Programlar ile ilgili açıklamalar için  başlıklara  tıklayınız.

Koruma Projelerinde “Bilgisayarlı 3D Modelleme – Temel”

Bu eğitim programı, koruma çalışmalarının proje geliştirme aşamasında, bilgisayar ortamında çağdaş proje geliştirme yöntemlerinin kurgulanması ve uygulanmasının her ölçekteki önemini vurgulamayı ve bu yöntemlerden birini temel kullanıcı düzeyinde aktarmayı amaçlar.

Eğitim sonunda katılımcıların, her ölçekte uygulanabilir bir sanal model oluşturma yazılımını kullanabilir hale gelmeleri ve projelerini sanal ortamda sınar ve sunar durumda olmaları hedeflenir.

Google Sketch Up kurulumu
Temel 2D çizim yöntemleri
Diğer ilgili programlarla alış-veriş arayüzleri
3D modelleme ve görüntüler oluşturma
Farklı formatlarda çıktılar alma (jpg, tif..) ve sanal kütüphane kullanma
Sunum ve basit animasyon hazırlama
Uygulama çalışmaları

Süre: 3 gün
Tarih: 2 – 4 Mart 2011 / 09:30 – 16:30
Kimler katılmalı? : Belediyelerde koruma alanında çalışan teknik uzmanlar (mimarlar, şehir ve bölge plancıları, teknikerler..)
Eğitime gelirken getirilmesi gerekenler: Dizüstü bilgisayar

Eğitmen: M. Gökhan KILINÇKIRAN
Galatasaray Lisesi ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü mezunu olan M. Gökhan Kılınçkıran, 1996 – 2007 yılları arasında kendi mimarlık firması yanında kentsel planlama firmalarında projeler sorumlusu olarak görev yaptı ve çeşitli kentsel ölçekte projelerin geliştirilmesinde çalıştı. Yine aynı dönemde ÇEKÜL Vakfı’nın Gaziantep Kültür Yolu Projesi, Kadıköy Tarihi Çarşı Canlandırma Projesi vb. projelerinde koruma çalışmalarının içinde yer alarak proje koordinatörlüğü yapan Kılınçkıran Prof.Dr.Metin Sözen’in Anadolu Gezileri’nde asistanlığını yürüttü. 2007 – 2009 yılları arası yurtdışı deneyimi esnasında iş tanımı çok geniş olan proje koordinatörlüğü görevi sırasında özellikle bilgisayarda sunum teknikleri ve modelleme yöntemleri ile ilgili çeşitli uygulamalar yapma fırsatı bulan ve bilgisayar teknolojileri konusunda uzmanlaşan Kılınçkıran halen kültürel mirasın korunması çalışmalarında bulunmakta ve kendi şirketi adına projeler yürütmektedir.

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı – Emirgan / İstanbul
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbulTel: 0 212 323 31 32
Bilgi için: Sinem Doğan – akademikayit@cekulvakfi.org.tr Tel: 0 212 249 64 64

Koruma Sürecinde Toplumsal Katılım ve Tartışma Kültürü

Bu eğitim programı, tarihi yapıların korunması sürecinde karar ve uygulama aşamalarında sivil toplumun katılımının ve bilgilendirilmesinin nasıl sağlanabileceğini somut örnekler üzerinden incelemeyi amaçlar.

Eğitim sonunda katılımcıların, alan ve tekil yapı koruma süreçlerinde potansiyel eleştiri ya da tartışma konularını öngörmeleri; tarihi yapıların korunması sürecinde halkla ilişkiler becerilerini geliştirmeleri; tüzel ve gerçek kişiliklerin koruma sürecine müdahil rollerini öğrenmeleri hedeflenir

Tartışmaya açık bir süreç olarak koruma
Koruma sürecinde aktör olarak kamunun topluma karşı sorumlulukları
Koruma sürecinde farklı aktörlerin katılımı açısından yasal altyapı
Sivil toplumu katılımın sağlanması açısından “iyi” ve “kötü örnekler
Bir diyaloğu başlatmak
Sistemli katılım arayışları
Katılımcı bir sistem oluşturmak
Vaka analizleri
Alan ziyareti

Süre: 3 gün
Tarih: 16 – 18 Mart 2011 / 09:30 – 16:30
Kimler katılmalı? : Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: Ahmet SEZGİN
Ahmet Sezgin Ortadoğu Teknik Üniversitesi’ndeki mimarlık eğitimini tamamladıktan sonra büro ve şantiyelerde mimar olarak çalıştı ve uygulamada deneyim kazandı. Sezgin, Almanya’da bulunan Brandenburg Teknik Üniversitesi’nde Dünya Mirası Programı’nı bitirdikten sonra İngiltere’de Manchester Üniversitesi’nde başladığı doktora araştırması kapsamında “Modern Türkiye’de mimarlık tarihi yazımı içinde Mimar Sinan’ın yeri”ni inceliyor.

2002 yılından beri ÇEKÜL Vakfı Anadolu Araştırmaları ve Sinan’a Saygı Projesi kapsamında araştırmalarını sürdüren ve halen ÇEKÜL Vakfı’nın gençlere yönelik gerçekleştirdiği “Yapıların Diliyle İstanbul” eğitim programını düzenleyen ve Bahçeşehir Üniversitesi İç Mimarlık bölümünde ders vermeye devam eden Sezgin’in Sinan’ın kimliği ve mimari mirasının korunması konularında sempozyum kitaplarında ve dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır. Son olarak “Akdeniz’de Devşirme Kullanım ve Teşhiri: Sinan Dönemi İç Mekanı Yekpare Sütunlar” başlıklı makalesi Sinan ve Çağı sempozyumu bildirileri kitabında yer alacaktır.

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı – Emirgan / İstanbul
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbulTel: 0 212 323 31 32
Bilgi için: Sinem Doğan – akademikayit@cekulvakfi.org.tr Tel: 0 212 249 64 64

Tarihi Yapılarda Onarım ve Güçlendirme Uygulamaları

Bu eğitim programı, tarihi yapılarda taşıyıcı sistem bileşenleri, modern teknolojiler kullanılarak yapılan onarım ve güçlendirme teknikleri ile hasarlı yapılara uygun müdahale yöntemlerinin belirlenmesi konularının anlaşılmasını amaçlar.

Eğitim sonunda katılımcıların, tarihi yapılarda karşılaşılan hasarların nedenlerini, bu hasarların hangi tekniklerle onarılacağını ve güçlendirileceğini, modern malzemelerin geleneksel yapıyı bozmadan restorasyon ilkelerine bağlı kalınarak nasıl kullanılacağını öğrenmeleri yani tarihi yapılara müdahalede izlenmesi gereken yola hakim olmaları hedeflenir.

İçerik:

Tarihi yapılarda taşıyıcı bileşenler
Hasar nedenleri ve yapı izleme
Tarihi yapılarda onarım ve güçlendirme sistemleri
Hasar tipleri
Onarım malzemeleri
Onarım ve güçlendirme teknikleri
Tarihi yapılarda yüzey koruma sistemleri
Hasar tipleri
Hasar tipleri ve koruma teknikleri
Yüzey koruma malzemeleri
Vaka analizleri
Alan ziyareti

Süre: 3 gün
Tarih: 6 – 8 Nisan 2011 / 09:30 – 16:30
Kimler katılmalı? : Belediyelerin koruma alanında çalışan teknik uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmenler: 
Engin Cüneyt SEYHAN
1979 yılında Amasya’da doğan Engin C. Seyhan, ilk-orta öğrenimini Tokat / Turhal’da tamamlamış, Mimar Sinan Üniversitesi’nde bir yıl mimarlık eğitimi aldıktan sonra buradaki eğitimine nokta koyup Yıldız Teknik Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliği eğitimine başlamış, ardından İstanbul Teknik Üniversitesi’ne geçiş yaparak lisans eğitimini burada tamamlamıştır. İnşaat Mühendisliği eğitimine paralel olarak İşletme Mühendisliği eğitimi alan Seyhan yüksek lisansını İ.T.Ü. Yapı Mühendisliği Bölümü’nde yapmış ve halen İ.T.Ü. Yapı Mühendisliği bölümünde modern güçlendirme teknikleri üzerine doktora çalışması yürütmektedir. Uluslar arası bir yapı kimyasalları firmasında onarım ve güçlendirme ürün müdürü olarak görev yapan Seyhan aynı zamanda İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Yapı Güvenliği ve Deprem Komitesi üyesidir. Onarım ve güçlendirme alanlarında çeşitli konferans yayınlarına ve bildirilere sahip olan Seyhan, yurt içi ve yurt dışında birçok tarihi yapının onarım ve güçlendirmesinde modern tekniklerin kullanılmasına katkılarda bulunmuştur.

Prof.Dr.Oğuz Cem Çelik
Prof.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olup 1989 yılından bugüne İTÜ Mimarlık Fakültesi, Yapı Statiği ve Betonarme Birimi’nde çalışmakta, yapı ve deprem mühendisliğinin değişik konuları üzerinde kuramsal ve deneysel araştırmalar yapmaktadır.  Tarihi yapıların onarımı ve güçlendirilmesi ile ilgili çok sayıda önemli proje ve uygulamalarda uzun yıllardır yer alan Çelik’in bu tür yapıların iyileştirilmesinde geleneksel ve modern yöntemlerin kullanılması üzerine çalışmaları ve ulusal ve uluslar arası düzeyde 80’in üzerinde yayını bulunmaktadır.

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı – Emirgan / İstanbul
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbulTel: 0 212 323 31 32
Bilgi için: Sinem Doğan – akademikayit@cekulvakfi.org.tr Tel: 0 212 249 64 64

Restorasyon İlkeleri ve Mimari Mirasta Yapı Malzemeleri

Bu eğitim programı, öncelikle tarihi yapıyı kavrama ve tespit etme esasları yanında tarihi yapıların restorasyon süreçlerinde izlenecek koruma ilkeleri öncelikli yolların belirlenmesine yardımcı olmayı amaçlar.

Eğitim sonunda katılımcıların kentlerindeki yapılara daha farklı gözle bakmaları ve restorasyonun “yenilemek” değil, “yapının yaşanmışlığını muhafaza ederek korumak” olduğu bakış açısını pekiştirmeleri hedeflenir.

İçerik:
Restorasyon ilke ve teknikleri
Koruma projelerinde kullanılan malzeme bilgisi
Restorasyon projesi hazırlama esasları
Vaka analizi
Katılımcıların kendi kentlerindeki örnekler üzerinden koruma ilkelerinin saptanması
Uygulama çalışması
Alan ziyareti

Süre: 3 gün
Tarih: 20 – 22 Nisan 2011 / 09:30 – 16:30
Kimler katılmalı? : Belediyelerin koruma alanında çalışan teknik uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: A.Nüvit BAYAR
1957’de Ordu / Fatsa’da dünyaya gelen Nüvit Bayar, ilköğretim yıllarını Fatsa’da geçirdikten sonra İstanbul’da Saint Michel Fransız Lisesi’ni bitirdi. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu’nda mimarlığa ilk adımlarını atan Bayar, Yıldız Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Rölöve ve Restorasyon Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. Tarih-kültür-doğa koruma bilinci ve duyarlılığıyla çalışmalarına destek veren Y. Mimar Nüvit Bayar, 2003 yılında Ağırnas’taki Sinan Müze Evi, 2004’te tarihi bir Harput evi, 2006 yılında Malatya İstanbulluoğlu Konağı, 2007’de Mardin Kent Müzesi, Sakarya’da Kaynarca Camisi, Trabzon’da Sümela Manastırı gibi birçok yapının projelendirme aşamalarına katkı sunmuştur. Bayar, Kültür Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü destekli birçok projede de görev almıştır ve halen Anadolu topraklarında yaşamış uygarlıkların günümüze ulaşmayı başaran yapıları arasında restore edilmeyi bekleyen çok sayıda eser için çalışmalarına devam etmektedir.

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı – Emirgan / İstanbul
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul Tel: 0 212 323 31 32
Bilgi için: Sinem Doğan – akademikayit@cekulvakfi.org.tr Tel: 0 212 249 64 64

Tarihi Doku ve Kent Mobilyaları

Kentlerin çoğunda görmeye alışık olduğumuz “tek tip” kent mobilyaları; örneğin sokak aydınlatmaları, oturma elemanları, çöp üniteleri tarihi çevre içinde gerek tasarımları, gerek de malzemeleri ile uyumsuz bir görüntü sergilemektedirler. İnsan-çevre ilişkisinin önemli bir bileşeni olan kent mobilyaları da bulundukları dokuya uygun olmakla birlikte, “sürdürülebilir” bir teknoloji ile üretilmelidir. Kentlerin dokusuna ve birikimine uygun olarak tasarlanacak olan kent mobilyaları, “kent kimliği”ne de katkıda bulunacaklardır.

Bu eğitim programının amacı, tarihi çevre içindeki planlamalarda kent mobilyası tasarımlarına bilinçli yaklaşılmasını sağlamak, aktarılacak kuramsal bilgi ve uygulama örnekleriyle katılımcıların bu konudaki vizyonlarını geliştirmektir.

İçerik:
Kent mobilyasının tanımı, insan ve çevre ilişkisi
Tarihi dokudaki kent mobilyaları için planlama ve tasarım kriterleri:
Kimlik kavramı
Görsel bütünlük / uzlaşma
Estetik
Antropometri ve ergonomi
Malzeme
Sürdürülebilirlik
Türkiye ve dünyadan örnekler
Alan ziyareti
Süre: 3 gün

Tarih: 4 – 6 Mayıs 2011 / 09:30 – 16:30
Kimler katılmalı? : Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: Sinan POLVAN
1969 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Sinan Polvan, Sankt Georg Avusturya Lisesi’nden sonra Avusturya’da Graz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Viyana Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Fakültesi’nde mimarlık eğitimi görmüştür. 1990-1995 yılları arasında Viyana ve İstanbul’da çeşitli mimarlık bürolarında çalışan ve 1997 yılından itibaren Polvan Tasarım Ltd. bünyesinde çalışmalarını sürdürmekte olan Polvan, 2004 yılından bu yana da Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmakta, verdiği dersler arasında “Kentsel Bağlamda Mimari Haritalama” ve “Kent Mobilyaları Tasarımı”da bulunmaktadır. Sinan Polvan’ın, mimarlık tarihi ve kent tarihi konularında çeşitli araştırma ve çalışmaları bulunmaktadır.

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı – Emirgan / İstanbul
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul Tel: 0 212 323 31 32
Bilgi için: Sinem Doğan – akademikayit@cekulvakfi.org.tr Tel: 0 212 249 64 64

Eski Eserlerin Koruma ve Değerlendirilmesine Yönelik Projelendirme Esasları

Bu eğitim programı, yapı veya yapı grubu gibi taşınmaz kültür varlıklarının koruma ve değerlendirilmesine yönelik projelendirme çalışmalarını incelemeyi amaçlar.

Eğitim sonunda katılımcıların, yapıların analiz edilmesi süreci ardından, değerlendirme ölçütleri çerçevesinde sorunların tanımlanarak, koruma ilkeleri doğrultusunda projelendirilmesi konusunda bilgilerini pekiştirmeleri hedeflenir.

İçerik:
Yapının mevcut durumunun belgelenmesi
Analiz çalışmaları
Dönemsel restitüsyon çalışması
Temel yaklaşım biçiminin belirlenerek restorasyon projesinin hazırlanması
Yeni kullanımın gerektirdiği müdahalelerin detaylandırılması
Projelerin Koruma Bölge Kurulları tarafından değerlendirilmesinde dikkate alınan ana kriterler
Örneklerin değerlendirilmesi
Alan ziyareti

Süre: 3 gün
Tarih: 25 – 27 Mayıs 2011 / 09:30 – 16:30
Kimler katılmalı? : Belediyelerin koruma alanında çalışan teknik uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: Zuhal KESKİN
1967 yılında Balıkesir / Gönen’de dünyaya gelen Zuhal Keskin, Yıldız Üniversitesi MYO Restorasyon Bölümünü bitirmiştir. 1987-98 yılları arasında Çırağan Sarayı rölöve grubu, St.Petersburg Savcılık Binası restorasyon şantiyesi ve Hidiv Villaları şantiyesi ile Söğüt Seramik mağazaları uygulamalarında görev almıştır. 2002 yılından bu yana ortağı olduğu mimarlık bürosu ile Sivas’ta; Buruciye Medresesi, İzzettin Keykavus Şifahiyesi, Ziya Bey Kütüphanesi, Hükümet Konağı ve Alacahan projeleri, İstanbul’da; Topkapı Sarayı Eski Karakol, Kars’ta Aynalı Köşk, Mardin’de Kent Müzesi, Gaziantep’te Hışva Han projeleri çalışmalarına katılan Zuhal Keskin restore edilmeyi bekleyen çok sayıda eser için kültür öncelikli bakış açısı ile çalışmalarına devam etmektedir.

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı – Emirgan / İstanbul
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul Tel: 0 212 323 31 32
Bilgi için: Sinem Doğan – akademikayit@cekulvakfi.org.tr Tel: 0 212 249 64 64

Kent Kimliği ve Kentlilik Bilinci

Bu eğitim programı, kentlerin özgün kimliklerinin devamlılığının sağlanmasında, kentlerde yaşanan sosyal, fiziksel ve kültürel erozyonun önlenmesinde, kendini yaşadığı kente ait hisseden bireylerin oluşmasında ve kültürel mirasın yeni nesillere aktarılmasında yerel yönetimlerin rolüne açıklık getirmeyi amaçlar.

Eğitim sonunda katılımcıların, görev alanlarındaki somut olmayan kültürel miras ürünlerini değerlendirme, kent kimliğinin ayırt edici özelliklerini belirleme ve pekiştirme, kentte güçlü bir dayanışma ortamı yaratma ve kentin ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliğini sağlama doğrultusunda bilinç, bilgi ve vizyon geliştirmeleri hedeflenir.

İçerik:
Kent kimliği / kentli kimliği
21. yy’da kentler arası rekabet ve kent imajı
Kentsel gelişim stratejisi
Kentin gelişim öncelikleri,
Kent vizyonu ve kültür öncelikli yol haritası
Kent kültürü ve süreklilik
Kültür öncelikli bakış açısı ve koruma
Koruma sürecinde toplumsal katılım
Kentsel yaşam kültürü
Kentin somut olmayan kültürel mirası,
Bellek mekânları ve yaşam kültürü
Koruma ve sürdürülebilirlik
Türkiye ve dünyadan örnekler
Alan ziyareti

Süre: 3 gün
Tarih: 8 – 10 Haziran 2011 / 09:30 – 16:30
Kimler katılmalı? : Belediyelerin koruma ve kültür alanında çalışan uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmenler: Yeşim DİZDAROĞLU
1998 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun olan Yeşim Dizdaroğlu, çeşitli karma sergilere katıldı ve ilk kişisel sergisini 1999 yılında İstanbul’ da açtı. Resim çalışmalarının yanı sıra serbest tasarımcı olarak web ve grafik çalışmaları yaptı ve bilişim sektöründe görsel tasarım ve tanıtım alanında deneyim kazandı. Yüksek lisans yapmak için 2004 yılında Almanya’da Brandenburg Teknik Üniversitesi Dünya Mirası Çalışmaları Lisans Programını katılan ve iki yıllık program kapsamında “Alan Yönetim Planlaması” konusunda uzmanlaşan Dizdaroğlu, yüksek lisans araştırması için Ürdün’de 4 ay geçirdi ve Ürdün Kültürel Mirası Politikaları ve Turizm konulu tezini 2006 yılında tamamladı. Yeşim Dizdaroğlu 2006 yılından beri ÇEKÜL Vakfı’nda eğitim koordinatörü olarak görev yapmakta ve ÇEKÜL’ün yerelde yürüttüğü kültürel miras eğitim, tanıtım ve bilinçlendirme çalışmalarında yer almaktadır.

Yonca MORALI
1996 yılında ODTÜ İşletme Bölümü’nden mezun olan Yonca Moralı, 1999 yılında Londra City University’de Jean Monnet bursunu kazanarak Finans alannda yüksek lisansını tamamladı. İstanbul’un finans seköründeki yerli ve uluslararası kurumlarda 9 yıl çalıştıktan sonra, 2007 yılında ÇEKÜL Vakfı’nda Örgütlenme Koordinatörü olarak göreve başladı. ÇEKÜL Vakfı’ndaki görevi çerçevesinde Tarihi Kentler Birliği’nin yıllık stratejik planlarının hazırlanması, program ve etkinliklerin planlanması ve hayata geçirilmesinden sorumlu olan Moralı, aynı zamanda vakfın sivil örgütlenme ağının yıllık stratejilerinin belirlenmesi, yıllık etkinliklerin planlanması ve Tarihi Kentler Birliği çalışmaları ile ulusal çapta eşgüdümün sağlanması konularındaki çalışmaları da yürütmekte ve bu çalışmaların çıktılarını çeşitli ulusal ve uluslararası mecralarda paylaşmaktadır.

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı – Emirgan / İstanbul
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul Tel: 0 212 323 31 32
Bilgi için: Sinem Doğan – akademikayit@cekulvakfi.org.tr Tel: 0 212 249 64 64

Koruma Projelerinde “Bilgisayarlı 3D Modelleme” – İleri Seviye Eğitimi

Bu eğitim programı, koruma çalışmalarının proje geliştirme aşamasında, bilgisayar ortamında çağdaş proje geliştirme yöntemlerinin kurgulanması ve uygulanmasının her ölçekteki önemini vurgulamayı ve bu yöntemlerden birini temel kullanıcı düzeyinde aktarmayı amaçlar.

Eğitim sonunda katılımcıların, Sketch Up programının fotografik sunum hazırlamak için kullanılan ek ve bağlantılı programlarından birkaçını temel kullanıcı düzeyinde kullanabilmesi hedeflenir.

İçerik:
3d warehouse kullanımı
Google Earth programından arazi indirme kullanma
Podium 2.0 kullanımı
Uygulama çalışması

Tarih: 15 – 17 Haziran 2011 / 09:30 – 16:30
Kimler katılmalı? : Belediyelerde koruma alanında çalışan teknik uzmanlar (mimarlar, şehir ve bölge plancıları, teknikerler..)
Önkoşul: Katılımcıların Tarihi Kentler Birliği’nin düzenlediği “Sketch Up – Başlangıç” eğitimine katılmış veya temel Sketch Up programı bilgisine sahip olmaları gerekmektedir.
Eğitime gelirken getirilmesi gerekenler: Dizüstü bilgisayar

Eğitmen : M. Gökhan KILINÇKIRAN
Galatasaray Lisesi ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü mezunu olan M. Gökhan Kılınçkıran, 1996 – 2007 yılları arasında kendi mimarlık firması yanında kentsel planlama firmalarında projeler sorumlusu olarak görev yaptı ve çeşitli kentsel ölçekte projelerin geliştirilmesinde çalıştı. Yine aynı dönemde ÇEKÜL Vakfı’nın Gaziantep Kültür Yolu Projesi, Kadıköy Tarihi Çarşı Canlandırma Projesi vb. projelerinde koruma çalışmalarının içinde yer alarak proje koordinatörlüğü yapan Kılınçkıran Prof.Dr.Metin Sözen’in Anadolu Gezileri’nde asistanlığını yürüttü. 2007 – 2009 yılları arası yurtdışı deneyimi esnasında iş tanımı çok geniş olan proje koordinatörlüğü görevi sırasında özellikle bilgisayarda sunum teknikleri ve modelleme yöntemleri ile ilgili çeşitli uygulamalar yapma fırsatı bulan ve bilgisayar teknolojileri konusunda uzmanlaşan Kılınçkıran halen kültürel mirasın korunması çalışmalarında bulunmakta ve kendi şirketi adına projeler yürütmektedir.

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı – Emirgan / İstanbul
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul Tel: 0 212 323 31 32
Bilgi için: Sinem Doğan – akademikayit@cekulvakfi.org.tr Tel: 0 212 249 64 64

 

 

Taşınma sürecinde olduğumuz için 24 Ekim 2023 tarihinden başlayarak Tarihi Kentler Birliği Eğitimleri hakkında bilgi almak, eğitimlere kayıt olmak için 0 542 298 90 91 numaralı telefonu ve akademi@cekulvakfi.org.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz