Tüzük
Tüzük

TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

Birliğin Adı:
Madde 1: Birliğin adı ‘Tarihi Kentler Birliği’dir.

Birliğin Merkezi:
Madde 2:
Birliğin merkezi İstanbul’dur.

Birliğin Çalışma Alanı ve Süresi:
Madde 3:
Birliğin faaliyetleri, Birliğe üye belediyelerin yetki alanları ile sınırlı olup, çalışma süresi sınırsızdır.

Birliğin Üyeleri:
Madde 4:
Aşağıda isimleri bulunan 455 belediye, Birliğin üyeleridir.

Üye belediye listesine ulaşmak için tıklayın.

Birliğin Amacı ve Görevleri:

Madde 5: Avrupa Birliği Aday Üyesi olan Türkiye’nin de kurucusu olduğu, Avrupa Konseyi’nin Avrupa: Bir Ortak Miras kampanyasının 25. yılı kapsamında oluşturduğu Avrupa Tarihi Kentler Birliği’nde, Türkiye’nin de temsilini güçlü ve etkin bir şekilde sağlamak üzere, tarihi kentlerin bir araya getirilmesi ve bu kentler arasında kentsel, kültürel ve doğal mirasın bir Ortak Miras anlayışıyla korunması ve yaşatılması için Tarihi Kentler Birliği kurulmuştur.

Kar amacı gütmeyen Birlik amacını yaşama geçirmek üzere:

a) Tarihi kent dokularını, kentsel, kültürel mirası koruma ve imar konularında Birliğe üye belediyeler arasında işbirliği ve deneyim alışverişi sağlar.

b) Üye belediyelere belediyecilik, koruma, kültür, çevre, imar ve tarihi kent konularıyla ilgili bilgi, belge, mevzuat gibi kaynaklar sağlar ve aynı konularda eğitime dönük etkinlikler düzenleyerek danışmanlık yapar.

c) İçişleri Bakanlığı’nca belirlenecek konularda, Birliğe bağlı tarihi kent belediyelerinin Avrupa Tarihi Kentler Birliği’ne üye belediyelerle diyalog ve işbirliği kurmalarını sağlar, bu ilişkileri kurar ve kolaylaştırır.

d) Birliğe bağlı belediyeler adına ve Birliğin amacına uygun çalışmalar yapar, bu çalışmalar arasında eşgüdüm sağlar, ortak alımlarda bulunur, yatırımları organize eder, denetler.

e) Doğal, tarihsel çevreyi, kültürel mirası koruma ve yaşatma yönünde üye belediyelerin girişimlerine destek verir, kaynak bulur, bu gibi girişimleri organize eder, yapar ve yaptırır.

f) Amacı doğrultusunda, çalışma alanlarına bağlı uluslararası ilişkiler kurar, ortak çalışmalar yapar; ulusal ve uluslararası katılımcılarla bilimsel ve kültürel etkinlikler, tarihi kent ve çevrelere teknik inceleme gezileri ile süreli ya da süresiz yayın faaliyetlerinde bulunarak, üye belediyeleri ve kamuoyunu bilgilendirici programlar düzenler.

g) Yasal olanaklar dahilinde, üye belediyelerdeki kent halkının da tarihi kent dokusunu, doğal ve kültürel çevreyi koruma bilincini yükseltmeye yönelik film, multivizyon ve benzeri görsel, belgesel malzeme hazırlar, hazırlattırır, radyo, televizyon yayınları için program düzenleyebilir.

h) Birliğe üye kentlerin koruma amaçlı imar planlarını, anıt eserleri çevresinde kentsel tasarım projelerini, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurullarınca tescil edilmiş yapıların rölöve ve projelerini yapar, yaptırır ve bunların uygulamalarında teknik denetim katkısı sağlar.

i) Tarihi Kentler Birliği üyeleri arasında bilgi ağı kurar ve geliştirir.

j) Kültürel mirası korumanın ekonomik gelişmeyi destekleyeceği inancıyla tarihi kentlerin yaşama yeteneğini ve sürdürülebilirliğini destekler.

k) Tarihi kentlerin kültürel miraslarının korunması ve artırılması için uygun kanunların çıkarılmasını destekler.

l) Tarihi kentler arasında Avrupa kardeşliklerinin kurulmasını teşvik eder ve destekler.

m) Amaçları doğrultusunda faaliyet gösterecek şirketler kurar ve işletir.

n) Bu etkinliklerden ortaya çıkabilecek karlar yalnızca Birliğin etkinlikleri için kullanılabilir.

 

Birliğe Üyelerce Devredilen Yetkiler:

Madde 6:

1- Doğal, tarihsel ve kültürel mirasın korunması için ortak politikalar ve yöntemler geliştirmek,

2- Bu politikalar için kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, üniversiteler gibi kuruluşlarla ve konunun uzmanı kişilerle işbirliği yapmak,

3- Uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak hizmet projeleri geliştirmek konularında, ortak çıkarlar doğrultusunda, üyeler birliğe yetki devrinde bulunurlar.

 

Birliğin Organları:

Madde 7: Birliğin Organları şunlardır:

1- Birlik Meclisi

2- Birlik Encümeni

3- Birlik Başkanı

BİRLİK MECLİSİ’NİN KURULUŞU GÖREV VE YETKİLERİ

Birlik Meclisi’nin Kuruluşu:

Madde 8: Birlik Meclisi, üye belediyelerin belediye başkanları ve Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediye meclislerinin kendi üyeleri arasından seçecekleri bir üye ile Büyükşehir belediye meclislerinin kendi üyeleri arasından seçecekleri üç üye ve belediye meclisi üyeliğine seçilme şartlarına sahip, meclis dışından seçecekleri birer üyenin katılımından teşekkül eder. Büyükşehir belediye meclisleri, Birlik Meclisi’ne kendi üyeleri arasından gönderecekleri üyeyi seçtikleri toplantıda dışarıdan üye seçip seçmemeye karar verirler. Eğer seçecekler ise, aynı toplantıda, seçilecek kişinin isimlerini de belirlemek zorundadırlar. Birlik Meclisi’ne asil üye sayısının yarısı kadar da yedek üye seçilir.

Birlik Meclisi’nin seçimle gelinen üyeliklerinin boşalması durumunda yerine yedek üye getirilir.

Birlik Meclisi üyelerinin görev süresi mahalli idare seçimleriyle sona erer.

Belediye Başkanlığını ve Belediye Meclisi üyeliğini kaybedenler, Birlik Meclisi üyeliğini de kaybetmiş sayılırlar.

 

Belediyelerin Birlik Meclisi’nde Temsil Edilmeleri:

Madde 9: Belediyeler, Birlik Meclisi’nde, belediye başkanları ve belediye meclislerinin kendi üyeleri arasından seçecekleri bir üyenin katılımıyla temsil edilirler. Ancak Büyükşehir belediyeleri, başkanın yanı sıra, kendi meclislerinden seçecekleri üç üye ve istedikleri takdirde meclislerinin dışarıdan seçecekleri bir üye ile temsil edilirler.

Birlik Meclisi’nin Görev ve Yetkileri:

Madde 10: Birlik Meclisi’nin görev ve yetkileri şunlardır;

1- Birlik Başkanlık Divanı üyelerini, Birlik Encümen üyelerini ve Meclis İhtisas Komisyonu üyelerini seçmek,
2- Yatırım planını, çalışma programlarını görüşmek ve karara bağlamak,
3- Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak,
4- Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek,
5- Dava konusu olan ve miktarı iki bin Yeni Türk Lirasından on bin Yeni Türk Lirasına kadar olan birlik alacaklarının sulhen halline karar vermek,
6- Birlik yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına karar vermek,
7- Birlik teşkilatına ait birimlerin kurulmasına karar vermek,
8- Birlik Başkanı ile Birlik Encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak,
9- Birlik personeline ait kadroların ihdasına, değiştirilmesine ve kaldırılmasına karar vermek,
10- Üye belediyelerin katılım paylarını belirlemek,
11- Borçlanmalara karar vermek,
12- Taşınmaz malların alım, satım, kiralama ve trampasına karar vermek,
13- Şarta bağlı yardımların amacına uygun bir şekilde kullanılmasını izlemek ve bu hususta gereken kararları almak,
14- Kuruluş amaçları arasında belirtilen görevlerle ilgili olarak yabancı, uluslararası kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak işbirliği konusunda karar almak,
15- Birlikçe çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek,
16- Birliğin tüzük değişikliğini kabul etmek,
17- Birliğin feshine karar vermek,
18- Maliye Bakanlığı, TSK, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde bulunan taşınmazları, kullanma amacına uygun olarak, satın almak, bağış kabul etmek, kiralamak, kullanma hakkı tesis etmek ve böylece kültür varlıklarının korunarak yaşatılmasına katkıda bulunmak,
19- Birliğin mülkiyetinde bulunan ya da birliğe tahsis edilmiş çevre düzenlemesi yapılmış alanları, restore edilmiş yapıları kullanma amacına uygun olarak işletmek, bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis etmek veya diğer kişilere kiralamak.

 

Meclis Başkanlık Divanı:

Madde 11: Mahalli idareler genel seçimlerinin sona ermesinden sonra, Meclis, Birlik merkezinin bulunduğu il valisinin çağrısı üzerine, 30 gün içinde, en yaşlı meclis üyesinin başkanlığında toplanarak, ilk iki yıl için meclis başkanını, birinci ve ikinci meclis başkan vekilini ve 2 katip üyeyi seçer. Seçilen başkanlık divanı ilk iki yıl için görev yapar. İlk iki yıldan sonra seçilen başkanlık divanı üyeleri ilk mahalli idareler genel seçimine kadar görev yapar. Herhangi bir nedenle başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.

 

Birlik Meclisi Toplantıları ve Karar Yeter Sayısı:

Madde 12: Birlik Meclisi her yıl Mayıs ve Eylül aylarında olağan olarak Birlik merkezinde toplanır. Olağan toplantı yeri dışında toplanılmasının zorunlu olduğu durumlarda, üyelere önceden bilgi vermek kaydıyla, Meclis Başkanı’nın Birliğin faaliyet alanı içerisinde belirlediği yerde toplantı yapılır. Mayıs ayı toplantısı dönem başı toplantısıdır. Meclis, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Karar yeter sayısı Meclis üye tam sayısının ¼’ünden az olamaz. Meclis, Başkan veya üyelerinin 1/3’ünün veya üye mahalli idare meclislerinin isteği üzerine olağanüstü toplantıya çağırılabilir. Gerekli toplantı yeter sayısı sağlanamazsa, Başkan tarafından toplantı 3 gün sonraya ertelenir. İkinci toplantı, üye sayısının ¼’ünden az olmayan üye ile açılır ve kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Ancak, bu oran meclis üye tam sayısının ¼’ünden az olamaz. Olağanüstü toplantıda, çağrıyı gerektiren konular dışında başka iş görüşülmez.

 

Birlik Meclisi’nin Kararlarının Kesinleşmesi:

Madde 13: Birlik Meclisi’nce alınan kararlar Birlik Başkanı’na gönderilir. Birlik Başkanı hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını geri gönderir. Meclis, kararında ısrar ederse veya başkan 5 gün içerisinde kararı mülki idare amirine gönderir ya da bu süre zarfında herhangi bir işlem yapmaz ise kararlar kesinleşir.

Tüzük değişikliğine ilişkin kararlar İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile kesinleşir ve yürürlüğe girer.

 

Birlik Meclisi Kararlarının Yürürlüğe Girmesi:

Madde 14: Kesinleşen meclis kararları İstanbul Valisi’ne göndermekle yürürlüğe girer.

 

İhtisas Komisyonları:

Madde15: Birlik Meclisi her dönem başı toplantısında plan ve bütçe komisyonunu kurar ve sayısı beşi geçmemek üzere komisyon üyelerini seçer. Birlik Meclisi, dönem başı toplantısında veya diğer toplantılarında birliğin faaliyet konularında başka ihtisas komisyonları kurabilir ve sayısı beşi geçmemek üzere bu komisyonlara üye seçebilir.

 

BİRLİK ENCÜMENİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ

Birlik Encümeninin Kuruluşu:

Madde 16: Birlik Encümeni,  Birlik Başkanı ile Meclis’in kendi üyeleri arasından bir yıl için seçeceği 7 üyeden oluşur. Encümen seçimleri dönem başı toplantısında ve gizli oyla yapılır. Görev süresi dolan kişiler yeniden seçilebilir.

Birlik Başkanı Encümen’in de başkanıdır. Başkanın bulunmadığı hallerde bu görev, başkanın görevlendirmesi durumunda, genel sekreter veya görevlendireceği encümen üyelerinden biri tarafından yürütülür.

 

Birlik Encümeni’nin Görev ve Yetkileri:

Madde 17: Birlik Encümeni’nin görev ve yetkileri şunlardır:

1- Yatırım planı, çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip Birlik Meclisi’ne görüş bildirmek,
2- Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak,
3- Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek,
4- Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak,
5- Kanunlarda öngörülen cezaları vermek,
6- İki bin Yeni Türk Lirasına kadar olan davaların sulhen halline karar vermek,
7- Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis kararlarını uygulamak,
8- Kiralama ve kiraya verme ile ilgili işlemleri yapmak, Birlik Meclisi’nin yetkisi dışında kalan kiralama ve kiraya verme işlemlerini karara bağlamak,
9- Kanunların ve Tüzüğün Encümen’e verdiği diğer görevleri yapmak.

 

Birlik Encümeni Toplantı ve Karar Yeter Sayısı:

Madde 18:  Birlik Encümeni, ayda bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile önceden belirlenen yer, gün ve saatte toplanır, katılanların çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik halinde başkanın olduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Başkan, acil durumlarda Encümen’i toplantıya çağırabilir.

Encümen’in gündemi Başkan tarafından hazırlanır. Başkan tarafından havale edilmeyen konular görüşülemez. Encümen üyeleri Başkan’ın uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir.

Encümen’e havale edilen konular bir ay içinde görüşülerek karara bağlanır.

 

Birlik Başkanı:

Madde 19:  Birlik Meclisi, mahalli idareler seçimi sonuçlarının ilanından itibaren ilk toplantısında, başkanlık divanının öteki üyeleri ile birlikte, iki yıl için birlik başkanını seçer. İki yılın sonunda, diğer başkanlık divanı üyeleri gibi birlik başkanını da, ilk genel seçimlere kadar görev yapmak üzere tüzüğün 11’inci maddesindeki usullere göre seçer.

 

Birlik Başkanı’nın Görev ve Yetkileri Şunlardır:

Madde 20:

1- Birliği yönetmek ve Birliğin hak ve menfaatlerini korumak,
2- Yatırım planı, çalışma programı ile bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu Meclis’e sunmak,
3- Birliği temsil etmek veya vekil tayin etmek,
4- Birlik Meclisi’ne ve Birlik Encümeni’ne başkanlık etmek,
5- Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek,
6- Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek,
7- Yetkili organların onayını almak şartıyla sözleşme yapmak,
8- Birlik Meclisi ve Birlik Encümeni kararlarını uygulamak.
9- Birlik Meclisi ve Birlik Encümeni’nin yetkisi dışında kalan diğer ödenek aktarmalarını yapmak,
10- Birlik personelini atamak,
11- Birliği denetlemek,
12- Şartsız bağışları kabul etmek,
13- Kanunlarla Birliğe verilen ve Birlik Meclisi veya Birlik Encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
14- Birlik Meclisi’ni toplantıya çağırmak,
15- Kanunların ve Tüzüğün verdiği diğer görevleri yapmak.

 

BİRLİK GÖREVLİLERİNİN ATANMASI, GÖREV VE YETKİLERİ

Teşkilat:
Madde 21:
  Birlik Teşkilatı, Birlik Genel Sekreteri, Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Birimi ile meclis kararıyla kurulacak diğer üç birimden oluşur.

 

Birlik Personeli:

Madde 22: Birlik Genel Sekreteri’ni, birim amirlerini ve diğer personeli Birlik Başkanı atar. Ancak Başkan, Genel Sekreter’in ve birim amirlerinin atamaları hakkında meclise bilgi verir.

Birlik, Belediye Kanunu’nun belediye personeli ile ilgili düzenlemelerinde, birlik personelinin atama, yükselme, haklar, ödevler, kadro, unvan, sicil, ceza, ödül ve diğer personel işlemlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, Bakanlar Kurulunca Belirlenen Norm Kadro Esas ve Usullerine, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Atanacaklar Hakkında Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

 

Birlik Genel Sekreteri’nin Görevleri:

Madde 23: Birlik Genel Sekreteri Birliğe ait hizmetlerin, Başkan adına, onun direktifi ve sorumluluğu altında yürütülmesini sağlar.

Birlik Başkanı hangi işleri Birlik Genel Sekreteri’ne devrettiğini bir yönerge ile belirler.

 

MALİ HÜKÜMLER

Birliğin Gelirleri:

Madde 24:  Birliğin gelirleri şunlardır:

a) Birlik üyelerinin, birliğin kuruluş ve faaliyet giderlerine katılma payları,
b) Birlik Meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler,
c) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak ödenekler,
d) Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka şekillerde değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler,
e) Kira ve faiz gelirleri,
f) Bağışlar,
g) Gönüllü harcamalara katılma payları,
h) Diğer gelirler.

Birliğin Giderleri:

Madde 25:  Birliğin giderleri şunlardır:

a) Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler,
b) Birliğin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluk, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler,
c) Hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler,
d) Birliğin hizmet binalarının, tesislerinin, araç ve gereçlerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler,
e) Faizler, borçlanmaya ilişkin diğer ücretler ile sigorta giderleri,
f) Dava takip ve icra giderleri,
g) Avukatlık, danışmanlık ve denetim ücretleri,
h) Kamusal ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri,
i) Temsil, tören ve ağırlama giderleri,
j) İlan giderleri,
k) Diğer giderler.

 

Üyelerin Birliğin Faaliyet Giderlerine Katılım Payları:

Madde 26: Üye belediyeler, her yıl Birlik Meclisi’nde kabul edilen bütçe kararnamesindeki nüfus esasına göre belirlenen miktarı Birliğe katılım payı olarak öderler.

 

Birlik Bütçesi:

Madde 27:  Birlik bütçesi, bir mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri gösteren bir meclis kararıdır.

Bütçeye ayrıntılı olarak harcama programları ve finansman programları eklenir. Bütçe yılı, devlet mali yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz.

Birlik Başkanı ve harcama yetkilisi olarak yetki verdiği Birlik Genel Sekreteri, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve amaca uygun olarak harcanmasından sorumludur.

Birlik Meclisi, Birlik bütçesini Eylül ayı olağan toplantısında görüşerek kabul eder.

Bütçe, ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyine göre hazırlanır ve mecliste ikinci düzeye kadar görüşülerek kabul edilir.

 

Birlik Bütçesinin Kesinleşmesi ve Yürürlüğe Girmesi:

Madde 28:  Birlik bütçesi, Birlik Meclisi’nin diğer kararları gibi, Tüzüğün on üçüncü ve on dördüncü maddesindeki usullere göre kesinleşir ve yürürlüğe girer.

 

Üst Yönetici:

Madde 29:  Birliğin üst yöneticisi Birlik Başkanı’dır.

 

Harcama Yetkilisi:

Madde 30:  Birliğin harcama yetkilisi Birlik Başkanı’dır. Başkan bu yetkisini Birlik Genel Sekreteri’ne devredebilir.

 

Çalışma Programı:

Madde 31: Birlik Meclisi bütçeden önce çalışma programını görüşerek kabul eder. Bütçeler, çalışma programı ile uyumlu olarak hazırlanmak zorundadır.

 

Birliğin Alım, Satım, İhale ve Hesap İşleri:

Madde 32:  Birlik, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Sayıştay Kanunu’na tabidir.

 

Birliğin Tutacağı Defterler:

Madde 33: Birlik, Meclis ve Encümen Karar Defteri, gelen giden evrak kayıt defteri ve üye kayıt defteri ile Belediyeler, Bağlı İdare ve Birlikler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nde, birlikler için öngörülen defterleri tutar.

 

Üye Mahalli İdarelerin Birlik Hizmetlerinden Faydalanma Usulleri:

Madde 34: Üyeler tarihi, kültürel, doğal ve kentsel değerlerin korunması ve yaşatılması için birliğin oluşturduğu bilgi, beceri, birikimlerinden; teknoloji ve kaynak kullanma imkanlarından yararlanır. Bu yararlanmanın usul ve yöntemleri Meclis tarafından belirlenir.

 

Birliğin Üyelerinin Sorumluluğu:

Madde 35:  Birlik adına yapılan her türlü sözleşme ve yüklenmelerden Birlik tüzel kişiliği sorumludur.  Birliğin mal varlığı ile sınırlı olan bu sorumluluk hiçbir şekilde üye belediyenin tüzel kişiliğini bağlamaz.
Birliğe Katılma:

Madde 36: Birliğin kuruluşundan sonra, Birliğe katılmak isteyen mahalli idare birimlerinin kendi meclislerinde alacakları katılma kararının Birlik Meclisi’nce kabulü ve İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile katılım gerçekleşmiş olur.

Birlikten Ayrılma:

Madde 37: Üye mahalli idareler kendi meclis kararları ile birlikten ayrılırlar. Bu takdirde, ayrılan üyelerin Birlikteki hak ve alacakları ayrılış tarihinden itibaren iki yıl süre ile bloke edilir ve Birlik Meclisi kararına göre işlem yapılır.

 

Tüzük Değişikliği:

Madde 38: Birlik Tüzüğü değişikliği, Birlik Meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanı’nın onayı ile gerçekleşir.

 

Birliğin Tasfiyesi: 

Madde 39: Birlik Meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun alacağı kararla feshedilebilir. Birliğin tasfiyesini, mülki idare amirince belirlenen üç kamu görevlisi yürütür. Tasfiye işlemleri en geç 1 yıl içinde sonuçlandırılır. Birliğin mal varlığı, Birlik Meclisi’nce alınacak kararlar doğrultusunda ve üye birimlerinin birlik mal varlığına katılma oranlarına göre, katılma oranları belli değil ise, mahalli idare birimlerinin nüfusları oranında dağıtılır.

Yürütme:
Madde 40:
  Bu Tüzük hükümleri Birlik Başkanı tarafından yürütülür.