Tarihi Kentler Birliği Muğla-Milas Buluşması 300’e yakın sayıda belediye başkanının, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri’nin, bakanların, milletvekillerinin, valilerin, üst düzey bürokratların, TKB Danışma Kurulu Başkanı ve üyelerinin katılımıyla 29-30 Nisan 2005 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Ekonomik canlılığını büyük ölçüde turizm etkinliklerine borçlu olan belediyelerimizin temsilcileri, turizmden daha çok pay alabilmek için, zengin kültür ve doğa kaynaklarından yola çıkarak inanç turizmi ve benzerleri başta olmak üzere, turizmin çeşitli işlevsel özelliklerinden yararlanmanın ön koşulları, yeni yöntemleri ve sorunları üzerindeki görüşlerini dile getirmişlerdir. Benzer sorunlarla karşı karşıya bulunan bu belediyeler, sorunların çözümünün bir havza (bölge) planlaması yaklaşımı ile daha iyi çözülebileceğine işaret etmiş, yöre insanının turizm değerlerine sahip çıkma konusundaki yüksek bilinç düzeyini önemli bir avantaj olarak değerlendirmişlerdir. Kurumsal altyapının geliştirilmesi amacıyla, İl Özel İdareleri Yasası’nın, valiliklerin kültür ve turizm ile ilgili görevlerini belediye sınırlarının dışında kalan alanlarla sınırlandıran düzenlemesinin yetersizliğine dikkat çekilmiş ve bu durumun düzeltilmesi isteğinin ilgili meclislere iletilmesi kararlaştırılmıştır. Bunun yanı sıra, Belediye Hizmet Birlikleri ve İmar Yasası tasarılarının vakit yitirmeden parlamentodan geçirilmesinin, bölgedeki turistik etkinliklerin gelişmesi yönünden kolaylıklar sağlayabileceği dile getirilmiştir.

Turizmin konusu olan tarih, doğa ve kültür değerlerinin korunmasının, esas olarak yerel bir sorun olmasına, bu konudaki asıl sorumluluğun belediyelere ait bulunmasına karşın, bu alanda devlete, özel sektör kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerine ve hatta uluslararası kuruluşlara da önemli görev ve sorumluluklar düştüğü önemle vurgulanmıştır. Kültür, tarih, mimarlık ve doğa değerlerinin korunması amacının, gerçek gereksinmelere yanıt veren planlı imar ve yapılaşma etkinlikleriyle çelişmediği, her iki hedef arasında sürekli ve dengeli (sürdürülebilir) gelişme yaklaşımı çerçevesinde ve bir plan anlayışı ile ahenk sağlanabileceği ifade edilmiştir. Belediyelerimizin temsilcileri, bu konuda Tarihi Kentler Birliği’nin teknik öncülüğünde gerçekleştirilmekte olan eğitim çalışmalarından da esinlenerek, turizm değerlerini korumak için üzerlerine düşen sorumluluğun gereklerini yerine getirmeye hazır olduklarını kamuoyuna duyurmayı kararlaştırmışlardır.

1 Mayıs 2005