Tarihi Kentler Birliği, “Tarihi Yapılarımızın Sigortalanması” konusunda “Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği” ile bir toplantı gerçekleştirdi.  Toplantının ardından tarihi yapıların sigortalanması sürecinde alınması gereken önlemler konusunda Türkiye Sigorta Birliği tarafından bir bilgilendirme yapıldı:

“Öncelikli olarak belirtilmelidir ki, sigorta şirketlerinde her risk kendi özellikleri ve koşulları çerçevesinde değerlendirilmekte, özellik arz eden tüm riskler için gerekli hallerde detaylı risk teftişleri ve analizleri yapılmakta, riskin sigortalanıp sigortalanmayacağına ya da hangi koşullarda sigortalanacağına bu analizlere göre karar verilmektedir. Tarihi yapılar gibi özellik arz eden risklerde, şirketler tarafından gerçekleştirilen risk teftişleri ve analizleri paralelinde sigortalı adayların, tespit edilen eksikliklerinin tamamlanması istenmekte, sunulan önerilerin hayata geçirilmesi halinde de poliçe düzenlenebilmektedir. Sigorta sektöründe bir riske teminat verilebilmesi için riskin sigortalanabilir olması önem taşımaktadır. Bu şekilde, sigortacılığın en önemli işlevlerinden biri yerine getirilmekte; koşulların iyileştirilmesiyle risk seviyesi düşürülmekte ve milli servet doğrudan korunmaktadır.

Yukarıda açıklanan huhuslar çerçevesinde tarihi binaların sigortalanması konusunda en önemli nokta “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”te belirtilen şartların yerine getirilmiş olmasıdır. Ayrıca tarihi binalar ilişkin mevzuatta yer alan diğer hükümlere uyulması, güvenlik önlemlerinin çalışırlığının düzenli olarak kontrol edilmesi ve bu önlemler için bakım sözleşmelerinin imzalanmış olması gerekmektedir. Toplantıda da dile getirildiği üzere bu şartları taşıyan tarihi binalara hali hazırda sigorta sektörünce teminat sağlanmaktadır.

Diğer taraftan, tarihi binaların önemli bir kısmının kamu mülkiyetinde olması ve bu binalarında da sigortalanabilmesi için ilgili kamu kurumları bütçesinde ödenek ayrılması da genel anlamda bahse konu binaların sigortalanmasına ilave bir katkıda bulunacaktır.”

IMG_4352