Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması Yönetmeliği

Konu ve Amaç:

Madde 1: Kentleşme sürecinin getirdiği olumsuzluklar başta olmak üzere, diğer farklı alan ve sektörlerde yaşanan sorunların da bir türevi biçiminde somutlaşan taşınmaz kültür ve doğa varlıklarının yitirilmesi, tükeniyor olması; ülkemizin gelecek kuşaklara ilişkin sorumluluğunun önemli bir bölümünü geçersiz kılmaktadır. Bir diğer deyişle, tarihi, doğal ve kültürel çevrenin korunmasının genel anlamı bu değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. Sağlıklı bir koruma politikasının tarihsel mirası sosyal yaşama katması ve onunla bütünleşmesi gerekmektedir. Bu bağlamdaki temel ilke ise; kültürel birikim ve değerleri süreç içinde farklılaşan değerler ile bütünleşerek yaşanabilir çevreler yaratmak olmalıdır.

Kuruluş ve çalışma amaçlarına uygun bir biçimde ve bu temel ilke doğrultusunda yerelin-sivilleşmenin öne çıkmasına, güçlenmesine inanan Tarihi Kentler Birliği; her türlü değerini bu kadar çabuk tüketen ülkemizde, kalan ve yeniden kazanılması olası tarihi, kentsel, arkeolojik ve doğal değerleri, yaşama katma adına Tarihi Kentler Birliği Meclisi’nin 2001/13 esas, 13 karar numaralı meclis kararı ile bir yarışma düzenlemektedir. Bu yarışma ile kamuyu özendirme ve onun önder olma, koruma bilinci yaratma işlevlerini öne çıkartma, yanı sıra yerelden merkeze yeni bir yapılanmaya ve değişime de uçlar vermesi amaçlanmaktadır. Bu yönetmelik belediyelerimiz tarafından, yarışmanın düzenlendiği yılın 30 Haziran tarihi itibariyle son bir yıl içinde projeleri sonlandırılmış, gerekli kurum onayları alınmış veya uygulamalarına başlanmış ya da uygulamaları tamamlanmış koruma örneklerini kapsayacak (bu örnekler tek yapı ölçeğinde olabileceği gibi, bir sokak, doku ve yerleşme bütünü de olabilecektir) ve üye belediyeler arasında gerçekleşecek yarışmanın koşullarını belirlemektedir.

Kapsam:

Madde 2: Bu yönetmelik hükümleri, Tarihi Kentler Birliği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasına katılan tüm üye belediyelerin uyması gereken yarışma kurallarını kapsar.

Hukuki Dayanak:

Madde 3: Bu yönetmelik, 16.08.2000 gün ve 2000/1203 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmasına izin verilen Tarihi Kentler Birliği Tüzüğü’nün 10. maddesinin 15. fıkrası hükmüne ve Tarihi Kentler Birliği Meclisi’nin 2002/03 esas, 03 karar numaralı meclis kararına dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar:

Madde 4: Bu yönetmelikte geçen deyimlerden
Meclis: Tarihi Kentler Birliği Meclisi,
Encümen: Tarihi Kentler Birliği Encümeni,
Başkan: Tarihi Kentler Birliği Başkanı,
Belediye: Tarihi Kentler Birliği’ne üye Belediyeleri

ifade eder.

Katılım Koşulları: 

Madde 5: Yarışmacı Belediyelerden:
a) Tarihi Kentler Birliği’ne üye belediye olması,
b) Son dönem dahil olmak üzere aidat borcu bulunmaması,
c) Proje ve uygulamada görev alan meslek insanlarının ilgili meslek odası üyesi olması, koşulları aranacaktır.

Katılım Çağrısı:

Madde 6: Her yıl tekrarlanan yarışmaya katılım en son Aralık ayı sonu itibariyle yapılır. Katılıma ilişkin çağrı ise, gerekli tüm belgeler ile birlikte en geç her Haziran ayının son gününe kadar tüm üye belediyelere Tarihi Kentler Birliği Merkez Sekreteryası tarafından iletilir.

Yazışma ve Teslim Adresi:

Madde 7: Tarihi Kentler Birliği merkezine, konuyu ve istenenlere uygun olarak hazırlık yapıldığını belgeleyen başvuru dilekçeleri, ekleri ile birlikte teslim edilecektir.

İstenenler:

Madde 8: Yarışma; proje (planlama, kentsel tasarım, mimari proje) ve uygulama (başlanmış veya tamamlanmış) olmak üzere iki farklı kategoride düzenlenmektedir. Belediyeler, farklı kategorilerde birden fazla başvuruda bulunabilecekleri gibi aynı kategoride de birden fazla başvuru yapabilirler. Belediyeler, hangi kategorilerde yarışmaya katıldıklarını başvuru dilekçelerinde belirtmek durumundadırlar.

A) Değerlendirme İçin;

1. Planlama, Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Kategorisi ile İlgili Olarak:

a) Mülkiyete ilişkin bilgiler,
b) Kadastral Pafta,
c) Tescil ve/veya sit alanı ilanına ilişkin ilgili Bölge Koruma Kurulu kararı,
d) Halihazır harita (gereken ölçekte),
e) Başvurulan konu bağlamında;
– Gerekli ölçeklerde Koruma Amaçlı İmar Planı, plan notları, lejant,
– Sokak, meydan, park gibi doku özelliklerini öne çıkaran ve 1/500 ölçeğinin daha altındaki kentsel tasarım projeleri,
– Mimari projeler (vaziyet planı, rölöve, restitüsyon, restorasyon, detaylar),
f) Koruma Amaçlı İmar Planı, kentsel tasarım projeleri veya mimari projelerin ifadesini güçlendirme adına; siluet, perspektif, bilgi paftaları ve/veya analiz-sistem paftaları (istenilen teknik ve ölçeklerde),
g) Açıklama raporu (senaryo, modelleme, görsel malzeme ile şekil ve şemalarla desteklenmiş bir biçimde),
h) Koruma Amaçlı İmar Planı, kentsel tasarım projeleri veya mimari projelerin onaylanmış olduğuna ilişkin ilgili Bölge Koruma Kurulu kararı,

2. Uygulama Kategorisi ile İlgili Olarak

i) Uygulamanın son halini (devam eden ya da bitmiş) tanımlayan fotoğraflar (tek yapı ölçeğinde iç/dış, uygulama öncesi/uygulama sonrası biçiminde); çevre ilişkilerini ifade eden en az iki pafta halinde destekleyici çalışmalar,

B) Sergileme İçin;

En fazla 2 adet, 70 cmx100 cm boyutlarında, yüksek çözünürlükte görseller kullanılarak baskıya uygun şekilde, yarışma duyurusu ile birlikte üye belediyelere iletilecek olan formata, ölçülere ve baskı malzemesine sadık kalınarak hazırlanmış sergileme paftaları,

C) Sergi Katalogu İçin;

Proje veya uygulama konusunun yüksek çözünürlükte, JPEG veya TIFF formatında görselleri (kentin eski-yeni fotoğrafları, proje/uygulama konusunun eski-yeni / uygulama öncesi-uygulama sırasında-uygulama sonrası fotoğrafları, detaylar, çizimler) ve projenin/uygulamanın Microsoft Word formatında, 1 sayfayı geçmeyen açıklama raporunu içeren CD,
Başvuru yapan belediyedeki ilgili kişinin iletişim bilgileriyle birlikte, Tarihi Kentler Birliği Yarışma Sekreteryası’na bir asıl dosya ve bir suret olarak iki takım halinde teslim edilecektir. Elektronik ortamda çoğaltmaya uygun teslimler dışındaki suretlerin, asıl kopya ile aynı nitelikte olması gerekir. Çizim tekniği ve renk serbesttir.

Jüri Üyeleri ve Raportörler:

Madde 9:
a) Yarışmanın yapıldığı dönemdeki Danışma Kurulu üyeleri, yarışmanın Asli Jüri Üyeleridirler. Bu üyelerin isimleri yarışma çağrısı ile birlikte her dönem üye belediyelere duyurulur.
b) Yarışmanın raportörlüğünü Tarihi Kentler Birliği’nin Merkez Sekreteryası görevlileri yürütür. Raportörlüğü oluşturan isimler de yarışma çağrısı ile birlikte her dönem üye belediyelere duyurulur.
c) Jüri; uygulama örneklerindeki özgünlük ve/veya gereksinme duyulacak uzmanlık alanlarına göre değerlendirmeye Danışman Jüri Üyesi davet edilebilir. Bu üyelerin oy hakkı bulunmaz.
d) Jüri üyeleri, Encümen tarafından uygun görülecek en fazla 3 (üç) kişiyi daha Asli jüri üyesi olarak davet edebilirler. Bu isimler de belediyelere duyurulur.

Ödüller: 

Madde 10:
a) Yarışmaya katılan tüm belediyelere birer katılım ve teşekkür belgesi verilecektir.
b) Dereceye giren çalışmalar için ödüller ise Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü, Uygulama Ödülü ve Proje Ödülü olmak üzere üç başlıkta verilecektir. Her bir başlık için en çok üç ödül oluşturulacak olup, jüri, katılan proje/uygulama örneklerini bu başlıklarda ödül sıralamasına alıp almamakta serbesttir.
c) Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü, Uygulama Ödülü ve Proje Ödülü için verilecek ödül adetleri ve türleri, gerektiğinde, jüri tarafından artırılabilir veya azaltılabilir. Tutarlı bir ivme gösteren belediyelere gerektiğinde Süreklilik Ödülü verilebilir. Ayrıca jüri, ödül başlıklarını ve/veya kategorilerini değiştirebilir ve değişiklikler 6. maddede belirtilen süre içinde Belediyelere iletilir.
d) Jürinin ve Encümenin önerisiyle, Tarihi Kentler Birliği’nin ilkeleri doğrultusunda çalışma yapan il özel idare müdürlüklerine ve valiliklere Tarihi Kentler Birliği Özel Ödülü verilebilir.

Jüri Toplantı Günü Ve Sonuçların İlanı:

Madde 11: Jüri, bir önceki yılın değerlendirme çalışmaları için her yılın Ocak ayı içinde toplanır ve en geç Ocak ayının sonuna kadar değerlendirmesini sonuçlandırır.

Çalışmaların Sergilenmesi ve Kolokyum:

Madde 12: Yarışma sonuçları, bir sergiyle birlikte İstanbul’da basın toplantısıyla katılımcılara, üye belediyelere ve kamuoyuna duyurulur. Sonrasında ülke genelinde günlük bir gazetede ilan edilir. Yarışmaya katılan tüm çalışmalar sonucun alındığını takip eden ilk Tarihi Kentler Birliği toplantısının yapılacağı kentte sergilenir. Serginin ilk günü aynı yerde kolokyum yapılır.

Yürürlük:

Madde 13: Bu yönetmelik ulusal bir gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme:

Madde 14: Bu yönetmelik hükümlerini Tarihi Kentler Birliği Başkanı yürütür.


Başa Dön