Aşağıda eğitim tarihlerine göre listelenen programlar ile ilgili açıklama için “Detaylı bilgi” butonuna tıklayabilir, eğitime kayıt olmak için “Başvuru formu” nu doldurarak 0 212 277 41 64 numaralı faksa gönderebilirsiniz.

25 – 27 Eylül 2012 / Taşınmaz Kültürel Mirasın Korunması ve Restorasyon Uygulama Örnekleri

Programın amacı:
Taşınmaz kültürel mirasımızın korunması için yapılan restorasyon uygulamaları ve bu uygulamalar sırasında karşılaşılan zorluklar, uygulama hataları ve iyi bir restorasyon için gereken öğeler.

Katılımcıya kazandırdıkları:
Bu program ile katılımcıların restorasyon uygulamalarında karşılaşılan zorluklar, uygulama hataları ve doğru uygulama teknikleri ile ilgili kişisel yaklaşımlarını geliştirmek ve restorasyon uygulamaları ve teknikleri hakkında bilgilerini arttırmak hedeflenir.

İçerik
– Restorasyon şantiyeciliği
– Restorasyonda malzeme seçimi
– Türk el sanatlarına ait uygulama teknikleri (Kündekâri, sedefkâri, kalemişi, alçı vitray vb. uygulama teknikleri)
– Doğru uygulanmış restorasyon örnekleri
– Yaşanmış tecrübeler ve karşılıklı soru ve sohbetler
– Alan ziyareti

Süre: 3 gün
Tarih: 25 – 27 Eylül 2012 / 09:30 – 16:30
Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma ve kültür alanında çalışan uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: İsmail ÖNEL
1970 Silivri – İstanbul doğumlu olan İsmail ÖNEL, İstanbul Yapı Meslek Lisesi Restorasyon Bölümü ve Trakya Üniversitesi E.M.Y.O. Restorasyon Bölümü mezunudur. Şehzade Mehmet Camii, Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi, Rüstem Paşa Camii, Kılıç Ali Paşa Camii, Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii, Süleymaniye Camii, Bursa Ulu Camii gibi 150 den fazla tarihi eserin restorasyon uygulamasında çalışmıştır. Halen bir çok şantiyede uygulama işlerine devam etmektedir.

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul // Tel: 212 3233132
Bilgi için: Figen Tokgöz – akademikayit@cekulvakfi.org.tr // Tel: 212 2496464

03 – 05 Ekim 2012 / Dünya Miras Alanları ve Selimiye Camii-Külliyesi Unesco Süreci

Programın amacı:
Kültürel varlıklarımızın sahip olduğumuz en değerli toplumsal zenginlik olduğu bilinciyle, bu varlıkların korunmasında ulusal ve uluslararası toplumun sorumluluklarını fark etmek; UNESCO Dünya Miras Listesi’nin yarattığı uzlaşılmış normlar doğrultusunda, UNESCO ve ICOMOS gibi uluslararası kurumlarla yerel yönetimler arasında kurulması gereken işbirliklerini değerlendirmek; genel kabul görmüş uluslararası normların, Dünya Mirası olma yolunda işler hale getirilmesi için yerel yönetimlerin sorumluklarına ilişkin yapılması gerekenlere açıklık getirmek.

Katılımcıya kazandırdıkları: Kültürel miras kavramının uluslararası normlardaki yeri, UNESCO ve Dünya Miras Listesi’nin kapsamı, UNESCO ve alt komitelerinin kültürel zenginliklerin toplumla birlikte yaşatılması, korunması ve tanıtılması konularında ortaya koyduğu normları ve Dünya Miras Listesi’nin önemi konularında bilinç kazanmak; bir eserin adının listeye nasıl yazdırılabileceği ve yerel yönetimlerin listeye giriş süreçlerini nasıl planlayacaklarına ilişkin yöntem ve uygulamalar hakkında bilgi edinmek.

İçerik:
– Yenilir mi içilir mi? Unesco ve Dünya Miras Listesi
– Dünya Miras Listesi’nde Türkiye ve iç Mevzuatımız
– Dünya Miras Listesi’ne giriş süreci
1. Ön çalışmalar; Kültürel varlığı tanıma: Kentsel sit ve Vakıf Eseri Selimiye (Selimiye Camii ve Külliyesi Örneği)
2. Adaylık Dosyası Hazırlama (Selimiye Camii ve Külliyesi Örneği
3. Adaylık Dosyası ve Alan Yönetimi Planı birlikteliği (Selimiye Camii ve Külliyesi Örneği)
4. Alan Yönetimi Planı, katılım ve işbirlikleri (Selimiye Camii ve Külliyesi Örneği)
5. Adaylık dosyasının UNESCO’ya iletilmesi sonrasında ki uluslararası sürecin yönetimi; Bakanlıklar, yerel yönetimler, kurullar ve UNESCO arasındaki iletişim (Selimiye Camii ve Külliyesi Örneği)
– Dünya Miras Listesi’nde bir sene – Sorumlulukların keşfi: Yerel yönetimlerin, STK’ların ve halkın bilinçlenmesi (Selimiye Camii ve Külliyesi Örneği)
– Vaka analizi

Süre: 3 gün
Tarih: 03 – 05 Ekim 2012 // 09:30 – 16:30
Kimler katılmalı: Belediyelerin kültürel koruma, kültür ve sosyal işler, imar ve şehircilik personelleri, uluslararası ilişkiler, tanıtım ve turizm, proje ofisleri, KUDEB veya planlama ofisleri uzmanları.

Eğitmen: Yaşagül EKİNCİ
İstanbul Üniversitesinde Siyasal Bilgiler ve Kamu Yönetimi alanında lisansını tamamlayan Ekinci, üniversite yıllarında Para, Intermedia Ekonomi, Business Week Turkey ve Tele-Rate gibi ekonomi dergilerinde muhabirlik yaptı. Londra Birbeck kolejinde Ortadoğu ve kültürü üzerine dersler alırken, kültürel koruma ve uluslararası kurumlar konusunda çalışmaya başladı. Ardından Trakya Üniversitesi’nde kültürel korumada yerel yönetimlerin sorumlulukları üzerine tez hazırladığı bir yüksek lisans yaptı. Tezi için seçtiği Selimiye Camii örneğinde alan yönetimi planı konusundaki çalışmaları ile Edirne Belediyesi sorumluluğunda yürütülen Selimiye Camii ve Külliyesi Dünya Miras Listesi sürecine ilk önce dışarından destek verdi, sonrasında çalışmalarda Alan Yönetimi Uzmanı olarak yürütücü görevi aldı. Selimiye’nin UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girmesi sonrasında Bergama Belediyesi bünyesinde oluşturulan UNESCO Dünya Mirası ve Alan Yönetimi Birimi koordinatörü olan Ekinci, Aktüel Arkeoloji dergisi başta olmak üzere farklı dergilerde UNESCO, Dünya Mirasları, kültürel koruma ve alan yönetimi konularında yazılar yazmaktadır. İstanbul Üniversitesi’nde devam ettiği doktorasında gelişmekte olan ülkelerde dünya miraslarının korunmasını inceleyen tezini hazırlamaktadır.

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul Tel: 212 3233132
Bilgi için: Figen Tokgöz – akademikayit@cekulvakfi.org.tr // Tel: 212 2496464

10 – 12 Ekim 2012 / Kudeb’lerin Yasal Dayanağı, Kuruluş Süreci, Çalışma Esasları İle Uygulamaya Yönelik Proje Hazırlama ve Proje Yönetimi Teknikleri

Programın amacı:
Yetkili kurumlar tarafından yasal dayanak çerçevesinde KUDEB birimlerinin kuruluş süreci, yetki ve görevleri dahilinde uygulama eylem planlarının hazırlanması, mali kaynakların araştırılması, proje yönetimi konularında bilgi ve deneyimlerin paylaşılması.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program sonunda katılımcıların Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu ile ilgili diğer yasa ve yönetmelikler, KUDEB’lerin yetki ve sorumlulukları ile çalışma şekilleri hakkında bilgilenmeleri, tek yapı ölçeğinden sokak ve mahalle ölçeğinde gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında, müdahale biçimleri ile farklı restorasyon ilke ve yaklaşımları görmeleri, kısa, orta ve uzun vadeli eylem planlarının hazırlanması süreçleri ile kültürel mirasın korunmasına yönelik bütçe düzenlemelerinde, öz kaynakların dışında, ulusal ve uluslararası mali kaynaklara ulaşım konularına hakim olmaları hedeflenir.

İçerik:
– Yasal dayanak ve yetkili kurumlar
– KUDEB kuruluş süreci ve çalışma esasları
– Mevcut durum analizi
– Uygulama Eylem Planlarının Hazırlanması
– Mali kaynak araştırmalarına yönelik çalışmalar
– Proje yönetimi
– Vaka analizi (Bey Mahallesi)
– Örnek uygulamalar
– Alan ziyareti

Süre: 3 gün
Tarih: 10 – 12 Ekim 2012// 09:30 – 16:30
Kimler katılmalı: Belediyeler bünyesinde çalışan birim yöneticileri, uzmanlar ve KUDEB personelleri

Eğitmen: Muhittin ASLAN
Lise eğitiminin ardından Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Fakültesi bölümünde lisans öğrenimini tamamlayan Muhittin Aslan, 2004 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığında İnşaat Mühendisi olarak göreve başlamış, 2005 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı bünyesinde Türkiye’de ilk olarak faaliyete geçen KUDEB şube müdürlüğünde görev almıştır.
Proje koordinatörlüğü, teknik koordinatörlük ve kontrolörlük gibi çeşitli görevlerde bulunduğu projeler şöyledir: Avrupa Birliği Hibe Programı “GAP Kültürel Mirasın Geliştirilmesi Projesi” kapsamında tescilli Naib Hamamı, Butik Otel ve Kır Kahvesi projeleri, finansmanı İsveç Yerel Yönetimler Birliği tarafından sağlanan Türkiye İsveç İşbirliği (TUSENET) projesi, Gaziantep Bakırcılar Çarşısı, Gaziantep Mutfak Müzesi, Kent Müzesi ve Kahramanlık Panorama Müzeleri restorasyon ve renovasyon projeleri ve uygulamaları, Avrupa Birliği Hibe programı “Diyalogun Arttırılması” kapsamında Türkiye, Gaziantep, İsveç Karlstad, İngiltere Essex yerel yönetimleri ile “Kentsel Tasarım Rehberi “ hazırlanması projesi, Bey Mahallesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi ve uygulaması, Ömer Ersoy Kültür Merkezi (Aziz Bedros Kilisesi) restorasyonu proje ve uygulamaları, Hıdır Sokak sağlıklaştırma proje ve uygulamaları, Çamurcu sokak sağlıklaştırma ve kentsel tasarım proje ve uygulaması, Atatürk Anı Evi renovasyonu, Oyuncak müzesi renovasyonu ve Gaziantep Mutfak Akademisi Projesi ile 2011 Derekenarı Sokak sağlıklaştırma ve kentsel tasarım projesi ve uygulamaları.

2009 yılında KUDEB Şube Müdürlüğü görevine getirilen Aslan, ÇEKÜL Vakfı Gaziantep Prof. Dr. Metin Sözen Eğitim ve Kültür Merkezi ile koordinasyonlu çalışmalarına devam etmektedir.

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul Tel: 212 3233132
Bilgi için: Figen Tokgöz – akademikayit@cekulvakfi.org.tr // Tel: 212 2496464

31 Ekim – 2 Kasım 2012 / Yapı Özelliklerine Göre Müdahale Teknikleri ve Bakım-Onarım Esasları

Programın amacı:
Tarihi yapıyı kavrama ve durumunu tespit etme esaslarının yanı sıra restorasyon süreçlerinde izlenecek koruma ilkeleri öncelikli yolların belirlenmesine yardımcı olmak, restorasyon çalışmalarının niteliğini artırmak.

Katılımcıya kazandırdıkları: Kentlerindeki yapılara farklı bir gözle bakmalarını sağlamak; restorasyonun “yenilemek” değil, “yapının yaşanmışlığını muhafaza ederek korumak” olduğu bakış açısını pekiştirmek; restorasyon çalışmasının çeşitli aşamalarını uygulamalı olarak görmek; restorasyon projelerini değerlendirme deneyimi kazanmak.

İçerik:
– Restorasyon teknikleri
– Koruma projelerinde kullanılan malzeme bilgisi
– Restorasyon projesi hazırlama esasları
– Vaka analizi
– Katılımcıların kentlerinden örnekler üzerinden koruma ilkelerinin saptanması
– Uygulama çalışması
– Alan ziyareti

Süre: 3 gün
Tarih: 31 Ekim – 2 Kasım 2012// 09:30 – 16:30
Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma alanında çalışan teknik uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: A. Nüvit BAYAR
Saint Michel Fransız Lisesi’ni bitiren Nüvit Bayar, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu’nda mimarlığa adım attı ve ardından Yıldız Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Rölöve ve Restorasyon Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. Tarih-kültür-doğa koruma bilinci ve duyarlılığıyla çalışmalarını sürdüren Y. Mimar Nüvit Bayar, 2003 yılında Ağırnas’taki Sinan Müze Evi, 2004’te tarihi bir Harput evi, 2006 yılında Malatya İstanbulluoğlu Konağı, 2007’de Mardin Kent Müzesi, Sakarya’da Kaynarca Camisi, Trabzon’da Sümela Manastırı gibi birçok yapının projelendirme aşamalarına katkı sundu. Bayar, Kültür Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü destekli birçok projede de görev aldı. Halen Anadolu topraklarında yaşamış uygarlıkların günümüze ulaşmayı başaran yapıları arasında restore edilmeyi bekleyen çok sayıda eser için çalışmalarına devam etmekte ve Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nda üyelik görevini yürütmektedir.

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul Tel: 212 3233132
Bilgi için: Figen Tokgöz – akademikayit@cekulvakfi.org.tr Tel: 212 2496464

7 – 9 Kasım 2012 / Tarihi Çevre Koruma ve Kentsel Peyzaj Tasarımı İlişkisi

Programın amacı:
Sürdürülebilir kentleşmenin sağlandığı, yeşil alanların sisteme hakim olduğu, ekolojik mükemmelliğin hedeflendiği, eski şehirlerin çevresel, fiziksel ve estetik olarak çekiciliklerinin arttırıldığı, kentin hikayelerinin anlatıldığı kentsel tasarım yöntemlerinin irdelenmesidir.

Katılımcıya kazandırdıkları: Kentsel strateji geliştirirken, kültürel miras, doğal yapı ve çevre ilişkilerini belirleme, yaşanabilir kentler yaratma konularında vizyon geliştirme ve hedeflere ulaşmada işbirlikleri oluşturma.

İçerik:
– Tarihi peyzaj okumaları
– Boğaziçi peyzajı
– Emirgan kent dokusu (tarihi binalar, meydan vb.)
– Tarihi aks (Beyoğlu)
– Hollanda Konsolosluğu Bahçesi (Peyzaj Tasarım: A. Kancı)
– Saray Bahçesi, Topkapı Sarayı avluları, Gülhane Parkı
– Avrupa – Tarihi Kent Tasarımı
– Paris örneği
– Katılımcı projelerinin değerlendirilmesi
– Tarihi kent meydanı düzenlemesi

Süre: 3 gün
Tarih: 7 – 9 Kasım 2012 // 09:30 – 16:30
Kimler katılmalı: Belediyelerde görev yapan peyzaj mimarları, kentsel tasarım uzmanları ve ilgili teknik ekip

Eğitmen: Aygen KANCI
Aygen Kancı, Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünden Peyzaj Yüksek Mimarı olarak mezun olmuş, devamında Mimar Sinan Üniversitesi’nde kentsel tasarım uzmanlığı alanında yüksek lisans yapmıştır. Her iki üniversitede öğretim görevlisi olarak belirli sürelerde çalışmıştır. İş hayatına serbest tasarımcı olarak devam etmektedir. Kentsel tasarım, peyzaj tasarımı ve planlaması üzerine mikro ve makro ölçeklerde projelerle devam eden meslek yaşamında alanında ödüller almıştır. Tarihi çevre koruma ve kentsel peyzaj tasarımı programında tasarımcısı olduğu Hollanda Konsolosluk Binası’nın peyzaj tasarımını katılımcılara sunacaktır.

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul Tel: 212 3233132
Bilgi için: Figen Tokgöz – akademikayit@cekulvakfi.org.tr // Tel: 212 2496464

28 – 30 Kasım 2012 / Tarihi Dokuda Yeni Yapı Esasları

Programın amacı: Bu eğitim programı, korunan alanlardaki yapılaşmayı tümel çevre içinde, mimari boyutta değerlendirmeyi, kent bağlamında koruma kavramlarını incelemeyi ve örneklerle somut hale getirmeyi amaçlar.

Katılımcıya kazandırdıkları: Eğitim sonunda katılımcıların tarihi çevrede yapılaşma sürecinde, kentsel doku ve mimari kimlik göz ardı edilmeden, kontrol edilebilen bir gelişmenin sürdürülebilir olduğu bilincine ulaşmaları ve sunulacak örneklerle vizyonlarını geliştirmeleri hedeflenir.

İçerik:
– Kentleşmenin tarihsel süreci
– Kentsel büyümenin tarihi kent dokusuna etkileri
– Kentsel dönüşüm sorunsalı
– Koruma ve etik
– Tarihi çevrede yeni yapı tasarımı, Türkiye ve dünyadan örnekler
– Tarihi yapıların yeniden işlevlendirilmesi
– Koruma amaçlı imar planları
– Deneyim transferi oturumu
– Alan ziyareti

Süre: 3 gün
Tarih: 28 – 30 Kasım 2012 // 09:30 – 16:30
Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: Sinan POLVAN
1969 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Sinan Polvan, Sankt Georg Avusturya Lisesi’nden sonra Avusturya’da Graz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Viyana Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Fakültesi’nde mimarlık eğitimi görmüştür.  1990-1995 yılları arasında Viyana ve İstanbul’da çeşitli mimarlık bürolarında çalışan ve 1997 yılından itibaren Polvan Tasarım Ltd. bünyesinde projelerini sürdürmekte olan Polvan, 2004 yılından bu yana da Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu üyesi olan Sinan Polvan’ın, mimarlık tarihi ve kent tarihi konularında çeşitli araştırma ve çalışmaları bulunmaktadır.

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı – Emirgan / İstanbul
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul Tel: 0 212 323 31 32
Bilgi için: Figen Tokgöz – akademikayit@cekulvakfi.org.tr // Tel: 212 2496464

5 – 7 Aralık 2012 / Vaka Analizleri Üzerinden Koruma Projelerinde Uygulamaya Yönelik Öneriler

Programın amacı:
Koruma uygulamalarında her yapının farklı özellikler ve sorunlar içermesi nedeniyle farklı çözümler geliştirilmesi ve farklı teknikler uygulanması gerekliliği gözönüne alınarak, katılımcıların beraberlerinde getirecekleri, kentlerinde ele alınması planlanan ya da yatırım programına alınmış olan yapıların, henüz uygulama aşamasına gelmemiş onarım projeleri üzerinden, genel esasların tartışıldığı ve projelerin değerlendirildiği vaka analiz programı ile yol göstericilik yapmak.

Katılımcıya kazandırdıkları:
Yerel yönetimler tarafından uygulanan restorasyon projelerinde karşılaşılan sorunları önceden saptamak ve önlem geliştirmek; olası hatalarla ilgili bilgi ve farkındalık kazanmak; uygulama aşamasında yüklenicinin ve ustaların yönlendirilmesinde dikkat edilecek konulara karşı donanımlı ve hazırlıklı olmak; eğitimcinin ülke genelinde üstlendiği çeşitli restorasyon projelerinden kazandığı deneyimin ışığında yapacağı değerlendirme ve danışmanlık katkılarından somut projeler ölçeğinde yararlanmak.

İçerik:
Birebir proje üzerinden;
• Restorasyon projelerinde sık karşılaşılan ya da gözden kaçan hatalar, sorunlar,
• Uygulama aşamasında karşılaşılan, çözümü maliyeti artıran sorunlara karşı alınacak önlemler,
• Restorasyonu belirleyen sivil mimarlık, anıtsal yapı, kamu yapısı, yöresel özellikler, malzeme özellikleri gibi etkenlerin analizi

Süre: 3 gün
Tarih: 5 – 7 Aralık 2012// 09:30 – 16:30
Kimler katılmalı: Belediyelerde koruma alanında çalışan teknik uzmanlar (mimarlar, şehir ve bölge plancıları, teknikerler…)

Eğitime gelirken getirilmesi gerekenler: Kentte tek yapı ya da yapı topluluğu ile ilgili yapılması planlanan ancak henüz uygulanmamış restorasyon, sokak sağlıklaştırma vb bakım onarım projeleriyle ilgili fotoğraf (eski-yeni), siluet, çizim, render, halihazır haritalar, proje, rölöve, restitüsyon, restorasyon, raporları, diğer raporlar (tarih araştırması, işlevlendirme, malzeme analizi gibi) mevcut her türlü malzeme. (Uygulanmış projelerin getirilmemesi rica olunur.)

Eğitmen: A. Nüvit BAYAR
Saint Michel Fransız Lisesi’ni bitiren Nüvit Bayar, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu’nda mimarlığa adım attı ve ardından Yıldız Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Rölöve ve Restorasyon Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. Tarih-kültür-doğa koruma bilinci ve duyarlılığıyla çalışmalarını sürdüren Y. Mimar Nüvit Bayar, 2003 yılında Ağırnas’taki Sinan Müze Evi, 2004’te tarihi bir Harput evi, 2006 yılında Malatya İstanbulluoğlu Konağı, 2007’de Mardin Kent Müzesi, Sakarya’da Kaynarca Camisi, Trabzon’da Sümela Manastırı gibi birçok yapının projelendirme aşamalarına katkı sundu. Bayar, Kültür Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü destekli birçok projede de görev aldı. Halen Anadolu topraklarında yaşamış uygarlıkların günümüze ulaşmayı başaran yapıları arasında restore edilmeyi bekleyen çok sayıda eser için çalışmalarına devam etmekte ve Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nda üyelik görevini yürütmektedir.

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul Tel: 212 3233132
Bilgi için: Figen Tokgöz – akademikayit@cekulvakfi.org.tr Tel: 212 2496464

12 – 14 Aralık 2012 / Tarihi Doku ve Mahallelerde Canlandırma Stratejileri Ve Projeleri

Programın amacı:
Bu eğitim programı, bir koruma stratejisi olarak kentsel canlandırma süreçlerini, kentsel canlandırmanın ana ilkelerini ve uygulamaya dönük örneklerini inceleyerek ele almayı amaçlamaktadır. Program içinde kentte küçük müdahaleler ile nasıl sürdürülebilir bir iyileşme sağlanabileceği kentin iç dinamikleri incelenerek ortaya konulacak, kentsel canlandırma sosyal, fiziki ve ekonomik yönleriyle bütüncül bir kavram olarak ele alınacaktır.

Katılımcıya kazandırdıkları:
Eğitim sonunda kentsel korumaya yönelik yeni bakış açıları kazanılması, ucuz ve yerinde müdahalelerle kentlerde sürdürülebilir canlanmanın yaratılabileceğine dair bir vizyon oluşturulması hedeflenmektedir.

İçerik :
– Kentsel müdahaleler ve canlandırma kavramı
– Kentsel koruma – Kentsel gelişim ve kentsel canlandırma ilişkileri
– Sosyal sürdürülebilirlik
– Entegre (bütüncül) kentsel canlandırma stratejileri
– Kentsel canlandırmada çağdaş yaklaşımlar ve dünyadan örnekler
– Canlandırmaya yönelik kentsel tasarım yaklaşımları
– Kentsel canlandırmada katılımcı süreç
– Alan ziyareti

Süre: 3 gün
Tarih: 12 – 14 Aralık 2012 / 09:30 – 16:30
Kimler katılmalı: Yerel yönetimlerin kentsel tasarım, planlama, koruma ve strateji oluşturma üzerine çalışan uzmanları. Özellikle küçük belediyelerin birim yöneticileri ve teknik uzmanları.

Eğitmen: Alp ARISOY
2004 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olan Alp Arısoy, Milano Teknik Üniversitesi’nde “Kent ve Kent peyzajı” üzerine yüksek lisans yapmış, Shanghai, Kahire, İstanbul ve Milano’da çeşitli kentsel araştırma ve tasarım projelerinde yer almıştır. Başta Turgut Cansever olmak üzere çeşitli mimarların proje ofislerinde çalışmış, Faruk Göksu ile stratejik kentsel tasarım projelerinde görevler almıştır. Halen İTÜ’de kentsel sosyoloji ile ilgili doktora çalışması devam eden Arısoy, ÇEKÜL vakfı adına Tarihi Yeldeğirmeni Mahallesi Yenileme Projesi’ni yürütmektedir.

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı – Emirgan / İstanbul
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul Tel: 0 212 323 31 32
Bilgi için: Figen Tokgöz // akademikayit@cekulvakfi.org.tr // tel: 0 212 249 64 64

19 – 21 Aralık 2012 / Koruma Projelerinde “Bilgisayarlı 3D Modelleme” – Temel

Programın amacı:
Koruma çalışmalarının proje geliştirme aşamasında, bilgisayar ortamında çağdaş proje geliştirme yöntemlerinin kurgulanması ve uygulanmasının her ölçekteki önemini vurgulamak ve bu yöntemlerden birini temel kullanıcı düzeyinde aktarmak.

Katılımcıya kazandırdıkları:
Her ölçekte uygulanabilir bir sanal model oluşturma yazılımını kullanabilir hale gelmek; projelerini sanal ortamda sınar ve sunar durumda olmak.

İçerik:
– Temel 2D çizim yöntemleri
– Diğer ilgili programlarla alış-veriş arayüzleri
– 3D modelleme ve görüntüler oluşturma
– Farklı formatlarda çıktılar alma (jpg, tif..) ve sanal kütüphane kullanma
– Sunum ve basit animasyon hazırlama
– Uygulama çalışmaları

Süre: 3 gün
Tarih: 19 – 21 Aralık 2012// 09:30 – 16:30
Kimler katılmalı: Belediyelerde koruma alanında çalışan ve temel autocad 2d kullanıcısı olan teknik uzmanlar (mimarlar, şehir ve bölge plancıları, teknikerler..)

Eğitime gelirken getirilmesi gerekenler: Sketch-up internet sitesinden indirilmiş temel program kurulu olan (http://sketchup.google.com/intl/tr/download/) dizüstü bilgisayar

Eğitmen: M. Gökhan Kılınçkıran
Galatasaray Lisesi ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü mezunu olan M. Gökhan Kılınçkıran, 1996 – 2007 yılları arasında kendi mimarlık firması yanında kentsel planlama firmalarında projeler sorumlusu olarak görev yaptı ve kentsel ölçekte çeşitli projelerin geliştirilmesinde çalıştı. Yine aynı dönemde ÇEKÜL Vakfı’nın Gaziantep Kültür Yolu Projesi, Kadıköy Tarihi Çarşı Canlandırma Projesi vb. projelerinde koruma çalışmalarının içinde yer alarak proje koordinatörlüğü yapan Kılınçkıran Prof. Dr. Metin Sözen’in Anadolu Gezileri’nde asistanlığını yürüttü. 2007 – 2009 yılları arası yurtdışı deneyimi esnasında iş tanımı çok geniş olan proje koordinatörlüğü görevi sırasında, özellikle bilgisayarda sunum teknikleri ve modelleme yöntemleri ile ilgili çeşitli uygulamalar yapma fırsatı bulan ve bilgisayar teknolojileri konusunda uzmanlaşan Kılınçkıran halen kültürel mirasın korunması çalışmalarında bulunmakta ve kendi şirketi adına projeler yürütmektedir.

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul Tel: 212 3233132
Bilgi için: Figen Tokgöz – akademikayit@cekulvakfi.org.tr Tel: 212 2496464

26 – 28 Aralık 2012 / Tarihi Yapıların Korunmasında Mimarlık Tarihinden Öğrendiklerimiz

Programın amacı:
Mimari eserlerin restorasyonu kapsamında mimarlık tarihinin rolünü ve
restorasyon sürecine pratik katkılarını anlamak.

Katılımcıya kazandırdıkları:
Genel hatlarıyla mimarlık tarihi alanının tanımını ve kapsamını
belirleyebilmek; mimari restorasyon süreci içinde mimarlık tarihi yöntemlerinin nasıl kullanılabileceği konusunda fikir sahibi olmak; kamu yapılarının restorasyonu konusunda uluslararası örneklerin farkında olmak

İçerik:
– Akademik ve popüler bir alan olarak mimarlık tarihi
– Mimarlık tarihi ve restorasyon alanlarında günümüzde ana akımlar
– Mimarlık tarihi araştırmalarının restorasyon sürecine eklemlenmesi
– Ulusal ve uluslararası örneklerin analizi
– Alan ziyareti

Süre: 3 gün
Tarih: 26 – 28 Aralık 2012// 09:30 – 16:30
Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, bina
ölçeğinde restorasyon projelerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi sürecinde rol alan çalışanlar, kent ölçeğindeki koruma çalışmaları kapsamında rapor/araştırma/proje hazırlayan
çalışanlar. (Programa katılabilmek için mimarlık alanındaki temel terimlere ve kavramlara hakim olmak yeterlidir.)

Eğitmen: Dr. Ahmet SEZGİN
Ortadoğu Teknik Üniversitesi’ndeki mimarlık eğitimini tamamladıktan sonra büro ve şantiyelerde mimar olarak çalıştı ve uygulamada deneyim kazandı. Almanya’da bulunan Brandenburg Teknik Üniversitesi’nde Dünya Mirası Programı’nı bitirdikten sonra İngiltere’de Manchester Üniversitesi Sanat Tarihi ve Görsel Çalışmalar bölümünden doktora derecesini aldı. 2002 yılından beri ÇEKÜL Vakfı Anadolu Araştırmaları ve Sinan’a Saygı Projesi kapsamında araştırmalarını sürdürmekte ve halen Bahçeşehir Üniversitesi İç Mimarlık bölümünde ders vermeye devam etmektedir.

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul Tel: 212 3233132
Bilgi için: Figen Tokgöz – akademikayit@cekulvakfi.org.tr Tel: 212 2496464

 

KAYIT ŞARTLARI

1. Kayıtlar başvuru önceliğine göre yapılacaktır.
2. Kayıt Formu’nu gönderdikten sonra ilgililere ulaşıp ulaşmadığını telefonla teyit ediniz.
3. Bilgisayarlı ve uygulamalı eğitim programları hariç, tüm eğitim programlarına katılım 20 (kişi) ile sınırlıdır.
4. Bir eğitim programına aynı belediyeden en fazla 2 (iki) kişi kayıt yaptırabilir.
5. Birden fazla programa kayıt yaptırmak isteyenler, başvuru formunda öncelik sırasını belirtmelidir.
6. Eğitimlere katılmak için kayıt yaptıran personelin değişmesi veya eğitime katılamaması gibi durumlarda eğitime yedek listeden kayıt yaptıranların katılabilmesi için programın başlayacağı tarihten en az 7 (yedi) gün öncesinden Birliğimize yazılı olarak bildirmeleri hususunda gerekli hassasiyet ve duyarlılığın gösterilmesini rica ederiz.
7. Kayıt yaptıran fakat eğitime katılamayanlar söz konusu bildirimi 6. maddede belirtilen sürede birliğimize göndermediği takdirde, her bir personel için harcanan eğitim bedelinin ilgili personel veya çalıştığı kurumdan tahsil edilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

EĞİTİM PROGRAMLARI KATILIMCI REHBERİ (EĞİTİM YERİ, ULAŞIM, KONAKLAMA VB.)

İstanbul’da katılacağınız eğitim programları süresince ve özellikle de eğitim öncesi seyahatinizin organizasyonu sırasında gerekebilecek bilgileri sunmak üzere hazırlanan rehber dokümana ulaşmak için tıklayınız.

 

Taşınma sürecinde olduğumuz için 24 Ekim 2023 tarihinden başlayarak Tarihi Kentler Birliği Eğitimleri hakkında bilgi almak, eğitimlere kayıt olmak için 0 542 298 90 91 numaralı telefonu ve akademi@cekulvakfi.org.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz