Tüzük
Tüzük

TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

Birliğin Adı:
Madde 1: Birliğin adı “ Tarihi Kentler Birliği ”  kısa adı “ TKB ” ‘dir.

Birliğin Merkezi:
Madde 2:
Birliğin merkezi İstanbul’dur.

Birliğin Çalışma Alanı ve Süresi:
Madde 3:
Birliğin faaliyetleri, Birliğe üye belediyelerin yetki alanları ile sınırlı olup, çalışma süresi sınırsızdır.

Birliğin Üyeleri:
Madde 4:
Tüzüğe ekli listede gösterilen belediyelerdir.

Üye belediye listesine ulaşmak için tıklayın.

Birliğin Amacı ve Görevleri:

Madde 5: Avrupa Birliği Aday Üyesi olan Türkiye’nin de kurucusu olduğu, Avrupa Konseyi’nin Avrupa: Bir Ortak Miras kampanyasının 25. yılı kapsamında oluşturduğu Avrupa Tarihi Kentler Birliği’nde, Türkiye’nin de temsilini güçlü ve etkin bir şekilde sağlamak üzere, tarihi kentlerin bir araya getirilmesi ve bu kentler arasında kentsel, kültürel ve doğal mirasın bir Ortak Miras anlayışıyla korunması ve yaşatılması için Tarihi Kentler Birliği kurulmuştur.

Kar amacı gütmeyen Birlik amacını yaşama geçirmek üzere:

 1. Tarihi kent dokularını, kentsel, kültürel mirası koruma ve imar konularında Birliğe üye belediyeler arasında işbirliği ve deneyim alışverişi sağlar.
 2. Üye belediyelere belediyecilik, koruma, kültür, çevre, imar ve tarihi kent konularıyla ilgili bilgi, belge, mevzuat gibi kaynaklar sağlar ve aynı konularda eğitime dönük etkinlikler düzenleyerek danışmanlık yapar.
 3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenecek konularda, Birliğe bağlı tarihi kent belediyelerinin Avrupa Tarihi Kentler Birliği’ne üye belediyelerle diyalog ve işbirliği kurmalarını sağlar, bu ilişkileri kurar ve kolaylaştırır.
 4. Birliğe bağlı belediyeler adına ve Birliğin amacına uygun çalışmalar yapar, bu çalışmalar arasında eşgüdüm sağlar, ortak alımlarda bulunur, yatırımları organize eder, denetler.
 5. Doğal, tarihsel çevreyi, kültürel mirası koruma ve yaşatma yönünde üye belediyelerin girişimlerine destek verir, kaynak bulur, bu gibi girişimleri organize eder, yapar ve yaptırır.
 6. Amacı doğrultusunda, çalışma alanlarına bağlı uluslararası ilişkiler kurar, ortak çalışmalar yapar; ulusal ve uluslararası katılımcılarla bilimsel ve kültürel etkinlikler, tarihi kent ve çevrelere teknik inceleme gezileri ile süreli ya da süresiz yayın faaliyetlerinde bulunarak, üye belediyeleri ve kamuoyunu bilgilendirici programlar düzenler.
 7. Yasal olanaklar dâhilinde, üye belediyelerdeki kent halkının da tarihi kent dokusunu, doğal ve kültürel çevreyi koruma bilincini yükseltmeye yönelik film, multivizyon ve benzeri görsel, belgesel malzeme hazırlar, hazırlattırır, radyo, televizyon yayınları için program düzenleyebilir.
 8. Birliğe üye kentlerin koruma amaçlı imar planlarını, anıt eserleri çevresinde kentsel tasarım projelerini, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurullarınca tescil edilmiş yapıların rölöve ve projelerini yapar, yaptırır ve bunların uygulamalarında teknik denetim katkısı sağlar.
 9. Tarihi Kentler Birliği üyeleri arasında bilgi ağı kurar ve geliştirir.
 10. Kültürel mirası korumanın ekonomik gelişmeyi destekleyeceği inancıyla tarihi kentlerin yaşama yeteneğini ve sürdürülebilirliğini destekler.
 11. Tarihi kentlerin kültürel miraslarının korunması ve artırılması için uygun kanunların çıkarılmasını destekler.
 12. Tarihi kentler arasında Avrupa kardeşliklerinin kurulmasını teşvik eder ve destekler.
 13. Amaçları doğrultusunda faaliyet gösterecek şirketler kurar ve işletir.
 14. Bu etkinliklerden ortaya çıkabilecek karlar yalnızca Birliğin etkinlikleri için kullanılabilir.

 

Birliğe Üyelerce Devredilen Yetkiler:

Madde 6:

 1. Doğal, tarihsel ve kültürel mirasın korunması için ortak politikalar ve yöntemler geliştirmek,
 2. Bu politikalar için kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, üniversiteler gibi kuruluşlarla ve konunun uzmanı kişilerle işbirliği yapmak,
 3. Uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak hizmet projeleri geliştirmek konularında, ortak çıkarlar doğrultusunda, üyeler birliğe yetki devrinde bulunurlar.

Birliğin Organları:

Madde 7: Birliğin Organları şunlardır:

 • Birlik Meclisi
 • Birlik Encümeni
 • Birlik Başkanı

BİRLİK MECLİSİ’NİN KURULUŞU GÖREV VE YETKİLERİ

 

Birlik Meclisi’nin Kuruluşu:

Madde 8: Birlik Meclisi, üye belediyelerin belediye başkanları ve Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediye meclislerinin kendi üyeleri arasından seçecekleri bir üye ile Büyükşehir belediye meclislerinin kendi üyeleri arasından seçecekleri üç üye ve belediye meclisi üyeliğine seçilme şartlarına sahip, meclis dışından seçecekleri birer üyenin katılımından teşekkül eder. Büyükşehir belediye meclisleri, Birlik Meclisi’ne kendi üyeleri arasından gönderecekleri üyeyi seçtikleri toplantıda dışarıdan üye seçip seçmemeye karar verirler. Eğer seçecekler ise, aynı toplantıda, seçilecek kişinin isimlerini de belirlemek zorundadırlar. Birlik Meclisi’ne asil üye sayısının yarısı kadar da yedek üye seçilir.

Birlik Meclisi’nin seçimle gelinen üyeliklerinin boşalması durumunda yerine yedek üye getirilir.

Birlik Meclisi üyelerinin görev süresi mahalli idare seçimleriyle sona erer.

Belediye Başkanlığını ve Belediye Meclisi üyeliğini kaybedenler, Birlik Meclisi üyeliğini de kaybetmiş sayılırlar.

 

Belediyelerin Birlik Meclisi’nde Temsil Edilmeleri:

Madde 9: Belediyeler, Birlik Meclisi’nde, belediye başkanları ve belediye meclislerinin kendi üyeleri arasından seçecekleri bir üyenin katılımıyla temsil edilirler. Ancak Büyükşehir belediyeleri, başkanın yanı sıra, kendi meclislerinden seçecekleri üç üye ve istedikleri takdirde meclislerinin dışarıdan seçecekleri bir üye ile temsil edilirler.

Birlik Meclisi’nin Görev ve Yetkileri:

Madde 10: Birlik Meclisi’nin görev ve yetkileri şunlardır;

 1. Birlik Başkanlık Divanı üyelerini, Birlik Encümen üyelerini ve Meclis İhtisas Komisyonu üyelerini seçmek,
 2. Yatırım planını, çalışma programlarını görüşmek ve karara bağlamak,
 3. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak,
 4. Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek,
 5. Dava konusu olan ve miktarı iki bin Türk Lirasından on bin Türk Lirasına kadar olan birlik alacaklarının sulhen halline karar vermek,
 6. Birlik yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına karar vermek,
 7. Birlik teşkilatına ait birimlerin kurulmasına karar vermek,
 8. Birlik Başkanı ile Birlik Encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak,
 9. Birlik personeline ait kadroların ihdasına, değiştirilmesine ve kaldırılmasına karar vermek,
 10. Üye belediyelerin katılım paylarını belirlemek,
 11. Borçlanmalara karar vermek,
 12. Taşınmaz malların alım, satım, kiralama ve trampasına karar vermek,
 13. Şarta bağlı yardımların amacına uygun bir şekilde kullanılmasını izlemek ve bu hususta gereken kararları almak,
 14. Kuruluş amaçları arasında belirtilen görevlerle ilgili olarak yabancı, uluslararası kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak işbirliği konusunda karar almak,
 15. Birlikçe çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek,
 16. Birliğin tüzük değişikliğini kabul etmek,
 17. Birliğin feshine karar vermek,
 18. Maliye Bakanlığı, TSK, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde bulunan taşınmazları, kullanma amacına uygun olarak, satın almak, bağış kabul etmek, kiralamak, kullanma hakkı tesis etmek ve böylece kültür varlıklarının korunarak yaşatılmasına katkıda bulunmak,
 19. Birliğin mülkiyetinde bulunan ya da birliğe tahsis edilmiş çevre düzenlemesi yapılmış alanları, restore edilmiş yapıları kullanma amacına uygun olarak işletmek, bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis etmek veya diğer kişilere kiralamak.

 

Meclis Başkanlık Divanı:

Madde 11: Mahalli idareler genel seçimlerinin sona ermesinden sonra, Meclis, Birlik merkezinin bulunduğu il valisinin çağrısı üzerine, 30 gün içinde, en yaşlı meclis üyesinin başkanlığında toplanarak, ilk iki yıl için meclis başkanını, birinci ve ikinci meclis başkan vekilini ve iki asıl ve iki yedek kâtip üye seçer. Seçilen başkanlık divanı ilk iki yıl için görev yapar. İlk iki yıldan sonra seçilen başkanlık divanı üyeleri ilk mahalli idareler genel seçimine kadar görev yapar. Herhangi bir nedenle başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.

 

 

Birlik Meclisi Toplantıları ve Karar Yeter Sayısı:

Madde 12: Birlik Meclisi her yıl Mayıs ve Eylül aylarında olağan olarak Birlik merkezinde toplanır. Olağan toplantı yeri dışında toplanılmasının zorunlu olduğu durumlarda, üyelere önceden bilgi vermek kaydıyla, Meclis Başkanı’nın Birliğin faaliyet alanı içerisinde belirlediği yerde toplantı yapılır. Mayıs ayı toplantısı dönem başı toplantısıdır. Meclis, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Karar yeter sayısı Meclis üye tam sayısının ¼’ünden az olamaz. Meclis, Başkan veya üyelerinin 1/3’ünün veya üye mahalli idare meclislerinin isteği üzerine olağanüstü toplantıya çağırılabilir. Gerekli toplantı yeter sayısı sağlanamazsa, Başkan tarafından toplantı 3 gün sonraya ertelenir. İkinci toplantı, üye sayısının ¼’ünden az olmayan üye ile açılır ve kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Ancak, bu oran meclis üye tam sayısının ¼’ünden az olamaz. Olağanüstü toplantıda, çağrıyı gerektiren konular dışında başka iş görüşülmez.

 

Birlik Meclisi’nin Kararlarının Kesinleşmesi:

Madde 13: Birlik Meclisi’nce alınan kararlar Birlik Başkanı’na gönderilir. Birlik Başkanı hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını geri gönderir. Meclis, kararında ısrar ederse veya başkan 5 gün içerisinde kararı mülki idare amirine gönderir ya da bu süre zarfında herhangi bir işlem yapmaz ise kararlar kesinleşir.

Tüzük değişikliğine ilişkin kararlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile kesinleşir ve yürürlüğe girer.

 

Birlik Meclisi Kararlarının Yürürlüğe Girmesi:

Madde 14: Kesinleşen meclis kararları İstanbul Valisi’ne göndermekle yürürlüğe girer.

 

İhtisas Komisyonları:

Madde15: Birlik Meclisi her dönem başı toplantısında plan ve bütçe komisyonunu kurar ve sayısı beşi geçmemek üzere komisyon üyelerini seçer. Birlik Meclisi, dönem başı toplantısında veya diğer toplantılarında birliğin faaliyet konularında başka ihtisas komisyonları kurabilir ve sayısı beşi geçmemek üzere bu komisyonlara üye seçebilir.

 

 

BİRLİK ENCÜMENİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ

 

Birlik Encümeninin Kuruluşu:

Madde 16: Birlik Encümeni,  Birlik Başkanı ile Meclis’in kendi üyeleri arasından bir yıl için seçeceği 7 üyeden oluşur. Encümen seçimleri dönem başı toplantısında ve gizli oyla yapılır. Görev süresi dolan kişiler yeniden seçilebilir.

Birlik Başkanı Encümen’in de başkanıdır. Başkanın bulunmadığı hallerde bu görev, başkanın görevlendirmesi durumunda, genel sekreter veya görevlendireceği encümen üyelerinden biri tarafından yürütülür.

 

Birlik Encümeni’nin Görev ve Yetkileri:

Madde 17: Birlik Encümeni’nin görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Yatırım planı, çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip Birlik Meclisi’ne görüş bildirmek,
 2. Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak,
 3. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek,
 4. Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak,
 5. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek,
 6. İki bin Türk Lirasına kadar olan davaların sulhen halline karar vermek,
 7. Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis kararlarını uygulamak,
 8. Kiralama ve kiraya verme ile ilgili işlemleri yapmak, Birlik Meclisi’nin yetkisi dışında kalan kiralama ve kiraya verme işlemlerini karara bağlamak,
 9. Kanunların ve Tüzüğün Encümen’e verdiği diğer görevleri yapmak

 

Birlik Encümeni Toplantı ve Karar Yeter Sayısı:

Madde 18:  Birlik Encümeni, ayda bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile önceden belirlenen yer, gün ve saatte toplanır, katılanların çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik halinde başkanın olduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Başkan, acil durumlarda Encümen’i toplantıya çağırabilir.

Encümen’in gündemi Başkan tarafından hazırlanır. Başkan tarafından havale edilmeyen konular görüşülemez. Encümen üyeleri Başkan’ın uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir.

Encümen’e havale edilen konular bir ay içinde görüşülerek karara bağlanır.

Birlik Başkanı:

Madde 19:

 1. Birlik Meclisi, mahalli idareler seçimi sonuçlarının ilanından itibaren ilk toplantısında, başkanlık divanının öteki üyeleri ile birlikte, iki yıl için birlik başkanını seçer. İki yılın sonunda, diğer başkanlık divanı üyeleri gibi birlik başkanını da, ilk genel seçimlere kadar görev yapmak üzere tüzüğün 11’inci maddesindeki usullere göre seçer.

 

Birlik Başkanı’nın Görev ve Yetkileri Şunlardır:

Madde 20:

 1. Birliği yönetmek ve Birliğin hak ve menfaatlerini korumak,
 2. Yatırım planı, çalışma programı ile bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu Meclis’e sunmak,
 3. Birliği temsil etmek veya vekil tayin etmek,
 4. Birlik Meclisi’ne ve Birlik Encümeni’ne başkanlık etmek,
 5. Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek,
 6. Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek,
 7. Yetkili organların onayını almak şartıyla sözleşme yapmak,
 8. Birlik Meclisi ve Birlik Encümeni kararlarını uygulamak.
 9. Birlik Meclisi ve Birlik Encümeni’nin yetkisi dışında kalan diğer ödenek aktarmalarını yapmak,
 10. Birlik personelini atamak,
 11. Birliği denetlemek,
 12. Şartsız bağışları kabul etmek,
 13. Kanunlarla Birliğe verilen ve Birlik Meclisi veya Birlik Encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 14. Birlik Meclisi’ni toplantıya çağırmak,
 15. Kanunların ve Tüzüğün verdiği diğer görevleri yapmak.

 

 

BİRLİK GÖREVLİLERİNİN ATANMASI, GÖREV VE YETKİLERİ

 

Teşkilat:
Madde 21:
  Birlik Teşkilatı, Birlik Genel Sekreteri, Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Birimi ile meclis kararıyla kurulacak diğer üç birimden oluşur.

 

Birlik Personeli:

Madde 22: Birlik Genel Sekreteri’ni, birim amirlerini ve diğer personeli Birlik Başkanı atar. Ancak Başkan, Genel Sekreter’in ve birim amirlerinin atamaları hakkında meclise bilgi verir.

Birlik, Belediye Kanunu’nun belediye personeli ile ilgili düzenlemelerinde, birlik personelinin atama, yükselme, haklar, ödevler, kadro, unvan, sicil, ceza, ödül, diğer personel işlemlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Atanacaklar Hakkında Sınav Yönetmeliğine tabidir.

 

Birlik Genel Sekreteri’nin Görevleri:

Madde 23: Birlik Genel Sekreteri Birliğe ait hizmetlerin, Başkan adına, onun direktifi ve sorumluluğu altında yürütülmesini sağlar.

Birlik Başkanı hangi işleri Birlik Genel Sekreteri’ne devrettiğini bir yönerge ile belirler.

 

 

MALİ HÜKÜMLER

Birliğin Gelirleri:

Madde 24:  Birliğin gelirleri şunlardır:

 1. Birlik üyelerinin, birliğin kuruluş ve faaliyet giderlerine katılma payları,
 2. Birlik Meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler,
 3. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak ödenekler,
 4. Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka şekillerde değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler,
 5. Kira ve faiz gelirleri,
 6. Bağışlar,
 7. Gönüllü harcamalara katılma payları,
 8. Diğer gelirler.

 

Birliğin Giderleri:

Madde 25:  Birliğin giderleri şunlardır:

 1. Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler,
 2. Birliğin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluk, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler,
 3. Hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler,
 4. Birliğin hizmet binalarının, tesislerinin, araç ve gereçlerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler,
 5. Faizler, borçlanmaya ilişkin diğer ücretler ile sigorta giderleri,
 6. Dava takip ve icra giderleri,
 7. Avukatlık, danışmanlık ve denetim ücretleri,
 8. Kamusal ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri,
 9. Temsil, tören ve ağırlama giderleri,
 10. İlan giderleri,
 11. Diğer giderler.

 

Üyelerin Birliğin Faaliyet Giderlerine Katılım Payları:

Madde 26: Üye belediyeler, her yıl Birlik Meclisi’nde kabul edilen bütçe kararnamesindeki nüfus esasına göre belirlenen miktarı Birliğe katılım payı olarak öderler.

 

Birlik Bütçesi:

Madde 27:  Birlik bütçesi, bir mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri gösteren bir meclis kararıdır.

Bütçeye ayrıntılı olarak harcama programları ve finansman programları eklenir. Bütçe yılı, devlet mali yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz.

Birlik Başkanı ve harcama yetkilisi olarak yetki verdiği Birlik Genel Sekreteri, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve amaca uygun olarak harcanmasından sorumludur.

Birlik Meclisi, Birlik bütçesini Eylül ayı olağan toplantısında görüşerek kabul eder.

Bütçe, ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyine göre hazırlanır ve mecliste ikinci düzeye kadar görüşülerek kabul edilir.

 

Birlik Bütçesinin Kesinleşmesi ve Yürürlüğe Girmesi:

Madde 28:  Birlik bütçesi, Birlik Meclisi’nin diğer kararları gibi, Tüzüğün on üçüncü ve on dördüncü maddesindeki usullere göre kesinleşir ve yürürlüğe girer.

 

Üst Yönetici:

Madde 29:  Birliğin üst yöneticisi Birlik Başkanı’dır.

 

Harcama Yetkilisi:

Madde 30:  Birliğin harcama yetkilisi Birlik Başkanı’dır. Başkan bu yetkisini Birlik Genel Sekreteri’ne devredebilir.

 

Çalışma Programı:

Madde 31: Birlik Meclisi bütçeden önce çalışma programını görüşerek kabul eder. Bütçeler, çalışma programı ile uyumlu olarak hazırlanmak zorundadır.

 

Birliğin Alım, Satım, İhale ve Hesap İşleri:

Madde 32:  Birlik, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Sayıştay Kanunu’na tabidir.

 

Birliğin Tutacağı Defterler:

Madde 33: Birlik, Meclis ve Encümen Karar Defteri, gelen giden evrak kayıt defteri ve üye kayıt defteri ile Belediyeler, Bağlı İdare ve Birlikler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nde, birlikler için öngörülen defterleri tutar.

 

Üye Mahalli İdarelerin Birlik Hizmetlerinden Faydalanma Usulleri:

Madde 34: Üyeler tarihi, kültürel, doğal ve kentsel değerlerin korunması ve yaşatılması için birliğin oluşturduğu bilgi, beceri, birikimlerinden; teknoloji ve kaynak kullanma imkânlarından yararlanır. Bu yararlanmanın usul ve yöntemleri Meclis tarafından belirlenir.

 

Birliğin Üyelerinin Sorumluluğu:

Madde 35:  Birlik adına yapılan her türlü sözleşme ve yüklenmelerden Birlik tüzel kişiliği sorumludur.  Birliğin mal

varlığı ile sınırlı olan bu sorumluluk hiçbir şekilde üye belediyenin tüzel kişiliğini bağlamaz.

Birliğe Katılma:

Madde 36: Birliğin kuruluşundan sonra, Birliğe katılmak isteyen mahalli idare birimlerinin kendi meclislerinde alacakları katılma kararının Birlik Meclisi’nce kabulü ile katılım gerçekleşmiş olur.

 

Birlikten Ayrılma:

Madde 37: Üye mahalli idareler kendi meclis kararları ile birlikten ayrılırlar. Bu takdirde, ayrılan üyelerin Birlikteki hak ve alacakları ayrılış tarihinden itibaren iki yıl süre ile bloke edilir ve Birlik Meclisi kararına göre işlem yapılır.

 

Tüzük Değişikliği:

Madde 38: Birlik Tüzüğü değişikliği, Birlik Meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı, Çevre ve Şehircilik Bakanının onayı ile gerçekleşir.

 

Birliğin Tasfiyesi: 

Madde 39: Birlik Meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun alacağı kararla feshedilebilir. Birliğin tasfiyesini, mülki idare amirince belirlenen üç kamu görevlisi yürütür. Tasfiye işlemleri en geç 1 yıl içinde sonuçlandırılır. Birliğin mal varlığı, Birlik Meclisi’nce alınacak kararlar doğrultusunda ve üye birimlerinin birlik mal varlığına katılma oranlarına göre, katılma oranları belli değil ise, mahalli idare birimlerinin nüfusları oranında dağıtılır.

Yürütme:
Madde 40:
  Bu Tüzük hükümleri Birlik Başkanı tarafından yürütülür.

 

 

Birlik Üyeleri

Birlik Tüzüğü 4 üncü Madde : Tüzüğe ekli listede gösterilen belediyeler

Birlik Meclisi 2022 Yılı  Olağan 2.Toplantısı  04 Sayılı Kararı

AKTİF ÜYE BELEDİYE İLETİŞİM BİLGİLERİ
No Belediye Adı Başkan İli Kod Telefon Fax
1 Adana Büyükşehir Belediyesi Zeydan KARALAR Adana 322 454 19 11 455 36 35
2 Aladağ Belediyesi Mustafa AKGEDİK Adana 322 591 20 13 591 20 06
3 Ceyhan Belediyesi Hülya ERDEM Adana 322 613 40 22 613 06 00
4 Karataş Belediyesi Necip TOPUZ Adana 322 681 32 08 681 32 08
5 Kozan Belediyesi Kazım ÖZGAN Adana 322 515 84 00 515 84 13
6 Pozantı Belediyesi Mustafa ÇAY Adana 322 581 30 27 581 35 07
7 Saimbeyli Belediyesi Mustafa Şahin GÖKÇE Adana 322 761 21 26 761 21 12
8 Sarıçam Belediyesi Bilal ULUDAĞ Adana 322 341 08 08 341 08 18
9 Seyhan Belediyesi Akif Kemal AKAY Adana 322 432 89 39 433 49 70
10 Tufanbeyli Belediyesi Remzi ERGÜ Adana 322 781 83 91 781 88 75
11 Yumurtalık Belediyesi Türkeş FİLİK Adana 322 671 20 17 671 20 17
12 Yüreğir Belediyesi Fatih Mehmet KOCAİSPİR Adana 322 321 61 61 321 36 02
13 Adıyaman Belediyesi Süleyman KILINÇ Adıyaman 416 216 10 20 216 71 39
14 Besni Belediyesi Eyyup Mehmet Emre Adıyaman 416 318 10 09 318 12 21
15 Afyonkarahisar Belediyesi Mehmet ZEYBEK Afyonkarahisar 272 214 42 55 213 27 98
16 Bolvadin Belediyesi Fatih KAYACAN Afyonkarahisar 272 612 52 34 612 48 29
17 Davulga Belediyesi Ergün ERDİK Afyonkarahisar 272 453 20 01 453 23 05
18 Dinar Belediyesi Nihat SARI Afyonkarahisar 272 353 60 14 353 66 22
19 İscehisar Belediyesi Ahmet ŞAHİN Afyonkarahisar 272 341 20 22 341 30 96
20 Sandıklı Belediyesi Mustafa ÇÖL Afyonkarahisar 272 512 50 05 512 61 12
21 Doğubayazıt Belediyesi Yıldız ACAR Ağrı 472 312 64 03 312 63 99
22 Aksaray Belediyesi Evren DİNÇER Aksaray 382 213 54 92 213 15 73
23 Demirci Belediyesi Ramazan BOZLAK Aksaray 382 436 21 98 436 20 06
24 Gülağaç Belediyesi Faruk TEYMEN Aksaray 382 431 20 75 431 20 72
25 Güzelyurt Belediyesi Ünal DEMİRCİOĞLU Aksaray 382 451 20 19 451 20 36
26 Ihlara Belediyesi Ahmet DİNÇ Aksaray 382 453 70 05 453 70 12
27 Sultanhanı Belediyesi Fahri SOLAK Aksaray 382 242 20 05 242 28 06
28 Amasya Belediyesi Mehmet SARI Amasya 358 218 80 14 218 32 86
29 Gümüşhacıköy Belediyesi Zehra ÖZYOL Amasya 358 717 10 04 717 13 53
30 Merzifon Belediyesi Alp KARGI Amasya 358 513 13 87 513 12 08
31 Taşova Belediyesi Bayram ÖZTÜRK Amasya 358 312 10 06 312 10 06
32 Altındağ Belediyesi Asım BALCI Ankara 312 507 00 00 309 19 29
33 Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur YAVAŞ Ankara 312 507 10 00  
34 Ayaş Belediyesi Burhan DEMİRBAŞ Ankara 312 712 26 00 712 21 20
35 Beypazarı Belediyesi Tuncer KAPLAN Ankara 312 762 25 10 763 13 58
36 Çankaya Belediyesi Alper TAŞDELEN Ankara 312 458 89 27 458 89 24
37 Güdül Belediyesi Muzaffer YALÇIN Ankara 312 728 10 09 728 12 27
38 Haymana Belediyesi Özdemir TURGUT Ankara 312 658 10 07 658 18 48
39 Kalecik Belediyesi Duhan KALKAN Ankara 312 857 15 20 857 10 36
40 Kızılcahamam Belediyesi Süleyman ACAR Ankara 312 736 10 30 736 30 02
41 Mamak Belediyesi Murat KÖSE Ankara 312 550 70 00 550 71 60
42 Nallıhan Belediyesi İsmail ÖNTAŞ Ankara 312 785 10 11 785 45 60
43 Polatlı Belediyesi Mürsel YILDIZKAYA Ankara 312 623 45 45 623 97 00
44 Akseki Belediyesi İbrahim ÖZKAN Antalya 242 678 10 08 678 12 66
45 Alanya Belediyesi Adem Murat YÜCEL Antalya 242 510 20 00 510 21 11
46 Antalya Büyükşehir Belediyesi Muhittin BÖCEK Antalya 242 241 22 81  249 52 75
47 Demre Belediyesi Okan KOCAKAYA Antalya 242 871 51 28 871 36 61
48 Elmalı Belediyesi Halil ÖZTÜRK Antalya 242 618 67 01 618 12 78
49 Finike Belediyesi Mustafa GEYİKÇİ Antalya 242 852 11 02 852 32 25
50 Gazipaşa Belediyesi Mehmet Ali YILMAZ Antalya 242 572 10 13 572 30 36
51 İbradı Belediyesi Serkan KÜÇÜKKURU Antalya 242 691 20 04 691 21 66
52 Kaş Belediyesi Mutlu ULUTAŞ Antalya 242 836 10 20 836 10 30
53 Kepez Belediyesi Hakan TÜTÜNCÜ Antalya 242 310 58 80 339 54 06
54 Kumluca Belediyesi Mustafa KÖLEOĞLU Antalya 242 887 27 00 887 10 98
55 Manavgat Belediyesi Şükrü SÖZEN Antalya 242 742 80 00 746 75 75
56 Muratpaşa Belediyesi Ümit UYSAL Antalya 242 243 65 51 243 65 50
57 Serik Belediyesi Enver APUTKAN Antalya 242 710 55 55 722 19 68
58 Ardahan Belediyesi Faruk DEMİR Ardahan 478 211 30 52 211 45 24
59 Artvin Belediyesi Demirhan ELÇİN Artvin 466 212 37 11 212 37 12
60 Arhavi Belediyesi Vasfi KURDOĞLU Artvin 466 312 40 06 312 40 00
61 Aydın Büyükşehir Belediyesi Özlem ÇERÇİOĞLU Aydın 256 226 63 52  226 63 22 
62 Didim Belediyesi Ahmet Deniz ATABAY Aydın 256 811 26 60 811 21 11
63 Efeler Belediyesi Mehmet Fatih ATAY Aydın 444 80 09 227 09 98
64 Germencik Belediyesi Fuat ÖNDEŞ Aydın 256 563 01 20 563 14 72
65 İncirliova Belediyesi Aytekin KAYA Aydın 256 585 12 24 585 12 25
66 Karacasu Belediyesi Zeki İNAL Aydın 256 441 20 11 441 23 14
67 Koçarlı Belediyesi Nedim KAPLAN Aydın 256 761 40 24 761 40 32
68 Kuşadası Belediyesi Ömer GÜNEL Aydın 256 612 17 74 614 15 80
69 Kuyucak Belediyesi Metin ERTÜRK Aydın 256 371 44 94 371 44 95
70 Söke Belediyesi Levent TUNCEL Aydın 256 518 23 11 518 20 93
71 Sultanhisar Belediyesi Osman YILDIRIMKAYA Aydın 256 351 30 06 351 32 90
72 Yenipazar Belediyesi Mehmet Yüsran ERDEN Aydın 256 361 30 70 361 31 27
73 Ayvalık Belediyesi Mesüt ERGÜN Balıkesir 266 312 10 21 312 32 19
74 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yücel YILMAZ Balıkesir 266 239 15 10 532 10 18
75 Burhaniye Belediyesi Ali Kemal DEVECİLER Balıkesir 266 412 64 50 422 10 06
76 Edremit Belediyesi Selman Hasan ARSLAN Balıkesir 266 373 44 24 373 10 94
77 Erdek Belediyesi Burhan KARIŞIK Balıkesir 266 835 10 50 835 10 72
78 Havran Belediyesi Emin ERSOY Balıkesir 266 432 10 35 432 13 33
79 Karesi Belediyesi Dinçer ORKAN Balıkesir 266 243 04 00 243 67 09
80 Kepsut Belediyesi İsmail CANKUL Balıkesir 266 576 10 08 576 13 28
81 Marmara Belediyesi Süleyman AKSOY Balıkesir 266 885 50 50 885 51 45
82 Sındırgı Belediyesi Ekrem YAVAŞ Balıkesir 266 516 11 24 516 48 00
83 Amasra Belediyesi Recai ÇAKIR Bartın 378 315 10 81 315 19 86
84 Bartın Belediyesi Cemal AKIN Bartın 378 227 10 25 227 40 13
85 Gercüş Belediyesi Gündüz GÜNAYDIN Batman 488 341 21 58 341 22 90
86 Hasankeyf Belediyesi Abdulvahap KUSEN Batman 488 381 22 77 381 22 49
87 Bayburt Belediyesi Hükmü PEKMEZCİ Bayburt 458 211 32 68 211 28 61
88 Bayırköy Belediyesi Mustafa YAMAN Bilecik 228 283 80 05 283 81 00
89 Bilecik Belediyesi Semih ŞAHİN Bilecik 228 212 11 68 212 18 02
90 Bozüyük Belediyesi Mehmet Talat BAKKALCIOĞLU Bilecik 228 314 67 00 314 67 05
91 Gölpazarı Belediyesi Hayri SUER Bilecik 228 411 38 34 411 33 25
92 Osmaneli Belediyesi Münür ŞAHİN Bilecik 228 461 41 31 461 40 18
93 Pazaryeri Belediyesi Zekiye TEKİN Bilecik 228 381 20 05 381 26 16
94 Söğüt Belediyesi İsmet SEVER Bilecik 228 361 32 76 361 38 66
95 Vezirhan Belediyesi Hüseyin OCAK Bilecik 228 233 14 15 233 14 14
96 Bingöl Belediyesi Erdal ARIKAN Bingöl 426 213 12 18 213 10 23
97 Adilcevaz Belediyesi Necati GÜRSOY Bitlis 434 226 63 10 226 63 13
98 Ahlat Belediyesi Abülalim Mümtaz ÇOBAN Bitlis 434 41241 13 412 41 19
99 Bitlis Belediyesi Nesrullah TANĞLAY Bitlis 434 311 30 08 311 30 71
100 Göynük Belediyesi Ahmet ÇANKAYA Bolu 374 451 62 65 451 24 54
101 Mudurnu Belediyesi Necdet TÜRKER Bolu 374 421 30 31 421 34 47
102 Yeniçağa Belediyesi Recayi ÇAĞLAR Bolu 374 341 45 06 341 27 28
103 Ağlasun Belediyesi Ali ULUSOY Burdur 248 731 26 64 731 26 42
104 Burdur Belediyesi Ali Orkun ERCENGİZ Burdur 248 233 33 41 233 53 94
105 Gölhisar Belediyesi İbrahim SERTBAŞ Burdur 248 411 31 17 411 30 41
106 Bursa Büyükşehir Belediyesi Alinur AKTAŞ Bursa 224 234 41 11 716 16 40
107 Gemlik Belediyesi Mehmet Uğur SERTASLAN Bursa 224 513 45 20 513 45 28
108 Gürsu Belediyesi Mustafa IŞIK Bursa 224 371 50 00 371 50 14
109 İznik Belediyesi Kağan Mehmet USTA Bursa 224 757 10 10 757 81 91
110 Mudanya Belediyesi Hayri TÜRKYILMAZ Bursa 224 544 16 50 544 16 57
111 Mustafakemalpaşa Belediyesi Mehmet KANAR Bursa 224 613 10 58 613 12 85
112 Nilüfer Belediyesi Turgay ERDEM Bursa 224 444 16 03 295 95 26
113 Orhaneli Belediyesi Ali AYKURT Bursa 224 817 14 30 817 13 77
114 Osmangazi Belediyesi Mustafa DÜNDAR Bursa 224 444 16 01 270 70 09
115 Yenişehir Belediyesi Davut AYDIN Bursa 224 773 00 16 773 00 29
116 Yıldırım Belediyesi Oktay YILMAZ Bursa 224 361 66 16 361 94 51
117 Çanakkale Belediyesi Ülgür GÖKHAN Çanakkale 286 444 17 17 212 39 91
118 Gelibolu Belediyesi Münir Mustafa ÖZACAR Çanakkale 286 566 93 33 566 03 02
119 Gökçeada Belediyesi Ünal ÇETİN Çanakkale 286 887 30 52 887 30 19
120 Küçükkuyu Belediyesi Cengiz BALKAN Çanakkale 286 752 50 54 752 65 02
121 Lapseki Belediyesi Eyüp YILMAZ Çanakkale 286 512 10 44 512 10 18
122 Çankırı Belediyesi İsmail Hakkı ESEN Çankırı 376 212 14 00 213 25 05
123 Çerkeş Belediyesi Hasan SOPACI Çankırı 376 766 10 12 766 28 25
124 Alaca Belediyesi Halil İbrahim ŞALTU Çorum 364 411 57 91 411 51 75
125 Bayat Belediyesi Ekrem ÜNLÜ Çorum 364 381 30 08 381 30 74
126 Boğazkale Belediyesi Mesut OCAKLI Çorum 364 452 28 30 452 20 25
127 Çorum Belediyesi Halil İbrahim AŞGIN Çorum 364 225 08 10 212 38 00
128 Dodurga Belediyesi Mustafa AYDIN Çorum 364 711 60 02 711 60 41
129 İskilip Belediyesi Ali SÜLÜK Çorum 364 511 60 62 511 60 20
130 Kargı Belediyesi Zeki ŞEN Çorum 364 651 28 93 651 20 08
131 Laçin Belediyesi İdris GÖRÜKMEZ Çorum 364 745 54 83 745 51 66
132 Mecitözü Belediyesi Veli AYLAR Çorum 364 461 21 38 461 22 47
133 Oğuzlar Belediyesi Muzaffer YILDIRIM Çorum 364 561 70 45 561 21 50
134 Ortaköy Belediyesi Taner İSBİR Çorum 364 491 40 13 491 40 13
135 Osmancık Belediyesi Ahmet GELGÖR Çorum 364 611 43 23 611 99 84
136 Sungurlu Belediyesi Abdülkadir ŞAHİNER Çorum 364 311 72 60 311 45 14
137 Uğurludağ Belediyesi Remzi TORUN Çorum 364 361 20 20 361 21 25
138 Beyağaç Belediyesi Mustafa AKÇAY Denizli 258 691 60 16 691 60 12
139 Bozkurt Belediyesi Birsen ÇELİK Denizli 258 831 50 10 831 43 90
140 Buldan Belediyesi Mustafa ŞEVİK Denizli 258 431 35 83 431 30 08
141 Çivril Belediyesi Niyazi VURAL Denizli 258 713 10 08 713 25 55
142 Denizli Büyükşehir Belediyesi Osman ZOLAN Denizli 258 280 20 40 280 29 83
143 Kale Belediyesi Mehmet Salih SAĞINÇ Denizli 258 671 31 20 671 31 20
144 Merkezefendi Belediyesi Şeniz DOĞAN Denizli 258 265 38 88 265 38 91
145 Pamukkale Belediyesi Avni ÖRKİ Denizli 258 213 76 67 212 80 74
146 Tavas Belediyesi Hüseyin İNAMLIK Denizli 258 613 10 20  613 15 01
147 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ali İhsan SU Diyarbakır 412 229 48 80  224 41 73 
148 Silvan Belediyesi Mehmet USLU Diyarbakır 412 711 33 81 711 33 81
149 Sur Belediyesi Abdullah ÇİFTÇİ Diyarbakır 412 280 10 50 280 10 55
150 Akçakoca Belediyesi Mehmet Okan YANMAZ Düzce 380 611 40 02 611 36 55
151 Edirne Belediyesi Recep GÜRKAN Edirne 284 213 91 40 212 09 94
152 Enez Belediyesi Özkan GÜNENÇ Edirne 284 811 60 09 811 61 51
153 Havsa Belediyesi Aydın BALKAN Edirne 284 336 10 09 336 15 01
154 Keşan Belediyesi Mustafa HELVACIOĞLU Edirne 284 714 11 85 714 09 85
155 Süloğlu Belediyesi Mehmet ORMANKIRAN Edirne 284 311 30 02 311 30 24
156 Uzunköprü Belediyesi Özlem BECAN Edirne 284 513 11 08 513 10 14
157 Elazığ Belediyesi Şahin ŞERİFOĞULLARI Elazığ 424 248 47 01 248 47 32
158 Kovancılar Belediyesi Hacı AKPINAR Elazığ 424 611 34 15 611 34 14
159 Maden Belediyesi Orhan YAVUZ Elazığ 424 441 20 09 441 21 39
160 Palu Belediyesi Bekir YILDIRIM Elazığ 424 651 20 04 651 25 82
161 Çadırkaya Belediyesi İshak BİROL Erzincan 446 446 50 03 446 50 29
162 Kemah Belediyesi Osman Kemal ASLAN Erzincan 446 511 20 06 511 22 01
163 Kemaliye Belediyesi Mehmet KARAMAN Erzincan 446 751 20 16 751 25 52
164 Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehmet SEKMEN Erzurum 442 233 01 80 233 02 20
165 Uzundere Belediyesi Hilmi AKTOPRAK Erzurum 442 791 32 95 791 20 05
166 Yakutiye Belediyesi Mahmut UÇAR Erzurum 442 235 26 10 234 92 73
167 Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yılmaz BÜYÜKERŞEN Eskişehir 222 231 10 90  220 42 35 
168 Günyüzü Belediyesi Menderes DURGUT Eskişehir 222 561 70 20 561 76 66
169 Han Belediyesi Erdal ŞANLI Eskişehir 222 581 60 53 581 60 52
170 İnönü Belediyesi Kadir BOZKURT Eskişehir 222 591 25 20 591 20 26
171 Mihalıççık Belediyesi Haydar ÇORUM Eskişehir 222 613 22 10 631 34 30
172 Odunpazarı Belediyesi Kazım KURT Eskişehir 222 217 13 00 227 96 07
173 Seyitgazi Belediyesi Uğur TEPE Eskişehir 222 671 30 17 671 34 65
174 Sivrihisar Belediyesi Hamid YÜZÜGÜLLÜ Eskişehir 222 711 40 35 711 45 27
175 Tepebaşı Belediyesi Ahmet ATAÇ Eskişehir 222 211 40 00 320 85 85
176 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fatma ŞAHİN Gaziantep 342 211 12 00 211 12 53 
177 Nizip Belediyesi Mehmet SARI Gaziantep 342 517 39 00 517 21 38
178 Oğuzeli Belediyesi Mehmet Sait KILIÇ Gaziantep 342 571 30 14 571 30 16
179 Şahinbey Belediyesi Mehmet İhsan TAHMAZOĞLU Gaziantep 342 232 11 11 232 34 45
180 Çamoluk Belediyesi Fatih DÜZ Giresun 454 781 51 99 781 50 21
181 Giresun Belediyesi Aytekin ŞENLİKOĞLU Giresun 454 444 40 28 216 33 27
182 Şebinkarahisar Belediyesi Şahin YILANCI Giresun 454 711 40 05 711 40 56
183 Tirebolu Belediyesi Burhan TAKIR Giresun 454 411 40 16 411 20 77
184 Gümüşhane Belediyesi Ercan ÇİMEN Gümüşhane 456 213 73 00 213 73 06
185 Arsuz Belediyesi Asaf GÜVEN Hatay 326 643 31 31 643 20 72
186 Belen Belediyesi İbrahim GÜL Hatay 326 441 20 10 441 45 46
187 Defne Belediyesi İbrahim GÜZEL Hatay 326 223 40 57 223 40 58
188 Erzin Belediyesi Ökkeş ELMASOĞLU Hatay 326 681 50 07 681 49 81
189 Hassa Belediyesi Mehmet KARATAŞ Hatay 326 771 63 66 771 63 67
190 Hatay Büyükşehir Belediyesi Lütfü SAVAŞ Hatay 326 214 21 66 214 91 99
191 Yayladağı Belediyesi Mustafa SAYIN Hatay 326 471 30 29 471 30 26
192 Eğirdir Belediyesi Veli GÖK Isparta 246 311 50 50 311 24 98
193 Gelendost Belediyesi Mehmet SEZGİN Isparta 246 381 30 09 381 24 95
194 Keçiborlu Belediyesi Yusuf Murat PARLAK Isparta 246 541 41 41 541 42 24
195 Senirkent Belediyesi Kadir HEYBELİ Isparta 246 511 40 09 511 27 65
196 Uluborlu Belediyesi Mehmet Aziz TUNA Isparta 246 531 32 60 531 32 96
197 Yalvaç Belediyesi Halil Hilmi TÜTÜNCÜ Isparta 246 441 50 35 441 50 07
198 Adalar Belediyesi Erdem GÜL İstanbul 216 382 33 82 381 76 61
199 Avcılar Belediyesi Turan HANÇERLİ İstanbul 212 444 69 89 695 62 27
200 Beşiktaş Belediyesi Rıza AKPOLAT İstanbul 212 319 42 42 319 42 70
201 Beykoz Belediyesi Murat AYDIN İstanbul 216 444 66 61 413 70 16
202 Beyoğlu Belediyesi Haydar Ali YILDIZ İstanbul 212 444 01 60 252 11 00
203 Büyükçekmece Belediyesi Hasan AKGÜN İstanbul 212 444 03 40 883 55 64
204 Çatalca Belediyesi Mesut ÜNER İstanbul 212 789 10 42 789 11 06
205 Eyüpsultan Belediyesi Deniz KÖKEN İstanbul 212 440 04 00 440 04 94
206 Fatih Belediyesi Mehmet Ergün TURAN İstanbul 212 453 14 53 453 14 83
207 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İMAMOĞLU İstanbul 212 455 13 00 455 27 00
208 Kadıköy Belediyesi Şerdil Dara ODABAŞI İstanbul 216 542 50 00 414 38 56
209 Kartal Belediyesi Gökhan YÜKSEL İstanbul 216 280 52 52 280 52 17
210 Küçükcekmece Belediyesi Kemal ÇEBİ İstanbul 212 444 43 60 411 07 97
211 Sarıyer Belediyesi Şükrü GENÇ İstanbul 212 242 75 75 242 99 38
212 Silivri Belediyesi Volkan YILMAZ İstanbul 212 444 20 47 727 02 55
213 Şile Belediyesi İlhan OCAKLI İstanbul 216 712 12 75 712 09 75
214 Şişli Belediyesi Muammer KESKİN İstanbul 212 708 88 88  
215 Tuzla Belediyesi Şadi YAZICI İstanbul 216 446 86 00 446 86 45
216 Zeytinburnu Belediyesi Ömer ARISOY İstanbul 212 413 11 11 413 12 25
217 Aliağa Belediyesi Serkan ACAR İzmir 232 616 02 50 616 37 19
218 Bayındır Belediyesi Uğur DEMİREZEN İzmir 232 581 50 00 581 42 68
219 Bayraklı Belediyesi Serdar SANDAL İzmir 232 477 20 00 345 31 18
220 Bergama Belediyesi Hakan KOŞTU İzmir 232 632 80 05 633 20 12
221 Beydağ Belediyesi Feridun YILMAZLAR İzmir 232 592 60 05 592 62 41
222 Bornova Belediyesi Mustafa İDUĞ İzmir 232 342 82 47 388 78 38
223 Buca Belediyesi Erhan KILIÇ İzmir 232 439 10 10 487 93 90
224 Foça Belediyesi Fatih GÜRBÜZ İzmir 232 812 11 27 812 24 22
225 İzmir Büyükşehir Belediyesi Mustafa Tunç SOYER İzmir 232 293 10 00 293 10 41
226 Karşıyaka Belediyesi Cemil TUGAY İzmir 232 399 40 00 368 59 41
227 Kemalpaşa Belediyesi Rıdvan KARAKAYALI İzmir 232 878 43 21 878 10 31
228 Konak Belediyesi Abdül BATUR İzmir 232 484 53 00 445 38 73
229 Ödemiş Belediyesi Mehmet ERİŞ İzmir 232 544 90 97 545 12 69
230 Seferihisar Belediyesi İsmail YETİŞKİN İzmir 232 743 39 60 743 34 68
231 Selçuk Belediyesi Filiz CERİTOĞLU SENGEL İzmir 232 892 60 30 892 82 84
232 Tire Belediyesi Salih Atakan DURAN İzmir 232 512 33 15 511 20 77
233 Torbalı Belediyesi Mithat TEKİN İzmir 232 856 66 66 856 37 72
234 Urla Belediyesi Murtaza DAYANÇ İzmir 232 754 10 88 754 10 09
235 Afşin Belediyesi Mehmet Fatih GÜVEN Kahramanmaraş 344 511 46 60 511 49 64
236 Dulkadiroğlu Belediyesi Necati OKAY Kahramanmaraş 344 212 46 10 212 46 15
237 Elbistan Belediyesi Mehmet GÜRBÜZ Kahramanmaraş 344 415 10 14 415 10 08
238 Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Hayrettin GÜNGÖR Kahramanmaraş 344 223 50 72  221 34 73 
239 Eflani Belediyesi İbrahim ERTUĞRUL Karabük 370 461 20 12 461 20 54
240 Eskipazar Belediyesi Hüseyin DÖNMEZ Karabük 370 818 10 28 818 10 29
241 Safranbolu Belediyesi Elif KÖSE Karabük 370 712 41 14 712 36 42
242 Ayrancı Belediyesi Yüksel BÜYÜKKARCI Karaman 338 411 21 91 411 20 35
243 Ermenek Belediyesi Atilla ZORLU Karaman 338 716 19 81 716 19 83
244 Karaman Belediyesi Savaş KALAYCI Karaman 338 226 40 00 226 41 41
245 Kars Belediyesi Türker ÖKSÜZ Kars 474 223 26 34 223 21 55
246 Sarıkamış Belediyesi Harun HAYALİ Kars 474 413 40 73 413 58 25
247 Abana Belediyesi Yunus AKGÜL Kastamonu 366 564 11 65 564 10 18
248 Araç Belediyesi Satılmış SARIKAYA Kastamonu 366 362 10 12 362 12 19
249 Azdavay Belediyesi Osman Nuri CİVELEK Kastamonu 366 717 12 35 717 18 88
250 Bozkurt Belediyesi Muammer YANIK Kastamonu 366 575 11 25 575 12 38
251 Cide Belediyesi Mehmet Eşref MUTLU Kastamonu 366 866 10 04 866 11 69
252 Çatalzeytin Belediyesi Ahmet DEMİR Kastamonu 366 516 10 17 516 10 60
253 Daday Belediyesi Hasan Fehmi TAŞ Kastamonu 366 616 10 06 616 22 94
254 Devrekani Belediyesi Engin ALTIKULAÇ Kastamonu 366 638 10 13 638 13 15
255 Doğanyurt Belediyesi Ahmet KAYA Kastamonu 366 843 12 60 843 12 62
256 Hanönü Belediyesi Serkan UÇAR Kastamonu 366 497 51 95  
257 İnebolu Belediyesi Mustafa Huner ÖZAY Kastamonu 366 811 45 00 811 64 62
258 Kastamonu Belediyesi Rahmi Galip VİDİNLİOĞLU Kastamonu 366 214 10 48 214 99 83
259 Küre Belediyesi Salih TURAN Kastamonu 366 751 21 09 751 30 08
260 Pınarbaşı Belediyesi Şenol YAŞAR Kastamonu 366 771 22 42 771 22 43
261 Şenpazar Belediyesi Cem ÇINAR Kastamonu 366 788 10 01 788 10 32
262 Taşköprü Belediyesi Abdullah ÇATAL Kastamonu 366 417 10 08 417 26 21
263 Tosya Belediyesi Volkan KAVAKLIGİL Kastamonu 366 313 10 09 313 21 93
264 Akkışla Belediyesi Ayhan ARSLAN Kayseri 352 591 30 02 591 33 93
265 Bünyan Belediyesi Özkan ALTUN Kayseri 352 712 10 40 712 19 47
266 Develi Belediyesi Mehmet CABBAR Kayseri 352 621 60 41 621 24 74
267 Felahiye Belediyesi Vural COŞKUN Kayseri 352 791 20 68 791 21 60
268 Hacılar Belediyesi Bilal ÖZDOĞAN Kayseri 352 442 12 25 442 10 04
269 İncesu Belediyesi Mustafa İLMEK Kayseri 352 691 33 13 691 33 86
270 Kayseri Büyükşehir Belediyesi Memduh BÜYÜKKILIÇ Kayseri 352 222 49 19  222 67 20 
271 Kocasinan Belediyesi Ahmet ÇOLAKBAYRAKDAR Kayseri 352 222 70 00 22 25 82
272 Melikgazi Belediyesi Hacı Mustafa PALANCIOĞLU Kayseri 352 207 21 00 222 92 75
273 Pınarbaşı Belediyesi Menduh UZUNLUOĞLU Kayseri 352 512 10 35 512 10 17
274 Sarıoğlan Belediyesi Bekir AYYILDIRIM Kayseri 352 811 20 14 811 21 86
275 Talas Belediyesi Mustafa YALÇIN Kayseri 352 437 00 55 437 22 21
276 Tomarza Belediyesi Davut ŞAHİN Kayseri 352 661 29 29 661 51 13
277 Yahyalı Belediyesi Esat ÖZTÜRK Kayseri 352 611 30 07 611 99 11
278 Yeşilhisar Belediyesi Halit TAŞYAPAN Kayseri 352 651 30 15 651 24 48
279 Keskin Belediyesi Dede YILDIRIM Kırıkkale 318 515 34 83 515 35 68
280 Babaeski Belediyesi Abdullah HACI Kırklareli 288 512 41 23 512 41 20
281 Demirköy Belediyesi Recep GÜN Kırklareli 288 681 66 07 681 66 07
282 Kırklareli Belediyesi Mehmet S.KESİMOĞLU Kırklareli 288 214 10 45 214 25 50
283 Lüleburgaz Belediyesi Murat GERENLİ Kırklareli 288 417 12 00 417 47 79
284 Vize Belediyesi Ercan ÖZALP Kırklareli 288 318 10 21 318 10 46
285 Kırşehir Belediyesi Selahattin EKİCİOĞLU Kırşehir 386 213 10 23 213 13 26
286 Kilis Belediyesi Servet RAMAZAN Kilis 348 813 10 10 813 25 17
287 Başiskele Belediyesi Mehmet Yasin ÖZLÜ Kocaeli 262 343 20 20 343 21 44
288 Darıca Belediyesi Muzaffer BIYIK Kocaeli 262 745 21 30 745 41 03
289 Gebze Belediyesi Zinnur BÜYÜKGÖZ Kocaeli 262 642 04 30 646 30 00
290 Gölcük Belediyesi Ali Yıldırım SEZER Kocaeli 262 414 45 85 412 06 30
291 İzmit Belediyesi Fatma KAPLAN HÜRRİYET Kocaeli 262 318 00 00 318 00 69
292 Kartepe Belediyesi Muhammet Mustafa KOCAMAN Kocaeli 262 316 68 00 373 32 36
293 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tahir BÜYÜKAKIN Kocaeli 262 321 31 40 318 10 79
294 Körfez Belediyesi Şener SÖĞÜT Kocaeli 262 528 23 02 528 54 22
295 Akören Belediyesi İsmail ARSLAN Konya 332 461 23 78 461 31 21
296 Akşehir Belediyesi Salih AKKAYA Konya 332 813 52 91 813 16 16
297 Beyşehir Belediyesi Adil BAYINDIR Konya 332 512 47 69 512 19 58
298 Bozkır Belediyesi Sadettin SAYGI Konya 332 426 11 11 426 13 56
299 Çumra Belediyesi Halit OFLAZ Konya 332 447 12 30 447 39 93
300 Derbent Belediyesi Hüseyin AYTEN Konya 332 561 20 05 561 21 11
301 Emirgazi Belediyesi Nurişen KOÇAK Konya 332 747 22 51 747 20 02
302 Ereğli Belediyesi Hüseyin OPRUKÇU Konya 332 713 15 18 713 12 40
303 Halkapınar Belediyesi Mehmet BAKKAL Konya 332 771 20 20 771 21 98
304 Ilgın Belediyesi Yalçın ERTAŞ Konya 332 881 69 31 882 71 57
305 Kadınhanı Belediyesi Mehmet BADEM Konya 332 834 15 20 834 35 80
306 Karapınar Belediyesi Mehmet YAKA Konya 332 755 69 12 755 25 16
307 Konya Büyükşehir Belediyesi Uğur İbrahim ALTAY Konya 332 235 46 00  221 15 76
308 Kulu Belediyesi Murat ÜNVER Konya 332 641 65 30 641 21 50
309 Meram Belediyesi Mustafa KAVUŞ Konya 332 320 10 00 320 04 23
310 Sarayönü Belediyesi Nafiz SOLAK Konya 332 617 10 10 617 30 31
311 Selçuklu Belediyesi Ahmet PEKYATIRMACI Konya 332 224 36 00 265 30 80
312 Seydişehir Belediyesi Mehmet TUTAL Konya 332 582 34 28 582 22 11
313 Taşkent Belediyesi Osman ARI Konya 332 497 10 24 497 12 42
314 Altıntaş Belediyesi Arif TEKE Kütahya 274 311 24 50 311 24 52
315 Aslanapa Belediyesi Gökhan GÜREL Kütahya 274 331 22 20 331 22 24
316 Çavdarhisar Belediyesi Halil BAŞER Kütahya 274 351 20 06 351 20 59
317 Emet Belediyesi Hüseyin DOĞAN Kütahya 274 461 41 48 461 31 31
318 Eskigediz Belediyesi Mustafa ARSLAN Kütahya 274 423 01 15 423 07 03
319 Kütahya Belediyesi Alim IŞIK Kütahya 274 223 60 12 223 60 44
320 Simav Belediyesi Adil BİÇER Kütahya 274 513 70 06 513 70 10
321 Akçadağ Belediyesi Ali KAZGAN Malatya 422 417 10 36 417 13 11
322 Arapgir Belediyesi Haluk CÖMERTOĞLU Malatya 422 811 30 03 811 32 22
323 Battalgazi Belediyesi Osman GÜDER Malatya 422 328 44 44 841 30 50
324 Darende Belediyesi İsa ÖZKAN Malatya 422 615 25 00 615 16 56
325 Doğanşehir Belediyesi Durali ZELYURT Malatya 422 517 10 79 517 16 67
326 Hekimhan Belediyesi Turan KARADAĞ Malatya 422 713 11 89 713 30 88
327 Kale Belediyesi Murat KOCA Malatya 422 861 60 62 861 69 89
328 Kuluncak Belediyesi Erhan CENGİZ Malatya 422 681 20 70 681 25 84
329 Malatya Büyükşehir Belediyesi Selahattin GÜRKAN Malatya 422 377 10 26 213 04 77
330 Pütürge Belediyesi Mikail SÜLÜK Malatya 422 561 20 12 561 23 98
331 Yazıhan Belediyesi Nevzat ÖZTÜRK Malatya 422 751 40 54 751 40 84
332 Yeşilyurt Belediyesi Mehmet ÇINAR Malatya 422 377 77 99 481 47 66
333 Alaşehir Belediyesi Ahmet ÖKÜZCÜOĞLU Manisa 236 653 14 08 653 93 90
334 Demirci Belediyesi Selami SELÇUK Manisa 236 462 13 22 462 15 48
335 Demirci Belediyesi Hüseyin TOSUN Manisa 236 816 70 05 816 70 02
336 Manisa Büyükşehir Belediyesi Cengiz ERGÜN Manisa 236 231 45 80  234 15 17 
337 Soma Belediyesi Ali TULUP Manisa 236 613 24 16 613 24 18
338 Şehzadeler Belediyesi Ömer Faruk ÇELİK Manisa 236 250 11 00 250 11 01
339 Artuklu Belediyesi Abdülkadir TUTAŞI Mardin 482 212 13 48 212 21 36
340 Dargeçit Belediyesi Mehmet Cüneyt AKSOY Mardin 482 381 20 01 381 22 25
341 Derik Belediyesi Evren ÇAKIR Mardin 482 251 30 24 251 30 39
342 Mardin Büyükşehir Belediyesi Mahmut DEMİRTAŞ Mardin 482 215 19 30 212 21 36 
343 Mazıdağı Belediyesi Mustafa GÖRMÜŞ Mardin 482 511 10 11 511 10 09
344 Midyat Belediyesi Veysi ŞAHİN Mardin 482 462 29 80 462 29 60
345 Nusaybin Belediyesi Mehmet BALIKÇILAR Mardin 482 415 12 95 415 36 99
346 Ömerli Belediyesi Hüsamettin ALTINDAĞ Mardin 482 541 31 61 541 30 27
347 Savur Belediyesi Muhammed KAYA Mardin 482 571 21 42 571 20 22
348 Anamur Belediyesi Hidayet KILINÇ Mersin 324 814 11 15 814 20 20
349 Aydıncık Belediyesi Ferat AKTAN Mersin 324 841 30 50 841 25 87
350 Bozyazı Belediyesi Mustafa ÇETİNKAYA Mersin 324 851 30 07 851 34 30
351 Çamlıyayla Belediyesi İsmail TEPEBAĞLI Mersin 324 681 30 03 681 46 61
352 Mersin Büyükşehir Belediyesi Vahap GEÇER Mersin 324 533 33 31 238 16 43
353 Mezitli Belediyesi Neşet TARHAN Mersin 324 358 10 05 357 00 47
354 Mut Belediyesi Volkan ŞEKER Mersin 324 774 27 27 774 23 39
355 Silifke Belediyesi Mücahit AKTAN Mersin 324 714 21 37 714 21 86
356 Tarsus Belediyesi Haluk BOZDOĞAN Mersin 324 616 25 15 616 35 25
357 Bodrum Belediyesi Ahmet ARAS Muğla 252 316 12 14 316 49 13
358 Datça Belediyesi Abdullah Gürsel UÇAR Muğla 252 712 39 20 712 34 97
359 Fethiye Belediyesi Alim KARACA Muğla 252 614 10 20 614 67 92
360 Köyceğiz Belediyesi Kamil CEYLAN Muğla 252 262 40 05 262 48 44
361 Menteşe Belediyesi Bahattin GÜMÜŞ Muğla 252 214 48 80 212 48 15
362 Milas Belediyesi Muhammet TOKAT Muğla 252 512 10 25 512 80 29
363 Muğla Büyükşehir Belediyesi Osman GÜRÜN Muğla 252 214 15 43  212 07 18 
364 Yatağan Belediyesi Mustafa TOKGÖZ Muğla 252 572 55 00 572 50 13
365 Malazgirt Belediyesi Cengiz ALTIN Muş 436 511 21 17 511 41 69
366 Acıgöl Belediyesi Ercan ERTAŞ Nevşehir 384 311 20 02 311 23 75
367 Avanos Belediyesi Celal Alper İBAŞ Nevşehir 384 511 40 64 511 40 65
368 Göreme Belediyesi Ömer EREN Nevşehir 384 271 20 01 271 21 24
369 Gülşehir Belediyesi Fatih ÇİFTÇİ Nevşehir 384 411 30 03 411 39 05
370 Kaymaklı Belediyesi Harun ÇEKİÇ Nevşehir 384 218 21 60 218 20 03
371 Nar Belediyesi Süleyman ÖZÇELİK Nevşehir 384 213 21 27 213 32 55
372 Nevşehir Belediyesi Mehmet SAVRAN Nevşehir 384 213 12 20 213 28 70
373 Ortahisar Belediyesi Mustafa ATEŞ Nevşehir 384 343 32 24 343 30 04
374 Uçhisar Belediyesi Osman SÜSLÜ Nevşehir 384 219 20 05 219 22 06
375 Ürgüp Belediyesi Mehmet AKTÜRK Nevşehir 384 341 40 08 341 42 26
376 Azatlı Belediyesi Reşat BOLAT Niğde 388 424 01 50 424 01 51
377 Bozköy Belediyesi Ömer DALGIÇ Niğde 388 415 50 05 415 51 74
378 Kemerhisar Belediyesi Ramazan OYA Niğde 388 329 20 63 329 32 86
379 Niğde Belediyesi Emrah ÖZDEMİR Niğde 388 232 35 50 232 35 68
380 Yıldıztepe Belediyesi Hacı GÜNGÖR Niğde 388 275 70 06 275 73 73
381 Altınordu Belediyesi Aşkın TÖREN Ordu 452 225 01 04 223 49 33
382 Gülyalı Belediyesi Ulaş TEPE Ordu 452 811 20 53 811 20 53
383 Ordu Büyükşehir Belediyesi Mehmet Hilmi GÜLER Ordu 452 225 01 04  225 01 15 
384 Ünye Belediyesi Hüseyin TAVLI Ordu 452 323 19 41 324 84 05
385 Kadirli Belediyesi Ömer TARHAN Osmaniye 328 718 10 39 718 11 63
386 Osmaniye Belediyesi Kadir KARA Osmaniye 328 440 00 80 814 11 35
387 Toprakkale Belediyesi Mehmet DAŞÖZ Osmaniye 328 633 20 03 633 20 28
388 İkizdere Belediyesi Hakan KARAGÖZ Rize 464 416 11 47 416 15 47
389 Rize Belediyesi Rahmi METİN Rize 464 213 01 90 214 53 68
390 Geyve Belediyesi Murat KAYA Sakarya 264 517 52 40 517 52 42
391 Serdivan Belediyesi Yusuf ALEMDAR Sakarya 264 211 10 50 211 10 57
392 Söğütlü Belediyesi Koray Oktay ÖZTEN Sakarya 264 681 24 82 681 44 68
393 Taraklı Belediyesi İbrahim PİLAVCI Sakarya 264 491 20 15 491 20 17
394 Alaçam Belediyesi İlyas ACAR Samsun 362 622 00 02 622 02 30
395 Atakum Belediyesi Cemil DEVECİ Samsun 362 444 40 55 437 06 11
396 Ayvacık Belediyesi Halil KALAYCI Samsun 362 813 20 22 813 20 23
397 Bafra Belediyesi Hamit KILIÇ Samsun 362 543 23 20 543 25 00
398 Çarşamba Belediyesi Halit DOĞAN Samsun 362 833 46 84 833 46 87
399 Havza Belediyesi Sebahattin ÖZDEMİR Samsun 362 714 19 12 714 19 12
400 İlkadım Belediyesi Necattin DEMİRTAŞ Samsun 362 444 55 01 432 08 63
401 Kavak Belediyesi İbrahim SARICAOĞLU Samsun 362 741 33 12 741 30 06
402 Samsun Büyükşehir Belediyesi Mustafa DEMİR Samsun 362 431 60 90 435 26 55
403 Tekkeköy Belediyesi Hasan TOGAR Samsun 362 256 03 24 256 00 04
404 Terme Belediyesi Ali KILIÇ Samsun 362 876 10 02 876 11 68
405 Vezirköprü Belediyesi İbrahim Sadık EDİS Samsun 362 647 17 31 647 12 74
406 Siirt Belediyesi Osman HACIBEKTAŞOĞLU Siirt 484 223 22 60 223 92 25
407 Tillo Belediyesi İdham AYDIN Siirt 484 461 20 07 461 23 10
408 Veyselkarani Belediyesi Murat AKGÜN Siirt 484 565 22 05 565 22 06
409 Ayancık Belediyesi Hayrettin KAYA Sinop 368 613 10 03 613 13 33
410 Boyabat Belediyesi Şefik ÇAKICI Sinop 368 315 10 33 315 30 18
411 Sinop Belediyesi Barış AYHAN Sinop 368 261 18 44 261 45 06
412 Türkeli Belediyesi Veysel ŞAHİN Sinop 368 671 22 17 671 36 66
413 Çepni Belediyesi Zerener DAMLAPINAR Sivas 346 663 00 71 663 06 66
414 Divriği Belediyesi Hakan GÖK Sivas 346 418 11 13 418 10 02
415 Gürün Belediyesi Naim ÇİFTÇİ Sivas 346 715 10 13 715 17 70
416 Sivas Belediyesi Hilmi BİLGİN Sivas 346 221 01 10 221 16 42
417 Birecik Belediyesi Mahmut MİRKELAM Şanlıurfa 414 652 10 07 652 13 92
418 Eyyübiye Belediyesi Mehmet KUŞ Şanlıurfa 414 315 14 15 312 66 85
419 Halfeti Belediyesi Şeref ALBAYRAK Şanlıurfa 414 751 10 10 751 10 14
420 Haliliye Belediyesi Mehmet CANPOLAT Şanlıurfa 414 313 34 43 312 49 41
421 Harran Belediyesi Mahmut ÖZYAVUZ Şanlıurfa 414 441 20 75 441 25 58
422 Siverek Belediyesi Ayşe ÇAKMAK Şanlıurfa 414 552 12 00  552 10 27
423 Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zeynel Abidin BEYAZGÜL Şanlıurfa 414 313 16 34  313 32 58 
424 Viranşehir Belediyesi Salih EKİNCİ Şanlıurfa 414 511 30 81 511 35 82
425 Cizre Belediyesi Mehmet TUNÇ Şırnak 486 616 10 10 616 16 93
426 Hayrabolu Belediyesi Osman İNAN Tekirdağ 282 315 10 49 315 11 52
427 Malkara Belediyesi Ulaş YURDAKUL Tekirdağ 282 427 14 54 427 16 40
428 Marmaraereğlisi Belediyesi Hikmet ATA Tekirdağ 850 440 09 59 440 09 99
429 Süleymanpaşa Belediyesi Cüneyt YÜKSEL Tekirdağ 282 263 24 59 262 04 04
430 Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kadir ALBAYRAK Tekirdağ 282 258 59 59  258 62 21
431 Artova Belediyesi Lütvü YALÇIN Tokat 356 611 20 11 611 24 49
432 Başçiftlik Belediyesi Murat TUNÇEL Tokat 356 451 20 01 451 20 55
433 Emirseyit Belediyesi Turan KAPAN Tokat 356 235 40 10 235 40 10
434 Erbaa Belediyesi Ertuğrul KARAGÖL Tokat 356 715 10 19 715 11 47
435 Gürçeşme Belediyesi Mehmet ÇORAK Tokat 356 532 51 01 532 50 22
436 Niksar Belediyesi Özdilek ÖZCAN Tokat 356 527 77 51 527 63 70
437 Pazar Belediyesi Erdoğan YILMAZ Tokat 356 261 20 15 261 20 23
438 Sulusaray Belediyesi Necmettin ÇORUK Tokat 356 651 60 80 651 60 85
439 Şenyurt Belediyesi Cafer Ünal ARSLAN Tokat 356 284 40 90 284 44 45
440 Tokat Belediyesi Eyüp EROĞLU Tokat 356 214 22 20 214 07 07
441 Turhal Belediyesi İlker BEKLER Tokat 356 275 10 31 276 11 56
442 Üzümören Belediyesi İsmail KARAKAŞ Tokat 356 266 50 05 266 57 19
443 Zile Belediyesi Şükrü SARGIN Tokat 356 317 50 80 317 13 89
444 Akçaabat Belediyesi Osman Nuri EKİM Trabzon 462 227 13 00 227 13 11
445 Of Belediyesi Salim Salih SARIALİOĞLU Trabzon 462 771 51 91 771 51 92
446 Ortahisar Belediyesi Ahmet Metin GENÇ Trabzon 462 224 61 61 233 61 00
447 Sürmene Belediyesi Rahmi ÜSTÜN Trabzon 462 746 39 39 746 10 67
448 Trabzon Büyükşehir Belediyesi Murat ZORLUOĞLU Trabzon 462 223 38 88 223 55 00
449 Çemişgezek Belediyesi Metin Levent YILDIZ Tunceli 428 611 21 32 611 28 08
450 Pertek Belediyesi Ruhan ALAN Tunceli 428 651 20 60 651 24 45
451 Uşak Belediyesi Mehmet ÇAKIN Uşak 276 221 40 00 215 48 81
452 Edremit Belediyesi İsmail SAY Van 432 312 22 01 312 24 54
453 Erciş Belediyesi Nuri MEHMETBEYOĞLU Van 432 351 62 00 354 22 55
454 Gevaş Belediyesi Murat SEZER Van 432 612 20 04 612 32 86
455 Gürpınar Belediyesi Hayrullah TANIŞ Van 432 551 20 16 551 22 06
456 Tuşba Belediyesi Salih AKMAN Van 432 214 00 93 214 00 94
457 Van Büyükşehir Belediyesi Ozan BALCI Van 432 216 73 40  216 20 08 
458 Altınova Belediyesi Metin ORAL Yalova 226 461 29 40 461 29 42
459 Armutlu Belediyesi Mustafa TOKAT Yalova 226 531 42 05 531 08 18
460 Çınarcık Belediyesi Numan SOYER Yalova 226 245 10 04 245 95 07 
461 Çiftlikköy Belediyesi Ali Murat SİLPAGAR Yalova 226 352 62 04 352 79 40
462 Termal Belediyesi Hüseyin Sinan ACAR Yalova 226 675 70 79 675 73 36
463 Yalova Belediyesi Mustafa TUTUK Yalova 226 811 50 00 814 14 62
464 Akdağmadeni Belediyesi Nezih YALÇIN Yozgat 354 314 13 12 314 12 45
465 Sarıkaya Belediyesi Ömer AÇIKEL Yozgat 354 772 18 49 772 18 50
466 Yozgat Belediyesi Celal KÖSE Yozgat 354 212 27 26 212 39 23
467 Çaycuma Belediyesi Bülent KANTARCI Zonguldak 372 615 10 08 615 62 93
468 Devrek Belediyesi Çetin BOZKURT Zonguldak 372 556 11 31 556 60 36
469 Karadeniz Ereğli Belediyesi Halil POSBIYIK Zonguldak 372 333 13 33 323 28 49