3 Yılda 300 Eser Programı
3 Yılda 300 Eser Programı
2005-2009 yılları arasında uygulanan “200 Ortak 200 Eser”  Hibe Yardımı Programının, öngörülen hedeflere ulaşmış olmasının verdiği güçle, Birlik Meclisi; 14.05.2011 tarih ve 13 sayılı kararıyla hibe yardımlarının “3 Yılda 300 Eser” adıyla devam etmesine karar vermiştir. Program Türkiye Belediyeler Birliği tarafından desteklenmektedir.

Somut kültürel mirasın korunması ve yaşatılması bağlamında, tek yapı, doku veya yerleşim ölçeğinde yapılacak koruma ve planlama çalışmalarının projelendirme aşamasının destekleneceği programa katılmak isteyen belediyelerin, aşağıdaki kriterler çerçevesinde başvuru yapmaları gerekmektedir:

a-  Projenin; tescilli yapı, yapı grubu veya sit alanlarından seçilmesi,
b-  Başvuru formunun eksiksiz doldurulması ve dijital olarak gönderilmesi,
c-  Yapı ölçeğinde proje başvurusu yapacak olan belediyelerin; yapı mülkiyetinin belediyeye ait ya da tahsisli olduğunu gösterir belge, ( Yapıya kamusal bir işlev verilmesi hedeflenmelidir.)
d-  Seçilen projenin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda tarif edilen rölöve-restitüsyon-restorasyon ve yeniden işlevlendirme projesi, sokak ölçeğinde sokak sağlıklaştırma veya sokak, cephe ve çevre düzenleme projesi, sit alanı ölçeğinde koruma amaçlı imar planı, alan yönetim planı ve çevre düzenleme projesi başlıklarından seçilmiş olması,
e-  Mimar tarafından hazırlanmış ve imzalanmış yaklaşık maliyet hesabı (geçerli olduğu durumlarda),
f-  Proje konusu yapı veya alanların tarihi ve kentsel kimlik değerini açıklayan mimari veya sanat tarihi raporunun dijital ve basılı olarak gönderilmesi,
g-  Projenin yapılacağı alan, yapı veya yapılarla ilgili fotoğrafların hem dijital olarak CD’de, hem basılı olarak dosyada gönderilmesi.

Başvuru formunda, projeye konu olan

– yapı/yapı topluluğu ile ilgili mülkiyet ve tescil bilgileri,
– projenin yaklaşık maliyeti,
– tahmini başlangıç ve bitiş tarihi,
– proje özeti ve gerekçesi, hedefleri,
– yapı/alanın tarihi ve kimlik değeri, projenin kent kimliği açısından önemi,
– proje ortakları ile
– proje sorumlusu ve iletişim bilgilerine yer verilmektedir.

Yardım talebinde bulunulan projelerle ilgili ödenekler, Birlik Encümeni tarafından belirlendikten sonra belediyelere tebliğ edilmektedir. TKB üye sayısının fazlalığı nedeniyle başvuru yoğunluğu olması durumunda, “200 Ortak 200 Eser” projesi kapsamında proje yardımı almayan belediyeler göz önünde bulundurulacaktır. Projenin, Koruma Bölge Kurulu veya Alan Yönetim Planı olması durumunda, ilgili uluslararası kurumlar tarafından onaylanmasının ardından, taahhüt edilen ödenek belediyeye tek kalemde aktarılmaktadır.

İletişim: Tarihi Kentler Birliği
Adres:
Şerifler Yalısı, Emirgan Mektebi Sokak, No: 7 Emirgan, Sarıyer-İstanbul
Tel: 0212 323 31 32 Faks: 0212 277 41 64
E-posta: info@tarihikentlerbirligi.org