin Merkez Sekreteryası görevlileri yürütür. Raportörlüğü oluşturan isimler de yarışma çağrısı ile birlikte her dönem üye belediyelere duyurulur. c) Jüri; uygulama örneklerindeki özgünlük ve/veya gereksinme duyulacak uzmanlık alanlarına göre değerlendirmeye Danışman Jüri Üyesi davet edilebilir. Bu üyelerin oy hakkı bulunmaz. d) Jüri üyeleri, Encümen tarafından uygun görülecek en fazla 3 (üç) kişiyi daha Asli jüri üyesi olarak davet edebilirler. Bu isimler de belediyelere duyurulur.

Ödüller: 

Madde 10: a) Yarışmaya katılan tüm belediyelere birer katılım ve teşekkür belgesi verilecektir. b) Dereceye giren çalışmalar için ödüller ise Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü, Uygulama Ödülü ve Proje Ödülü olmak üzere üç başlıkta verilecektir. Her bir başlık için en çok üç ödül oluşturulacak olup, jüri, katılan proje/uygulama örneklerini bu başlıklarda ödül sıralamasına alıp almamakta serbesttir. c) Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü, Uygulama Ödülü ve Proje Ödülü için verilecek ödül adetleri ve türleri, gerektiğinde, jüri tarafından artırılabilir veya azaltılabilir. Tutarlı bir ivme gösteren belediyelere gerektiğinde Süreklilik Ödülü verilebilir. Ayrıca jüri, ödül başlıklarını ve/veya kategorilerini değiştirebilir ve değişiklikler 6. maddede belirtilen süre içinde Belediyelere iletilir. d) Jürinin ve Encümenin önerisiyle, Tarihi Kentler Birliği’nin ilkeleri doğrultusunda çalışma yapan il özel idare müdürlüklerine ve valiliklere Tarihi Kentler Birliği Özel Ödülü verilebilir.

Jüri Toplantı Günü Ve Sonuçların İlanı:

Madde 11: Jüri, bir önceki yılın değerlendirme çalışmaları için her yılın Ocak ayı içinde toplanır ve en geç Ocak ayının sonuna kadar değerlendirmesini sonuçlandırır.

Çalışmaların Sergilenmesi ve Kolokyum:

Madde 12: Yarışma sonuçları, bir sergiyle birlikte İstanbul’da basın toplantısıyla katılımcılara, üye belediyelere ve kamuoyuna duyurulur. Sonrasında ülke genelinde günlük bir gazetede ilan edilir. Yarışmaya katılan tüm çalışmalar sonucun alındığını takip eden ilk Tarihi Kentler Birliği toplantısının yapılacağı kentte sergilenir. Serginin ilk günü aynı yerde kolokyum yapılır.

Yürürlük:

Madde 13: Bu yönetmelik ulusal bir gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme:

Madde 14: Bu yönetmelik hükümlerini Tarihi Kentler Birliği Başkanı yürütür.

Çağrı Metni


Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması Çağrı Metni

EK1 – Başvuru Formu

EK2 – Görseller Rehberi 

EK3 – Pafta Taslağı


KORUMA ÖDÜLLERİ TARİHÇESİ

TKB 2021 Yılı Koruma Ödülleri
Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü: Ankara Büyükşehir Belediyesi
Jüri Özel Ödülü: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi
Süreklilik Ödülleri: Adana Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Fatih Belediyesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kastamonu Belediyesi, Kepez Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Mudanya Belediyesi
Proje Ödülleri: Çaycuma Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Göynük Belediyesi, Kadirli Belediyesi, Karadeniz Ereğli Belediyesi, Safranbolu Belediyesi, Selçuklu Belediyesi
Uygulama Ödülleri: Ayvalık Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Keşan Belediyesi, Kozan Belediyesi, Seydişehir Belediyesi, Seyhan Belediyesi, Sındırgı Belediyesi
Başarı Ödülleri: Alanya Belediyesi, Bayındır Belediyesi, Burdur Belediyesi, Burhaniye Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kilis Belediyesi, Konak Belediyesi, Kütahya Belediyesi, Malatya Büyükşehir Belediyesi
TKB 2020 Yılı Koruma Ödülleri

Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Jüri Özel Ödülü: Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Süreklilik Ödülleri: Adana Büyükşehir Belediyesi, Boyabat Belediyesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi, Seyhan Belediyesi
Proje Ödülleri: Fatih Belediyesi, İbradı Belediyesi, Mudanya Belediyesi, Niğde Belediyesi, Safranbolu Belediyesi, Simav Belediyesi, Söğüt Belediyesi
Uygulama Ödülleri: Alanya Belediyesi, Buldan Belediyesi, Çaycuma Belediyesi, Kocasinan Belediyesi, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer Belediyesi, Pamukkale Belediyesi
Başarı Ödülleri: Akçadağ Belediyesi, Akşehir Belediyesi, Battalgazi Belediyesi, Beykoz Belediyesi, Gölcük Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi, Menteşe Belediyesi, Tuşba Belediyesi, Ünye Belediyesi

 

TKB 2019 yılı Koruma Ödülleri

Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü: Manavgat Belediyesi
Jüri Özel Ödülü: Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Süreklilik Ödülleri: Afyonkarahisar Belediyesi, Boyabat Belediyesi, Burdur Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Kastamonu Belediyesi, Kepez Belediyesi, Mudanya Belediyesi, Şahinbey Belediyesi
Proje Ödülleri: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çatalca Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan Belediyesi, Seyhan Belediyesi, Sultanhisar Belediyesi, Yüreğir Belediyesi
Uygulama Ödülleri: Akşehir Belediyesi, Alanya Belediyesi, Bodrum Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi, Safranbolu Belediyesi, Simav Belediyesi
Başarı Ödülleri: Akçadağ Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz Ereğli Belediyesi, Kırklareli Belediyesi, Konak Belediyesi, Kumluca Belediyesi, Kütahya Belediyesi, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Oğuzeli Belediyesi, Ödemiş Belediyesi, Tirebolu Belediyesi, Ünye Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesi

TKB 2018 yılı Koruma Ödülleri

Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü: Antalya Büyükşehir Belediyesi
Jüri Özel Ödülü: Mudanya Belediyesi, Ünye Belediyesi
Süreklilik Ödülleri: Alanya Belediyesi,Burdur Belediyesi,Kastamonu Belediyesi,Kemaliye Belediyesi,Safranbolu Belediyesi,Seyhan Belediyesi
Proje Ödülleri: Adana Büyükşehir Belediyesi,Afyonkarahisar Belediyesi,Balıkesir Büyükşehir Belediyesi,Hatay Büyükşehir Belediyesi,Ödemiş Belediyesi,Urla Belediyesi
Uygulama Ödülleri: Boyabat Belediyesi,Karadeniz Ereğli Belediyesi, Malatya Büyükşehir Belediyesi,Meram Belediyesi, Sındırgı Belediyesi,Zeytinburnu Belediyesi
Başarı Ödülleri: Akçadağ Belediyesi, Battalgazi Belediyesi, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Belediyesi, Kartepe Belediyesi, Kepez Belediyesi, Kocasinan Belediyesi, Konak Belediyesi, Nilüfer Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi, Talas Belediyesi, Taraklı Belediyesi, Uşak Belediyesi, Yüreğir Belediyesi

TKB 2017 yılı Koruma Ödülleri

Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü: Melikgazi Belediyesi
Jüri Özel Ödülü: Akseki Belediyesi, Seyhan Belediyesi
Süreklilik Ödülleri: Afyonkarahisar Belediyesi, Altındağ Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi, Niksar Belediyesi, Urla Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kastamonu Belediyesi, Merzifon Belediyesi, Taraklı Belediyesi, Ünye Belediyesi
Proje Ödülleri: Burdur Belediyesi, Elazığ Belediyesi, Kadıköy Belediyesi, Kaymaklı Belediyesi, Kepez Belediyesi, Kumluca Belediyesi, Oğuzeli Belediyesi, Ödemiş Belediyesi
Uygulama Ödülleri: Akçadağ Belediyesi, Kuşadası Belediyesi, Mudanya Belediyesi, Nilüfer Belediyesi, Süleymanpaşa Belediyesi, Şahinbey Belediyesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Tire Belediyesi
Başarı Ödülleri: Adana Büyükşehir Belediyesi, Akçakoca Belediyesi, Akşehir Belediyesi, Alanya Belediyesi, Altınordu Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi Belediyesi, Bayındır Belediyesi, Bornova Belediyesi, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Didim Belediyesi, Efeler Belediyesi, Eskigediz Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Belediyesi, İncesu Belediyesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Körfez Belediyesi, Manavgat Belediyesi, Merkezefendi Belediyesi, Mezitli Belediyesi, Mudurnu Belediyesi, Nevşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi, Silivri Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi, Talas Belediyesi, Tuşba Belediyesi, Uzunköprü Belediyesi, Yazıhan Belediyesi, Yüreğir Belediyesi

TKB 2016 yılı Koruma Ödülleri

Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü: Mudurnu Belediyesi
Jüri Özel Ödülü: Melikgazi Belediyesi, Uçhisar Belediyesi
Süreklilik Ödülleri: İzmit Belediyesi, Kemaliye Belediyesi, Kuşadası Belediyesi, Nilüfer Belediyesi, Seyhan Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Kastamonu Belediyesi, Tire Belediyesi
Proje Ödülleri: Bartın Belediyesi, Dulkadiroğlu Belediyesi, Göynük Belediyesi, Kepez Belediyesi, Lüleburgaz Belediyesi, Mudanya Belediyesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Süleymanpaşa Belediyesi
Uygulama Ödülleri: Afyonkarahisar Belediyesi, Bozüyük Belediyesi, Çanakkale Belediyesi, Edirne Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy Belediyesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Körfez Belediyesi
Başarı Ödülleri: Adana Büyükşehir Belediyesi, Akseki Belediyesi, Altındağ Belediyesi, Arapgir Belediyesi, Battalgazi Belediyesi, Çarşamba Belediyesi, Defne Belediyesi, Elazığ Belediyesi, Elmalı Belediyesi, Eyüpsultan Belediyesi, Erzincan Belediyesi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Finike Belediyesi, İncesu Belediyesi, Kartepe Belediyesi, Kaymaklı Belediyesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kırklareli Belediyesi, Kocasinan Belediyesi, Konak Belediyesi, Manavgat Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli Belediyesi, Nevşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi, Oğuzeli Belediyesi, Ödemiş Belediyesi, Silivri Belediyesi, Şahinbey Belediyesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Talas Belediyesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Tuşba Belediyesi, Urla Belediyesi, Uşak Belediyesi, Ünye Belediyesi, Ürgüp Belediyesi, Yalova Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesi, Yüreğir Belediyesi.

TKB 2015 yılı Koruma Ödülleri

Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü: Bursa Büyükşehir Belediyesi
Jüri Özel Ödülü: Söke Belediyesi
Süreklilik Ödülleri: Eyüpsultan Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi, Osmangazi Belediyesi, Ödemiş Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, Şahinbey Belediyesi, Tire Belediyesi
Proje Ödülleri: Edirne Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Kastamonu Belediyesi, Melikgazi Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Seyhan Belediyesi, Yüreğir Belediyesi
Uygulama Ödülleri: Battalgazi Belediyesi, Çanakkale Belediyesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Merzifon Belediyesi, Nilüfer Belediyesi, Urla Belediyesi, Uzunköprü Belediyesi, Ünye Belediyesi
Başarı Ödülleri: Erdek Belediyesi, İzmit Belediyesi, Kadıköy Belediyesi, Kaymaklı Belediyesi, Körfez Belediyesi, Kütahya Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Niksar Belediyesi, Süleymanpaşa Belediyesi, Uzundere Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi, Akşehir Belediyesi, Alanya Belediyesi, Bergama Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, İncesu Belediyesi, İnebolu Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi, Selçuk Belediyesi, Taraklı Belediyesi

TKB 2014 yılı Koruma Ödülleri

Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü: Konya Büyükşehir Belediyesi
Jüri Özel Ödülü: Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Süreklilik Ödülleri: Alanya Belediyesi, Eyüp Belediyesi, Konak Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi, Safranbolu Belediyesi ve Şahinbey Belediyesi
Proje Ödülleri: Kuşadası Belediyesi, Melikgazi Belediyesi, Milas Belediyesi, Nilüfer Belediyesi ve Tire Belediyesi
Uygulama Ödülleri: Bergama Belediyesi, Burdur Belediyesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Belediyesi ve Uzunköprü Belediyesi
Başarı Ödülleri: Adana Büyükşehir Belediyesi, Bilecik Belediyesi, Buldan Belediyesi, Eflani Belediyesi, İncesu Belediyesi, Kadıköy Belediyesi, Kartal Belediyesi, Nevşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, Sivrihisar Belediyesi, Talas Belediyesi, Ünye Belediyesi ve Zeytinburnu Belediyesi

TKB 2013 yılı Koruma Ödülleri

Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü: Payas Belediyesi
Jüri Özel Ödülü: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Süreklilik Ödülleri: Alanya Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, Şahinbey Belediyesi ve Tarsus Belediyesi
Proje Ödülleri: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kadirli Belediyesi, Kemaliye Belediyesi, Konak Belediyesi, Tekirdağ Belediyesi ve Yüreğir Belediyesi
Uygulama Ödülleri: Adana Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi
Başarı Ödülleri: Altındağ Belediyesi, Fatih Belediyesi, Göynük Belediyesi, Kütahya Belediyesi, Osmangazi Belediyesi, Merzifon Belediyesi, Safranbolu Belediyesi, Silifke Belediyesi, Talas Belediyesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Yakutiye Belediyesi ve Yozgat Belediyesi

TKB 2012 yılı Koruma Ödülleri

Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü: Şahinbey Belediyesi
Oktay Ekinci Jüri Özel Ödülü: Samsun Büyükşehir Belediyesi
Süreklilik Ödülleri: Alanya Belediyesi, Bayındır Belediyesi, Birgi Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi ve Yalvaç Belediyesi
Proje Ödülleri: Adana Büyükşehir Belediyesi, Daday Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, İncesu Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Talas Belediyesi ve Yozgat Belediyesi
Uygulama Ödülleri: Bornova Belediyesi, Eyüp Belediyesi, Kula Belediyesi, Melikgazi Belediyesi, Merzifon Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, Side Belediyesi ve Yıldırım Belediyesi
Başarı Ödülleri: Afyonkarahisar Belediyesi, Buldan Belediyesi, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa Belediyesi, İzmit Belediyesi, Kütahya Belediyesi, Mustafapaşa Belediyesi, Niksar Belediyesi, Osmangazi Belediyesi, Safranbolu Belediyesi, Seyhan Belediyesi, Ünye Belediyesi ve Yumurtalık Belediyesi

TKB 2011 yılı Koruma Ödülleri

Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü: Bursa Büyükşehir Belediyesi
Süreklilik Ödülleri: Aksaray, Birgi, Burdur, Çanakkale, Kula, Muğla Belediyeleri
Proje Ödülleri: Darende, İstanbul Kadıköy, Kaymaklı, Kayseri, Konak Ve Odunpazarı Belediyeleri
Uygulama Ödülleri: Adana, Alanya, Altındağ, Bayındır, Gaziantep, Kocaeli, Yozgat Belediyeleri

TKB 2010 yılı Koruma Ödülleri

Proje Ödülleri: Antalya, Bornova, Silifke, Siverek ve Vize Belediyeleri
Uygulama Ödülleri: Bayındır, İzmir, Milas, Taşucu ve Tire Belediyeleri
Süreklilik Ödülleri: Altındağ, Birgi, Bursa, Niksar ve Odunpazarı Belediyeleri
10. Yıl Derviş Parlak Özel Ödülü: Yalvaç Belediyesi
Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü: Battalgazi Belediyesi

TKB 2009 yılı Koruma Ödülleri

Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü: Kütahya Belediyesi
Süreklilik Ödülleri: Altındağ, Konak ve Odunpazarı Belediyeleri
Proje Ödülleri: İnebolu, Kula, Niksar, Sivas ve Şanlıurfa Belediyeleri
Uygulama Ödülleri: Aksaray, Bergama, Birgi, Burdur ve Nilüfer Belediyeleri
Danışma Kurulu Özel Ödülü: Alanya Belediyesi

TKB 2008 yılı Koruma Ödülleri

Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Süreklilik Ödülleri: Gaziantep Büyükşehir, Osmangazi ve Tarsus Belediyeleri
Proje Ödülleri: Altındağ, Konak, Kozan, Odunpazarı ve Tokat Belediyeleri
Uygulama Ödülleri: Antalya Büyükşehir, Çanakkale, Kuşadası, Ödemiş ve Selçuklu Belediyeleri

TKB 2007 yılı Koruma Ödülleri

Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Proje Ödülleri: Amasra, Bursa Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir ve Tarsus Belediyeleri
Uygulama Ödülleri: Altındağ, Konak, Odunpazarı, Osmangazi Belediyeleri

TKB 2006 yılı Koruma Ödülleri

Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü: Sivas Belediyesi
Başarı Ödülleri: Gaziantep Büyükşehir, Kadıköy, Söke, Tarsus ve Taşköprü Belediyeleri
Özendirme Ödülleri: Nilüfer, Osmangazi, Polatlı, Şahinbey ve Taraklı Belediyeleri

TKB 2005 yılı Koruma Ödülleri

Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü: Antakya Belediyesi
Başarı Ödülleri: Malazgirt, Mustafapaşa, Tarsus ve Ürgüp Belediyeleri
Özendirme Ödülleri: Bilecik, Kaymaklı, Niksar ve Şişli Belediyeleri

TKB 2004 yılı Koruma Ödülleri

Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü: Çanakkale Belediyesi
Başarı Ödülleri: Tarsus, Eyüp, Osmangazi ve Konak Belediyeleri
Özendirme Ödülleri: Trabzon, Uşak, Taşköprü ve Çorum Belediyeleri

TKB 2003 yılı Koruma Ödülleri

Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü: Yalvaç Belediyesi
Başarı Ödülleri: Yalvaç, Mudurnu ve Safranbolu Belediyeleri
Özendirme Ödülleri: Kuşadası, Ürgüp ve Altındağ Belediyeleri

TKB 2002 yılı Koruma Ödülleri

“Tarihsel Mirası Koruma Projeleri ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması” adı altında şekillenen yarışma sonucunda;
Başarı Ödülleri: Ağırnas, Diyarbakır Büyükşehir ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri
Özendirme Ödülleri: Bartın, Eskişehir Büyükşehir ve Muğla Belediyeleri

TKB 2001 yılı Koruma Ödülleri

“Kültür Mirasını Koruma Proje Yarışması” adı altında yapılan ilk yarışma sonucunda;
Özendirme Ödülleri: Beypazarı, Çanakkale ve Muğla Belediyeleri
Duyarlılık Ödülleri: Alanya, Afyonkarahisar ile Yalvaç Belediyeleri