Programlar ile ilgili açıklamalar için  başlıklara  tıklayınız.

Somut Olmayan Kültürel Mirası Koruma Ve Sürdürülebilirlik

Programın amacı: Somut olmayan kültürel mirasın önemini, öğelerini, somut kültürel mirasla ilişkilerini tanımlamak, bu mirası koruma ve yaşatma ilkeleri ile yöntemlerini ele alarak, yerel yönetimlerin rolüne açıklık getirmek.

Katılımcıya kazandırdıkları: Görev alanlarındaki somut olmayan kültürel miras ürünlerini değerlendirme; SOKÜM’ü koruma ve yaşatma ilke ve yöntemlerini uygulayabilme; SOKÜM aracılığıyla kent kimliğini pekiştirme ve kentte dayanışma ortamını güçlendirme; kentin ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliğini sağlama doğrultusunda bilinç, bilgi ve vizyon geliştirme.

İçerik:
• Somut olmayan kültürel mirasın tanımı, tarihsel gelişimi, kent kimliği/belleği ile ilişkisi
• Somut olmayan kültürel mirasın öğeleri
• Türkiye ve dünyadan örnekler
• Koruma ve yaşatma ilkeleri
• Yerel yönetimler için koruma uygulamaları
• Somut olmayan kültürel miras ve kültür turizmi
• Alan gezisi

Süre: 3 gün
Tarih: 22 – 24 Şubat 2012 // 09:30 – 16:30
Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma ve kültür alanında çalışan uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitim programı koordinatörü: Handan Dedehayır
Arnavutköy Amerikan Kız Koleji (Robert Lisesi)’nden sonra İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nü bitirdi. Haftalık dergilere çeviri ve derleme, Cumhuriyet gazetesine inceleme yazıları hazırladı, reklam yazarlığı yaptı. Bir süre iş hayatına ara verdikten sonra 1997 yılında ÇEKÜL Vakfı’nda genel koordinatör olarak çalışma hayatına döndü. 2000 – 2007 yılları arasında bir eğitim danışmanlık firmasında yetişkin eğitimi ve insan kaynakları alanında çeşitli eğitim programları ve yayınlar hazırladı, Araştırma ve Geliştirme Bölümünü yönetti. ÇEKÜL Vakfı Yüksek Danışma Kurulu üyesi olan Handan Dedehayır, 2007’den sonra ÇEKÜL Vakfı’nda tekrar aktif olarak çalışmaya başladı. Halen vakfın doğal ve kültürel miras alanındaki yayınlarından ve kurumsal iletişimden sorumlu koordinatör olarak çalışmakta, Tarihi Kentler Birliği’nin üç ayda bir yayımlanan Geçmişten Geleceğe Yerel Kimlik dergisinin yazı işleri müdürlüğünü yürütmektedir.

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul Tel: 212 3233132
Bilgi için: Figen Tokgöz – akademikayit@cekulvakfi.org.tr // Tel: 212 2496464

Tarihi Ve Kültürel Miras Proje ve Uygulamalarında İşlevlendirme

Programın amacı: Kültürel miras niteliği taşıyan farklı ölçeklerdeki yapıların günümüz koşullarına göre yeniden değerlendirilmesini, işlevlendirilmesini, tarihsel çevrenin koruma/kullanım dengesi gözetilerek güncel kent yaşamına katılmasını sağlayacak yeni yaklaşımları belirlemek.

Katılımcıya kazandırdıkları: Tarihsel – kültürel mirasın korunmasında ve geleceğe aktarılmasında yapıların işlevlendirilerek yaşatılmasının önemini kavramak; kentlerindeki koruma projelerini işlevlendirme ilke ve yöntemleri doğrultusunda değerlendirebilmek ve uygulayabilmek; tarihi çevrede eski ve yeni yapıların birlikteliğine dair tasarım anlayışı geliştirmek.

İçerik:
• Örnek yapıların mevcut durum analizini oluşturma yöntemleri
• Kültürel miras kapsamındaki yapıların ve çevrenin yeniden işlevlendirilmesi
• Doğru işleve yönelik yöntem belirleme
• Kültürel miras kapsamındaki yapıların yeni yapılarla veya yapısal eklemelerle ilişkisine yönelik tasarım yöntemleri
• Türkiye ve dünyadan örnekler üzerinden değerlendirme
• Koruma amaçlı imar planlarıyla uyumlu koruma ve işlevlendirme projeleri geliştirmek
• Alan ziyareti

Süre: 3 gün
Tarih: 7 – 9 Mart 2012 // 09:30 – 16:30
Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: Y. Mimar Metin Keskin
1958 yılında İstanbul’da doğan Y. Metin Keskin, İstanbul Erkek Lisesi’ndeki ortaöğretiminin ardından Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu’nda lisans ve Yıldız Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Rölöve ve Restorasyon Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. ÇEKÜL önderliğinde Sivas’ta yürütülen çalışmalarda, Selçuklu Parkı Projesi, Buruciye Medresesi, İzzeddin Keykavus Şifahiye Medresesi, Sivas Hükümet Konağı, Ziya Bey Kütüphanesi projelerini gerçekleştirdi, bu kapsamda Sanat Okulu, Sivas Arkeoloji Müzesi’ne dönüştürüldü. Uygulamaya geçen projeleri arasında bulunan Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi Projesi (Eski Süvari Kışlası Binası), Topkapı Sarayı Eski Karakol, Kars Aynalı Köşk gibi yapılarla birlikte, değişik ölçeklerde çok sayıda yeni yapı ve restorasyon projesini tamamladı. ÇEKÜL Vakfı Yüksek Danışma Kurulu üyesi olan Keskin, kendi atölyesinde serbest mimar olarak çalışmalarını sürdürürken , mimarlıkla ilgili kitap ve dergiler için suluboya ve desenleriyle Anadolu kentlerinin kültürel mirasını resimlemekte ve fotoğraflamaktadır.

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul  Tel: 212 3233132
Bilgi için: Figen Tokgöz – akademikayit@cekulvakfi.org.tr // Tel: 212 2496464

Endüstri Mirasının Korunması Ve Yeniden Kullanımı

Programın amacı: 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren işlevini yitiren ve korumaya değer görülen yapı/yerleşim alanları olan endüstri mirasını tanımak, alandaki güncel gelişmeler ışığında Dünya ve Türkiye’deki endüstri mirasına yakından bakmak ve yeniden kullanım örneklerini incelemek, endüstri yapılarının koruma ve yeniden kullanım koşullarını aktarmak.

Katılımcıya kazandırdıkları: Endüstri mirası kavramı ve kapsamını betimleyebilmek; kentlerindeki endüstri mirası örneklerini değerlendirmek ve koruma projelerine önderlik etmek; koruma-kullanma dengesine dair farkındalık kazanmak; yerli-yabancı örnekler ışığında yeni bir vizyon kazanmak.

İçerik:
• Endüstri mirası nedir?
• Dünya’da ve Türkiye’de sanayi yapıları ve işlevsiz kalma nedenleri
• Endüstri mirasını koruma ve yeniden kullanım ilke ve yöntemler, Dünya Mirası Listesi ölçüt ve örnekleri
• Türkiye ve dünyadan endüstri mirasının yeniden kullanım örnekleri
• Vaka analizi ve uygulama çalışması
• Alan ziyareti

Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları ile KUDEB ekip üyeleri.
Süre: 3 gün
Tarih: 21-23 Mart 2012 // 09:30 – 16:30

Eğitmen: Yrd. Doç. Dr. Gül Köksal
1993’de YTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, 1996’da İTÜ Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı, 2005’te de aynı kurumun doktora programından mezun oldu. 1999-2000 yılları arasında Berlin Teknik Üniversitesi Restorasyon ve Mimarlık Tarihi Anabilim Dalları’nda konuk araştırmacı olarak görev yaptı. 2006 yılından bu yana Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü Restorasyon Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır. Yüksek Lisans Tezi, Y. Doç. Dr. Gülsün Tanyeli danışmanlığında hazırladığı “Haliç Tersaneleri’nin Tarihsel-Teknolojik Gelişim Süreci ve Koruma Önerileri”; Doktora Tezi, Prof. Dr. Zeynep Ahunbay yürütücülüğünde yaptığı “İstanbul’daki Endüstri Mirası İçin Koruma ve Yeniden Kullanım Önerileri”dir.  Akademik alanda yürüttüğü çalışmaların yanı sıra, 2000 yılından bu yana Hasanpaşa Gazhanesi gönüllülerinin çalışmalarına destek vermekte olup, 2004-2005 yılları arasında Silahtarağa Elektrik Fabrikası’nın Yeniden İşlevlendirilmesi projesi ve Enerji Müzesi çalışmalarına danışmanlık, 2010-2011 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne SEKA Fabrikası yeniden kullanım projesinde danışmanlık hizmeti vermiştir. 2007-2010 yılları arasında Kocaeli Koruma Bölge Kurulu üyeliği yapan Köksal’ın 2008-2010 yılları arasında tamamladığı Kocaeli/Gölcük Kazıklı Kervansarayı koruma ve yeniden kullanım projesi ve uygulaması, 2010 Ulusal Mimarlık Ödülü ve 2010 Marmara Belediyeler Birliği ödülü almıştır.

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul  Tel: 212 3233132
Bilgi için: Figen Tokgöz – akademikayit@cekulvakfi.org.tr Tel: 212 2496464

Kent Kimliği ve Kentlilik Bilinci

Programın amacı: Kentlerin özgün kimliklerinin devamlılığının sağlanmasında, kentlerde yaşanan sosyal, fiziksel ve kültürel erozyonun önlenmesinde, kendini yaşadığı kente ait hisseden bireylerin oluşmasında ve kültürel mirasın yeni nesillere aktarılmasında yerel yönetimlerin rolüne açıklık getirmek.

Katılımcıya kazandırdıkları: Kent kimliğinin doğal, tarihi ve kültürel miras ile ilişkisi, kent kimliğinin ayırt edici özelliklerini belirleme ve pekiştirme, küreselleşmenin tektipleştirici etkisine karşı kente kendine özgü farklılık kazandırma ilke ve yöntemleri, kentin ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliğini sağlama doğrultusunda bilinç, bilgi ve vizyon geliştirme.

İçerik:
• Kent ve mekân -insan ilişkisi
• Aidiyet, kent kimliği ve bileşenleri
• 21. yüzyıl kentleri ve kimlik: Marka kent, kimlikli kent
• Kent kimliğinin değişen ve değişmeyen öğeleri
• Kent kültürü, kültürel miras, kentlilik bilinci ve koruma
• Kent kimliğinin bir bileşeni olarak somut olmayan kültürel miras
• Kentsel tasarım ve kent kimliği
• Türkiye ve dünyadan örnekler
• Alan ziyareti

Süre: 3 gün
Tarih: 4 – 6 Nisan 2012 / 09:30 – 16:30
Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma ve kültür alanında çalışan uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmenler: Yeşim Dizdaroğlu
1998 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun olan Yeşim Dizdaroğlu, çeşitli karma sergilere katıldı ve ilk kişisel sergisini 1999 yılında İstanbul’ da açtı. Resim çalışmalarının yanı sıra serbest tasarımcı olarak web ve grafik çalışmaları yaptı ve bilişim sektöründe görsel tasarım ve tanıtım alanında deneyim kazandı. Yüksek lisans için 2004 yılında Almanya’da Brandenburg Teknik Üniversitesi Dünya Mirası Çalışmaları Lisans Programını katılan ve iki yıllık program kapsamında “Alan Yönetim Planlaması” konusunda uzmanlaşan Dizdaroğlu, yüksek lisans araştırması için Ürdün’de 4 ay geçirdi ve Ürdün Kültürel Mirası Politikaları ve Turizm konulu tezini 2006 yılında tamamladı. Yeşim Dizdaroğlu 2006 yılından beri ÇEKÜL Vakfı’nda eğitim koordinatörü olarak görev yapmakta ve ÇEKÜL’ün yerelde yürüttüğü kültürel miras eğitim, tanıtım ve bilinçlendirme çalışmalarında yer almaktadır.

Yonca Moralı
1996 yılında ODTÜ İşletme Bölümü’nden mezun olan Yonca Moralı, 1999 yılında Londra City University’de Jean Monnet bursunu kazanarak finans alannda yüksek lisansını tamamladı. İstanbul’da yerli ve uluslararası finans kurumlarında 9 yıl çalıştıktan sonra, 2007 yılında ÇEKÜL Vakfı’nda Örgütlenme Koordinatörü olarak göreve başladı. ÇEKÜL Vakfı’ndaki görevi çerçevesinde Tarihi Kentler Birliği’nin yıllık stratejik planlarının hazırlanması, program ve etkinliklerin planlanması ve hayata geçirilmesinden sorumlu olan Moralı, aynı zamanda vakfın sivil örgütlenme ağının yıllık stratejilerinin belirlenmesi, yıllık etkinliklerin planlanması ve Tarihi Kentler Birliği çalışmaları ile ulusal çapta eşgüdümün sağlanması konularındaki çalışmaları da yürütmekte ve bu çalışmaların çıktılarını çeşitli ulusal ve uluslararası mecralarda paylaşmaktadır.

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul  Tel: 212 3233132
Bilgi için: Figen Tokgöz – akademikayit@cekulvakfi.org.tr Tel: 212 2496464

Tarihi Kentlerde Arkeolojik Alanlar, Kültürel Miras Yönetimi Ve Arkeopark Uygulamaları

Programın amacı: Kültürel mirasın toplumsal kimliğe katacağı zenginliği vurgulayarak, arkeolojik ve tarihi alanların korunmasını teşvik etmek, bu alanların çevresinde yaşayan insanlara koruma bilincinin kazandırılması konusunda yerel yönetimlerin üstlenebileceği role açıklık getirmek.

Katılımcıya kazandırdıkları: Görev alanlarındaki arkeolojik ve tarihi kültürel miras ürünlerini değerlendirme; yerel ve toplumsal kimliğe yapacağı katkıyı belirleme ve pekiştirme; yerel yönetimler olarak kentlilere ve ziyaretçilere arkeolojik alanlarla ilgili bilgi ve bilinç kazandırma uygulama ve yöntemleri kazandırma.

İçerik:
• Tarihöncesi Dönemde Anadolu
o Paleolitik Çağ Arkeolojisi
o Neolitik – Kalkolitik Çağ Arkeolojisi
• Kültürel miras ve yönetimi
o Dünyada kültürel miras kavramı ve devletin rolü
o Türkiye’de Arkeolojik Sit
o Tarihöncesi alanlarda koruma örnekleri
o Tarihöncesi alanlarda ArkeoPark, teşhir uygulamaları
• Koruma sürecinde toplumsal katılım ve sürdürülebilirlik
• Alan ziyareti

Süre: 3 gün
Tarih: 18 – 20 Nisan 2012 / 09:30 – 16:30
Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma ve kültür alanında çalışan uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: Doç. Dr. Necmi Karul
İstanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilim Dalı’nda lisans ve yüksek lisansını tamamlayan Karul, DAAD bursu ile doktorasını 2000 yılında Berlin Frei Universität’de verdi. Doktoranın ardından Atlas Dergisi arkeoloji editörlüğü yapan Karul, 2002 yılında Prehistorya Anabilim Dalı’nda asistan olarak göreve başladı; 2006 yılında doçent ünvanı aldı. 2005 yılında Harvard Üniversitesi’nden araştırma bursu alan Karul, 2002 yılından itibaren ArkeoAtlas Dergisi editörlüğünü sürdürüyor. 2004 yılından itibaren Bursa Aktopraklık Höyük ve 2010 yılında başlayan Siirt Gusir Höyük kazılarının başkanlığını da yürüten Karul, 2007 yılından bu yana da Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi’nin başkanlığını yapıyor.

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul  Tel: 212 3233132
Bilgi için: Figen Tokgöz – akademikayit@cekulvakfi.org.tr Tel: 212 2496464

Kentsel Koruma ve Gelişim Dinamiklerine Stratejik Bakış

Programın amacı: Kentlerin koruma ve gelişim dinamiklerine stratejik bakış açısını geliştirmek, yerel yönetimlerin kentleriyle ilgili temel sorun ve fırsatları dikkate alan, yeni fırsatlar yaratan ve değer katan gelecek stratejileri oluşturabilmelerini sağlamak.

Katılımcıya kazandırdıkları: Dünyadan, koruma ve gelişim dinamiklerini eşzamanlı olarak dikkate alan mekânsal gelişim stratejileri örneklerini tanımak; Türkiye’den yol haritası ve mekânsal gelişim şeması örneklerini incelemek; seçilen proje alanında workshop çalışmalarına katılarak kentsel kurguyu yeniden şekillendirecek koruma ve gelişme stratejileri geliştirmek.

İçerik:
• Koruma dinamiklerine bakış
o Koruma ile yaratılan katma değer
o Dünya örnekleri
o Yeldeğirmeni deneyimleri
• Gelişim dinamiklerine bakış
o Kentlere stratejik bakış
o Kent vizyonu
o Kentsel kurgu
o Dünya örnekleri
o Yol Haritası deneyimleri
• Atölye çalışması
o Proje alanına stratejik bakış
o Temel sorun ve fırsatlar
o Koruma ve gelişim dinamikleri
o Kentsel strateji geliştirme

Süre: 3 gün
Tarih: 16 – 18 Mayıs 2012// 09:30 – 16:30
Kimler katılmalı: Belediye birim yöneticileri ve teknik uzmanlar.

Eğitmenler: Sıla Akalp
2006 yılında ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun olarak, 2007 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Kentsel Tasarım Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine başlamıştır. 2009 yılında Leuven Üniversitesi’nde Şehircilik ve Stratejik Planlama Bölümü yüksek lisans değişim programını tamamlamıştır. Profesyonel iş yaşamına 2006 yılında İstanbul Metropoliten Planlama Merkezi’nde(IMP) başlayarak İstanbul’un planlama çalışmalarında aktif görev almıştır. 2009 yılından beri Kentsel Strateji’de görev almakta olup, Strateji ve Eylem Planı, Mekansal Gelişim Strateji Çerçevesi, Fikir Projeleri ve Gelecek Çalıştayları konularında kent ve proje ölçeğinde birçok deneyimi bulunmaktadır. ÇEKÜL Vakfı işbirliği ile hazırlanan Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Çorum, Denizli kentleri Yol Haritalarının yanı sıra, Çayırova Mekansal Gelişim Strateji Çerçevesi, Eskişehir, Denizli, Kocaeli, Düzce, Yalova, Cendere Vadisi Stratejik Tasarım Çalıştayları ve Fikir Projeleri, Doğu Marmara (Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalova) ve Trakya Bölgesi (Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli) kentlerinde gelecek çalıştayları süreçlerinin yönetiminde görev almıştır.

Alp Arısoy
2004 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olan Alp Arısoy, Milano Teknik Üniversitesi’nde “Kent ve Kent peyzajı” üzerine yüksek lisans yapmış, Shanghai, Kahire, İstanbul ve Milano’da çeşitli kentsel araştırma ve tasarım projelerinde yer almıştır. Başta Turgut Cansever olmak üzere çeşitli mimarların proje ofislerinde çalışmış, Faruk Göksu ile stratejik kentsel tasarım projelerinde görevler almıştır. Halen İTÜ’de kentsel sosyoloji ile ilgili doktora çalışması devam eden Arısoy, ÇEKÜL Vakfı adına Tarihi Yeldeğirmeni Mahallesi Yenileme Projesi’ni yürütmektedir.

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul  Tel: 212 3233132
Bilgi için: Figen Tokgöz – akademikayit@cekulvakfi.org.tr Tel: 212 2496464

Eski Eserlerin Koruma ve Değerlendirilmesine Yönelik Projelendirme Esasları

Programın amacı: Tarihi ve kültürel bakımdan korunmaya değer yapı veya yapı gruplarını koruma ve değerlendirmeye yönelik projelendirme ilke ve yöntemlerini kazandırarak restorasyon çalışmalarının niteliğini artırmak.

Katılımcıya kazandırdıkları: Tarihi yapılarla ilgili analiz sürecini belirlemek; değerlendirme ölçütleri çerçevesinde sorunları tanımlamak; koruma ilkeleri doğrultusunda projelendirmenin tüm aşamalarını kavramak; müdahale teknikleri ve malzeme özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak; bir projeyi koruma ölçütleri üzerinden analiz etme ve değerlendirme becerisi kazanmak.

İçerik:
• Tarihi yapının mevcut durumunun belgelenmesi
• Analiz çalışmaları
• Dönemsel restitüsyon çalışması
• Temel yaklaşım biçiminin belirlenerek restorasyon projesinin hazırlanması
• Yeni kullanımın gerektirdiği müdahalelerin detaylandırılması
• Projelerin Koruma Bölge Kurulları tarafından değerlendirilmesinde dikkate alınan ana kriterler
• Rölöve uygulaması
• Örneklerin değerlendirilmesi
• Alan ziyareti

Süre: 3 gün
Tarih: 30 Mayıs – 1 Haziran 2012// 09:30 – 16:30
Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma alanında çalışan teknik uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: Zuhal Keskin
Yıldız Üniversitesi MYO Restorasyon Bölümünü bitiren Zuhal Keskin, 1987-98 yılları arasında Çırağan Sarayı rölöve grubu, St.Petersburg Savcılık Binası restorasyon şantiyesi ve Hidiv Villaları şantiyesi ile Söğüt Seramik mağazaları uygulamalarında görev almıştır. 2002 yılından bu yana ortağı olduğu mimarlık bürosu ile Sivas’ta Buruciye Medresesi, İzzettin Keykavus Şifahiyesi, Ziya Bey Kütüphanesi, Hükümet Konağı ve Alacahan projeleri, İstanbul’da Topkapı Sarayı Eski Karakol, Kars’ta Aynalı Köşk, Mardin’de Kent Müzesi, Gaziantep’te Hışva Han projeleri çalışmalarına katılmıştır. Zuhal Keskin restore edilmeyi bekleyen çok sayıda eser için kültür öncelikli bakış açısı ile çalışmalarına devam etmektedir.

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul Tel: 212 3233132
Bilgi için: Figen Tokgöz – akademikayit@cekulvakfi.org.tr Tel: 212 2496464

Yapı Özelliklerine Göre Müdahale Teknikleri ve Bakım-Onarım Esasları

Programın amacı: Tarihi yapıyı kavrama ve durumunu tespit etme esaslarının yanı sıra restorasyon süreçlerinde izlenecek koruma ilkeleri öncelikli yolların belirlenmesine yardımcı olmak, restorasyon çalışmalarının niteliğini artırmak.

Katılımcıya kazandırdıkları: Kentlerindeki yapılara farklı bir gözle bakmalarını sağlamak; restorasyonun “yenilemek” değil, “yapının yaşanmışlığını muhafaza ederek korumak” olduğu bakış açısını pekiştirmek; restorasyon çalışmasının çeşitli aşamalarını uygulamalı olarak görmek; restorasyon projelerini değerlendirme deneyimi kazanmak.

İçerik:
• Restorasyon teknikleri
• Koruma projelerinde kullanılan malzeme bilgisi
• Restorasyon projesi hazırlama esasları
• Vaka analizi
• Katılımcıların kentlerinden örnekler üzerinden koruma ilkelerinin saptanması
• Uygulama çalışması
• Alan ziyareti

Süre: 3 gün
Tarih: 6 – 8 Haziran 2012// 09:30 – 16:30
Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma alanında çalışan teknik uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: A. Nüvit BAYAR
Saint Michel Fransız Lisesi’ni bitiren Nüvit Bayar, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu’nda mimarlığa adım attı ve ardından Yıldız Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Rölöve ve Restorasyon Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. Tarih-kültür-doğa koruma bilinci ve duyarlılığıyla çalışmalarını sürdüren Y. Mimar Nüvit Bayar, 2003 yılında Ağırnas’taki Sinan Müze Evi, 2004’te tarihi bir Harput evi, 2006 yılında Malatya İstanbulluoğlu Konağı, 2007’de Mardin Kent Müzesi, Sakarya’da Kaynarca Camisi, Trabzon’da Sümela Manastırı gibi birçok yapının projelendirme aşamalarına katkı sundu. Bayar, Kültür Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü destekli birçok projede de görev aldı. Halen Anadolu topraklarında yaşamış uygarlıkların günümüze ulaşmayı başaran yapıları arasında restore edilmeyi bekleyen çok sayıda eser için çalışmalarına devam etmekte ve Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nda üyelik görevini yürütmektedir.

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul Tel: 212 3233132
Bilgi için: Figen Tokgöz – akademikayit@cekulvakfi.org.tr Tel: 212 2496464

Her Kente Bir Kent Müzesi

Programın amacı: Kentte yaşayanların kentlilik bilinci kazanmalarını, yaşadıkları kenti sahiplenmelerini sağlayan, kenti tarihi perspektif içinde tüm farklılıklarıyla algılanır kılabilen kent müzesi uygulamalarını, çağdaş bir anlayış ve metodoloji doğrultusunda yaygınlaştırmak.

Katılımcıya kazandırdıkları: Dünyada yeni bir müzecilik kavramı olan kent müzelerini tanıtmak; kentlilik bilincinin gelişmesinde kent müzelerinin öneminin farkına varmak; kent müzeciliğinin kuruluştan kurguya, projelendirmeden uygulamaya, obje toplamadan işletmeye, tüm aşamaları hakkında bilgi edinmek.

İçerik:
• Kent müzelerinin kent ve kentli için önemi
• Yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları
• Kent müzesi kurulum çalışmaları
o Hazırlık süreci ve ön çalışmalar
o Yapının restorasyon ve düzenlenmesinden iç tasarımına fiziki süreç
• Kent müzelerinde içerik
• Kent müzelerinde işletme ve kentli ile ilişkiler
• Alan ziyareti

Süre: 3 gün
Tarih: 20 – 22 Haziran 2012// 09:30 – 16:30
Kimler katılmalı: Belediyelerin kültür ve/veya kültürel mirasın korunması alanında çalışan birimleri personeli ile diğer ilgili birimler çalışanları.

Eğitmen: Ahmet Erdönmez
Ahmet Erdönmez, Avrupa Müze Akademisi Türkiye Temsilcisi, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Genel Sekreteri, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Danışmanı, Bursa Kent Müzesi Koordinatörüdür. Ayrıca Çekül Vakfı müzeler birimi danışmanlığını yürütmektedir. 1949 Konya doğumlu olan Erdönmez, İstanbul İktisadi Siyasi Bilimler Fakültesi mezunudur.

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul
Tel: 212 3233132
Bilgi için: Figen Tokgöz – akademikayit@cekulvakfi.org.tr Tel: 212 2496464

Koruma Projelerinde “Bilgisayarlı 3D Modelleme”

Programın amacı: Koruma çalışmalarının proje geliştirme aşamasında, bilgisayar ortamında çağdaş proje geliştirme yöntemlerinin kurgulanması ve uygulanmasının her ölçekteki önemini vurgulamak ve ve bu yöntemlerden birini temel kullanıcı düzeyinde aktarmak.

Katılımcıya kazandırdıkları: Her ölçekte uygulanabilir bir sanal model oluşturma yazılımını kullanabilir hale gelmek; projelerini sanal ortamda sınar ve sunar durumda olmak.

İçerik:
• Google Sketch Up kurulumu
• Temel 2D çizim yöntemleri
• Diğer ilgili programlarla alış-veriş arayüzleri
• 3D modelleme ve görüntüler oluşturma
• Farklı formatlarda çıktılar alma (jpg, tif..) ve sanal kütüphane kullanma
• Sunum ve basit animasyon hazırlama
• Uygulama çalışmaları

Süre: 3 gün
Tarih: 27 – 29 Haziran 2012// 09:30 – 16:30
Kimler katılmalı: Belediyelerde koruma alanında çalışan teknik uzmanlar (mimarlar, şehir ve bölge plancıları, teknikerler..)
Eğitime gelirken getirilmesi gerekenler: Dizüstü bilgisayar

Eğitmen: M. Gökhan Kılınçkıran
Galatasaray Lisesi ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü mezunu olan M. Gökhan Kılınçkıran, 1996 – 2007 yılları arasında kendi mimarlık firması yanında kentsel planlama firmalarında projeler sorumlusu olarak görev yaptı ve kentsel ölçekte çeşitli projelerin geliştirilmesinde çalıştı. Yine aynı dönemde ÇEKÜL Vakfı’nın Gaziantep Kültür Yolu Projesi, Kadıköy Tarihi Çarşı Canlandırma Projesi vb. projelerinde koruma çalışmalarının içinde yer alarak proje koordinatörlüğü yapan Kılınçkıran Prof. Dr. Metin Sözen’in Anadolu Gezileri’nde asistanlığını yürüttü. 2007 – 2009 yılları arası yurtdışı deneyimi esnasında iş tanımı çok geniş olan proje koordinatörlüğü görevi sırasında özellikle bilgisayarda sunum teknikleri ve modelleme yöntemleri ile ilgili çeşitli uygulamalar yapma fırsatı bulan ve bilgisayar teknolojileri konusunda uzmanlaşan Kılınçkıran halen kültürel mirasın korunması çalışmalarında bulunmakta ve kendi şirketi adına projeler yürütmektedir.

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul  Tel: 212 3233132
Bilgi için: Figen Tokgöz – akademikayit@cekulvakfi.org.tr Tel: 212 2496464

 

 

Taşınma sürecinde olduğumuz için 24 Ekim 2023 tarihinden başlayarak Tarihi Kentler Birliği Eğitimleri hakkında bilgi almak, eğitimlere kayıt olmak için 0 542 298 90 91 numaralı telefonu ve akademi@cekulvakfi.org.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz