Bin Günde Bin Eser
Bin Günde Bin Eser
Tarihi Kentler Birliği, üye belediyelerinin sahip olduğu kültürel mirasını koruma, yaşatma ve gelecek kuşaklara aktarma çalışmalarına destek olmak amacıyla 2005 yılından itibaren proje yardımını hayata geçirmiş ve öngörülen hedeflere ulaşılmış olmasının verdiği güçle, Türkiye Belediyeler Birliği ile imzalan protokol kapsamında “Bin Günde Bin Eser”  adıyla hibe proje yardımına devam etmektedir.

Birlik encümeni kararı ile belirlenen kriterler kapsamda somut kültürel mirasın korunması ve yaşatılması için: tek yapı ölçeği ile doku veya yerleşim ölçeğinde yapılacak koruma ve planlama çalışmalarının sadece projeleri desteklenecektir. Dört yüzü geçen üye sayımız ve aidat gelirlerimiz de dikkate alınarak her belediyenin 1(Bir) adet projesine destek verilecektir. Hibe yardımı için başvuracak üye belediyeler, aşağıdaki kriterler çerçevesinde başvuru yapabilirler.

1.  Projenin; tescilli yapı, yapı grubu veya sit alanlarından seçilmesi.

2.  Başvuru Formu eksiksiz doldurularak gönderilmesi.

3.  Tek yapı ölçeğinde başvurusu yapılacak ise yapı mülkiyetinin belediyeye ait ya da tahsisli olduğunu gösteren belge. (Yapıya kamusal bir işlev verilmesi hedeflenmelidir.)

4.  Projenin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda tarif edilen rölöve-restitüsyon-restorasyon, yeniden işlevlendirme projesi, sokak ölçeğinde sokak sağlıklaştırma veya sokak, cephe ve çevre düzenleme projesi, sit alanı ölçeğinde koruma amaçlı imar planı, alan yönetim planı ve çevre düzenleme projesi başlıklarından seçilmiş olmalı.

5.  Mimar veya İnşaat Mühendisi tarafından imzalanan yaklaşık maliyet (Geçerli olduğu durumlarda).

6.  Proje konusu olan yapı veya alanların tarihi ve kentsel kimlik değerini bilimsel araştırmalar ve gerçek kişiler ile yapılan görüşmeler ışığında oluşturulan mimari ve sanat tarihi raporunun dijital ve basılı olarak gönderilmesi.

7.  Projenin yapılacağı alan, yapı veya yapılarla ilgili fotoğrafların hem dijital (CD) hem de basılı olarak gönderilmesi.

Proje yardımı için başvuracak üye belediyelerin, istenen bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak birlik merkezine ulaştırmaları gerekmektedir. Proje için ne kadar yardım yapılacağı, Birlik Encümeni tarafından belirlendikten sonra ilgili belediyelere yazı ile bildirilecektir. Projenin; Koruma Bölge Kurulu kararını, eğer projesi Alan Yönetim Planı ise yetkili kurum ve/veya kuruluşlarca onaylandığına dair karar ile istenen diğer belgelerin eksiksiz olarak birlik merkezine ulaştırılması gerekmektedir. Gelen belgelerde eksiklik ve hata yok ise proje yardımı ilgili belediyenin banka hesabına havale edilecektir.

Kültürel mirasımızın korunması ve yaşatılması için yaptığınız tüm çalışmaların artarak devam etmesi arzusuyla, görevlerinizde başarılar dileriz.