Programlar ile ilgili açıklamalar için  başlıklara  tıklayınız.

Koruma Projelerinde “Bilgisayarlı 3D Modelleme”

Bu eğitim programı, koruma çalışmalarının proje geliştirme aşamasında, bilgisayar ortamında çağdaş proje geliştirme yöntemlerinin kurgulanması ve uygulanmasının her ölçekteki önemini vurgulamayı ve bu yöntemlerden birini temel kullanıcı düzeyinde aktarmayı amaçlar.

Eğitim sonunda katılımcıların, her ölçekte uygulanabilir bir sanal model oluşturma yazılımını kullanabilir hale gelmeleri ve projelerini sanal ortamda sınar ve sunar durumda olmaları hedeflenir.

• Google Sketch Up kurulumu
• Temel 2D çizim yöntemleri
• Diğer ilgili programlarla alış-veriş arayüzleri
• 3D modelleme ve görüntüler oluşturma
• Farklı formatlarda çıktılar alma (jpg, tif..) ve sanal kütüphane kullanma
• Sunum ve basit animasyon hazırlama
• Uygulama çalışmaları

Süre: 3 gün
Tarih: 28 – 30 Eylül 2011 / 09:30 – 16:30
Kimler katılmalı : Belediyelerde koruma alanında çalışan teknik uzmanlar (mimarlar, şehir ve bölge plancıları, teknikerler..)
Eğitime gelirken getirilmesi gerekenler: Dizüstü bilgisayar

Eğitmen: M. Gökhan KILINÇKIRAN
Galatasaray Lisesi ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü mezunu olan M. Gökhan Kılınçkıran, 1996 – 2007 yılları arasında kendi mimarlık firması yanında kentsel planlama firmalarında projeler sorumlusu olarak görev yaptı ve çeşitli kentsel ölçekte projelerin geliştirilmesinde çalıştı.  Yine aynı dönemde ÇEKÜL Vakfı’nın Gaziantep Kültür Yolu Projesi, Kadıköy Tarihi Çarşı Canlandırma Projesi vb. projelerinde koruma çalışmalarının içinde yer alarak proje koordinatörlüğü yapan Kılınçkıran Prof.Dr.Metin Sözen’in Anadolu Gezileri’nde asistanlığını yürüttü. 2007 – 2009 yılları arası yurtdışı deneyimi esnasında iş tanımı çok geniş olan proje koordinatörlüğü görevi sırasında özellikle bilgisayarda sunum teknikleri ve modelleme yöntemleri ile ilgili çeşitli uygulamalar yapma fırsatı bulan ve bilgisayar teknolojileri konusunda uzmanlaşan Kılınçkıran halen kültürel mirasın korunması çalışmalarında bulunmakta ve kendi şirketi adına projeler yürütmektedir.

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı – Emirgan / İstanbul
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul  Tel: 0 212 323 31 32
Bilgi için: Figen Tokgöz // akademikayit@cekulvakfi.org.tr // tel: 0 212 249 64 64

Kentsel Mirasın Korunması ve Kültür Turizmi

Türkiye’yi bir tatil ülkesi olarak diğer ülkelerden ayıran en önemli fark, onun aslında bir tarih ve kültür hazinesi olmasıdır. Sahil şeridinde yapılan kitle turizmi, Akdeniz’e sahili bulunan bütün ülkelerde aynı güneş ve deniz sermayesini kullanırken, Türkiye’yi diğerlerinden ayıran özelliği, yani kültürel mirasa dair zenginliği yavaş yavaş keşfedilmekte ve turizm endüstrisi tarafından kullanılmaya başlanmaktadır. Kültür turizminin kitle turizminden farklı özellikleri olması nedeniyle, bu sürece doğrudan ya da dolaylı olarak katılan kişi ve kurumların bilinçlenmesi hem kendine ait olan bir mirası koruma hem de onu kullanarak hayatını kazanma fikirleri arasında biteviye gelgitlerle olur.

İşte bu eğitim programı, tarihî çevrelerin korunarak geleceğe taşınmasında gerekli kaynağı sağlamanın yanı sıra, koruma bilincinin oluşmasında da etkili olan turizm olgusunu bütüncül ve sürdürülebilir planlama ve koruma politikaları ışığında somut örnekler üzerinden irdelemeyi amaçlar.
Eğitim sonunda katılımcıların tarihi merkezlerin kitle turizmi ile birlikte karşı karşıya oldukları riskleri tanımlamaları ve ilgili koruma çalışmaları sırasında turizmin getireceği ekonomik fayda yanında çevre değerleri ve konunun toplumsal boyutlarını da dikkate almaları hedeflenir.

• Koruma kavramı ve kültür öncelikli bakış açısı
• Tarihsel / kültürel miras niçin korunmalıdır?
• Tarih bilinci – kültürel kimlik – aidiyet sorunsalı
• Kültür turizminde koruma – kullanım dengesi
• Koruma alanlarında sürdürülebilir turizm
• Kültür turizminde ürün – marka – pazarlama sorunsalı
• Köylerin kültür turizmi ile yaşatılması
• Vaka analizleri
• Alan ziyaretleri

Süre: 3 gün
Tarih: 4 – 6 Ekim 2011 // 09:30 – 16:30
Kimler katılmalı : Belediyeler başkan ve başkan yardımcıları, koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları ile KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: Dr.Yusuf ÖRNEK
1955’de İzmir’de dünyaya gelen Yusuf Örnek, Hacettepe Üniversitesi’ndeki sosyoloji lisans eğitimi ardından Almanya’da felsefe alanında doktorasını tamamladı.
30 yılı aşkın turizmcilik hayatı sırasında devlet ve vakıf üniversitelerinde felsefe dersleri de veren Örnek, turizm alanında yaptığı çalışmalar için aldığı ödüller yanında çevrenin ve tarihi yapıların korunması çabaları için de çeşitli ödüller aldı. Kapadokya’da bulunan Sarıca Kilise restorasyon çalışması, Avrupa genelinde etkin 230’u aşkın sivil toplum örgütünü temsil eden ve başta Avrupa Birliği kurumları, Avrupa Konseyi ve UNESCO olmak üzere kültürel mirasla ilgili uluslararası örgütlere, bu alanda çalışan Avrupa sivil toplum hareketinin sesini duyurmayı, kültürel mirası ve onun yararlarını kamusal bilince yerleştirmeyi ve Avrupa ve ulusal düzeyde kamu politikaları için bir öncelik haline getirmeyi amaçlayan Europa Nostra platformu tarafından Avrupa genelinde 32 ülkeden 158 proje arasından seçilerek Mimari Mirasın Korunması dalında 2006 yılında Kültürel Miras Büyük Ödülü’ne layık görüldü. ÇEKÜL Vakfı Yüksek Danışma Kurulu üyesi olan Dr. Yusuf Örnek, halen tarih-kültür-doğa bilinci ve duyarlılığıyla çalışmalarına devam edip, turizm aracılığıyla kültürel varlıklarımızın korunabileceğini göstermektedir.

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı – Emirgan / İstanbul
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul  Tel: 0 212 323 31 32
Bilgi için: Figen Tokgöz // akademikayit@cekulvakfi.org.tr // tel: 0 212 249 64 64

Her Kente Bir Kent Müzesi

Kent yaşamının her gün biraz daha karmaşıklaştığı dünyamızda, kentte yaşayanların kentlilik bilincine sahip olmaları da giderek daha fazla önem kazanıyor. Kentlilik bilincinin gelişmesi ise insanların öncelikle yaşadıkları kentin ayırtına varmalarıyla başlayan bir süreç. Kentleri tarihi perspektif içinde tüm farklılıklarıyla algılanır kılabilen en güçlü anlatım araçlarının başında kent müzeleri gelmektedir.

21. yüzyılın yeni müze anlayışı disiplininde, şehirlerin en iyi tanıtımı artık kent müzelerinde yapılmaktadır. Kent müzeleri kentlerin görsel ansiklopedisi, aynı zamanda her yaştan kentliler için bir buluşma ve paylaşım mekânıdır.

Bu eğitim programı dünyada yeni bir müzecilik kavramı olan kent müzelerini tanıtmayı amaçlarken, eğitim sonunda katılımcıların kentlilik bilincinin gelişmesinde kent müzelerinin öneminin farkına varması, müzeciliğe farklı bir perspektiften bakarak yeni ufuklar kazanması hedeflenir.

• Kent müzelerinin kent ve kentli için önemi
• Yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları
• Kent müzesi kurulum çalışmaları
o Hazırlık süreci: Konsept belirleme, araştırma ekibini oluşturma, kentliye yönelik iletişim ve katkı çağrısı, toplum önderleri ve ilgili STK’larla toplantılar, araştırma, veri ve obje toplama, belgeleme
o Fiziki süreç: Kent müzesi yapısını belirleme, müze kullanımına uygun restorasyon ve işlevlendirme, iç tasarım, konsept ve malzemeyi uyumlulaştırma, sergileme yöntemleri
• Kent müzelerinde içerik: Oluşturma, derleme ve sunma
• Kent müzelerini işler kılmak: Kentliyle ilişkilerin kurulması ve sürdürülmesi, etkinlikler aracılığıyla dinamik ve katılımcı bir çekim alanı oluşturma, sürekli ve dönemsel sergiler, genç kuşak için eğitimler.

Süre: 3 gün
Tarih: 26 – 28 Ekim 2011 // 09:30 – 16:30
Kimler katılmalı : Belediyelerin kültür ve/veya kültürel mirasın korunması alanında çalışan birimleri personeli ile diğer ilgili birimler çalışanları.

Eğitmen: Ahmet ERDÖNMEZ
Ahmet Erdönmez, Avrupa Müze Akademisi Türkiye Temsilcisi, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Genel Sekreteri, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Danışmanı, Bursa Kent Müzesi Koordinatörüdür. Ayrıca Çekül Vakfı müzeler birimi danışmanlığını yürütmektedir. 1949 Konya doğumlu olan Erdönmez, İstanbul İktisadi Siyasi Bilimler Fakültesi mezunudur.

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı – Emirgan / İstanbul
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul Tel: 0 212 323 31 32
Bilgi için: Figen Tokgöz // akademikayit@cekulvakfi.org.tr // tel: 0 212 249 64 64

Korunan Yapılarda Süreci Belirleyen Yapısal Etmenlerin Analizi ve Uygulama Örnekleri

Bu eğitim programı, yapısal müdahale gerektiren eski eserlerin karakteristik özellikleri temelinde onarım süreçlerinin analiz edilmesini amaçlar.
Eğitim sonunda katılımcıların, kültür varlıklarının, yapı ölçeğinde yaşanan sorunlarının çözümleri konusunda uygulama bilgilerini pekiştirmeyi hedefler.

• Araştırma ve belgeleme yöntemleri
• Malzeme türüne göre bozulma dereceleri
• Uygulamada kullanılacak teknikler ve uygulama koşullarının belirlenmesi
• Güncel kullanım olanaklarının müdahale yöntemlerine etkisi
• Türkiye ve dünyadan örnekler
• Bir 18. yüzyıl Osmanlı yapısı örneğinde restorasyon uygulaması
• Alan ziyareti

Süre: 3 gün
Tarih: 2 – 4 Kasım 2011 / 09:30 – 16:30
Kimler katılmalı : Belediyelerin koruma alanında çalışan teknik uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: Zuhal KESKİN
1967 yılında Balıkesir / Gönen’de dünyaya gelen Zuhal Keskin, Yıldız Üniversitesi MYO Restorasyon Bölümünü bitirmiştir. 1987-98 yılları arasında Çırağan Sarayı rölöve grubu, St.Petersburg Savcılık Binası restorasyon şantiyesi ve Hidiv Villaları şantiyesi ile Söğüt Seramik mağazaları uygulamalarında görev almıştır. 2002 yılından bu yana ortağı olduğu mimarlık bürosu ile Sivas’ta; Buruciye Medresesi, İzzettin Keykavus Şifahiyesi, Ziya Bey Kütüphanesi, Hükümet Konağı ve Alacahan projeleri, İstanbul’da; Topkapı Sarayı Eski Karakol, Kars’ta Aynalı Köşk, Mardin’de Kent Müzesi, Gaziantep’te Hışva Han projeleri çalışmalarına katılan Zuhal Keskin restore edilmeyi bekleyen çok sayıda eser için kültür öncelikli bakış açısı ile çalışmalarına devam etmektedir.

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı – Emirgan / İstanbul
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul Tel: 0 212 323 31 32
Bilgi için: Figen Tokgöz // akademikayit@cekulvakfi.org.tr // tel: 0 212 249 64 64

Korumaya Yönelik Kentsel Canlandırma

Bu eğitim programı, bir koruma stratejisi olarak kentsel canlandırma süreçlerini; kentsel canlandırmanın ana ilkelerini ve uygulamaya dönük örneklerini inceleyerek ele almayı amaçlar.

Eğitim sonunda, kentsel korumaya yönelik yeni bakış açıları kazanılması, ucuz ve yerinde müdahalelerle kentlerde sürdürülebilir canlanmanın yaratılabilineceğine dair bir vizyon oluşturulması hedeflenir.

• Kentsel müdahaleler ve “canlandırma” kavramı
• Kentsel koruma – kentsel gelişim ve kentsel canlandırma ilişkileri
• Sosyal sürdürülebilirlik
• Entegre (bütüncül) kentsel canlandırma stratejileri
• Kentsel canlandırmada çağdaş yaklaşımlar ve dünyadan örnekler
• Canlandırmaya yönelik kentsel tasarım yaklaşımları
• Kentsel canlandırmada katılımcı süreç
• Alan çalışması

Süre: 3 gün
Tarih: 23 – 25 Kasım 2011 / 09:30 – 16:30
Kimler katılmalı: Yerel yönetimlerin kentsel tasarım, planlama, koruma ve strateji oluşturma üzerine çalışan uzmanları ile özellikle küçük ölçekli belediyelerin birim yöneticileri ve teknik uzmanları.

Eğitmen: Alp ARISOY
2004 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olan Alp Arısoy, Milano Teknik Üniversitesi’nde “Kent ve Kent peyzajı” üzerine yüksek lisans yapmış, Shanghai, Kahire, İstanbul ve Milano’da çeşitli kentsel araştırma ve tasarım projelerinde yer almıştır. Başta Turgut Cansever olmak üzere çeşitli mimarların proje ofislerinde çalışmış, Faruk Göksu ile stratejik kentsel tasarım projelerinde görevler almıştır. Halen İTÜ’de kentsel sosyoloji ile ilgili doktora çalışması devam eden Arısoy, ÇEKÜL vakfı adına Tarihi Yeldeğirmeni Mahallesi Yenileme Projesi’ni yürütmektedir.

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı – Emirgan / İstanbul
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul Tel: 0 212 323 31 32
Bilgi için: Figen Tokgöz // akademikayit@cekulvakfi.org.tr // tel: 0 212 249 64 64

Tarihi Yapılarda Koruma ve Onarım Esas Ve Uygulamaları

Bu eğitim programı, öncelikle tarihi yapıyı kavrama ve tespit etme esasları yanında tarihi yapıların restorasyon süreçlerinde izlenecek koruma ilkeleri öncelikli yolların belirlenmesine yardımcı olmayı amaçlar.

Eğitim sonunda katılımcıların kentlerindeki yapılara daha farklı gözle bakmaları ve restorasyonun “yenilemek” değil, “yapının yaşanmışlığını muhafaza ederek korumak” olduğu bakış açısını pekiştirmeleri hedeflenir.

• Restorasyon teknikleri
• Koruma projelerinde kullanılan malzeme bilgisi
• Restorasyon projesi hazırlama esasları
• Vaka analizi
• Katılımcıların kendi kentlerindeki örnekler üzerinden koruma ilkelerinin saptanması
• Uygulama çalışması
• Alan ziyareti

Süre: 3 gün
Tarih: 7 – 9 Aralık 2011 / 09:30 – 16:30
Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma alanında çalışan teknik uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: A.Nüvit BAYAR
1957’de Ordu / Fatsa’da dünyaya gelen Nüvit Bayar, ilköğretim yıllarını Fatsa’da geçirdikten sonra İstanbul’da Saint Michel Fransız Lisesi’ni bitirdi. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu’nda mimarlığa ilk adımlarını atan Bayar, Yıldız Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Rölöve ve Restorasyon Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. Tarih-kültür-doğa koruma bilinci ve duyarlılığıyla çalışmalarına destek veren Y. Mimar Nüvit Bayar, 2003 yılında Ağırnas’taki Sinan Müze Evi, 2004’te tarihi bir Harput evi, 2006 yılında Malatya İstanbulluoğlu Konağı, 2007’de Mardin Kent Müzesi, Sakarya’da Kaynarca Camisi, Trabzon’da Sümela Manastırı gibi birçok yapının projelendirme aşamalarına katkı sunmuştur. Bayar, Kültür Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü destekli birçok projede de görev almıştır ve halen Anadolu topraklarında yaşamış uygarlıkların günümüze ulaşmayı başaran yapıları arasında restore edilmeyi bekleyen çok sayıda eser için çalışmalarına devam etmektedir.

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı – Emirgan / İstanbul
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul Tel: 0 212 323 31 32
Bilgi için: Figen Tokgöz // akademikayit@cekulvakfi.org.tr // tel: 0 212 249 64 64

Kent Kimliği ve Kentlilik Bilinci

Bu eğitim programı, kentlerin özgün kimliklerinin devamlılığının sağlanmasında, kentlerde yaşanan sosyal, fiziksel ve kültürel erozyonun önlenmesinde, kendini yaşadığı kente ait hisseden bireylerin oluşmasında ve kültürel mirasın yeni nesillere aktarılmasında yerel yönetimlerin rolüne açıklık getirmeyi amaçlar.

Eğitim sonunda katılımcıların, görev alanlarındaki somut olmayan kültürel miras ürünlerini değerlendirme, kent kimliğinin ayırt edici özelliklerini belirleme ve pekiştirme, kentte güçlü bir dayanışma ortamı yaratma ve kentin ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliğini sağlama doğrultusunda bilinç, bilgi ve vizyon geliştirmeleri hedeflenir.

• Kent kimliği / kentli kimliği
• 21. yy’da kentler arası rekabet ve kent imajı
• Kentsel gelişim stratejisi
o Kentin gelişim öncelikleri,
o Kent vizyonu ve kültür öncelikli yol haritası
o Kent kültürü ve süreklilik
• Kültür öncelikli bakış açısı ve koruma
• Koruma sürecinde toplumsal katılım
• Kentsel yaşam kültürü
o Kentin somut olmayan kültürel mirası,
o Bellek mekânları ve yaşam kültürü
• Koruma ve sürdürülebilirlik
• Türkiye ve dünyadan örnekler
• Alan ziyareti

Süre: 3 gün
Tarih: 21 – 23 Aralık 2011 / 09:30 – 16:30
Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma ve kültür alanında çalışan uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmenler: Handan DEDEHAYIR
Arnavutköy Amerikan Kız Koleji (Robert Lisesi)’nden sonra İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nü bitirdi. Hayat dergisine çeviri ve derleme, Cumhuriyet gazetesine inceleme yazıları hazırladı, reklam yazarlığı yaptı. Bir süre iş hayatına ara verdikten sonra 1997 yılında ÇEKÜL Vakfı’nda genel koordinatör olarak çalışma hayatına döndü. 2000 – 2007 yılları arasında yetişkin eğitimi ve insan kaynakları alanında çeşitli eğitim programları ve yayınlar hazırladı, bir eğitim firmasının Araştırma ve Geliştirme Bölümünü yönetti. ÇEKÜL Vakfı Yüksek Danışma Kurulu üyesi olan Handan Dedehayır, 2007’den sonra ÇEKÜL Vakfı’nda tekrar aktif olarak çalışmaya başladı. Halen doğal ve tarihi kültürel miras alanındaki yayınlardan ve kurumsal iletişimden sorumlu koordinatör olarak çalışmakta, Tarihi Kentler Birliği’nin üç ayda bir yayımlanan Geçmişten Geleceğe Yerel Kimlik dergisinin yazı işleri müdürlüğünü yürütmektedir.

Yeşim DİZDAROĞLU
1998 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun olan Yeşim Dizdaroğlu, çeşitli karma sergilere katıldı ve ilk kişisel sergisini 1999 yılında İstanbul’ da açtı. Resim çalışmalarının yanı sıra serbest tasarımcı olarak web ve grafik çalışmaları yaptı ve bilişim sektöründe görsel tasarım ve tanıtım alanında deneyim kazandı. Yüksek lisans yapmak için 2004 yılında Almanya’da Brandenburg Teknik Üniversitesi Dünya Mirası Çalışmaları Lisans Programını katılan ve iki yıllık program kapsamında “Alan Yönetim Planlaması” konusunda uzmanlaşan Dizdaroğlu, yüksek lisans araştırması için Ürdün’de 4 ay geçirdi ve Ürdün Kültürel Mirası Politikaları ve Turizm konulu tezini 2006 yılında tamamladı.Yeşim Dizdaroğlu 2006 yılından beri ÇEKÜL Vakfı’nda eğitim koordinatörü olarak görev yapmakta ve ÇEKÜL’ün yerelde yürüttüğü kültürel miras eğitim, tanıtım ve bilinçlendirme çalışmalarında yer almaktadır.

Yonca MORALI
1996 yılında ODTÜ İşletme Bölümü’nden mezun olan Yonca Moralı, 1999 yılında Londra City University’de Jean Monnet bursunu kazanarak Finans alannda yüksek lisansını tamamladı. İstanbul’un finans seköründeki yerli ve uluslararası kurumlarda 9 yıl çalıştıktan sonra, 2007 yılında ÇEKÜL Vakfı’nda Örgütlenme Koordinatörü olarak göreve başladı. ÇEKÜL Vakfı’ndaki görevi çerçevesinde Tarihi Kentler Birliği’nin yıllık stratejik planlarının hazırlanması, program ve etkinliklerin planlanması ve hayata geçirilmesinden sorumlu olan Moralı, aynı zamanda vakfın sivil örgütlenme ağının yıllık stratejilerinin belirlenmesi, yıllık etkinliklerin planlanması ve Tarihi Kentler Birliği çalışmaları ile ulusal çapta eşgüdümün sağlanması konularındaki çalışmaları da yürütmekte ve bu çalışmaların çıktılarını çeşitli ulusal ve uluslararası mecralarda paylaşmaktadır.

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı – Emirgan / İstanbul
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul Tel: 0 212 323 31 32
Bilgi için: Figen Tokgöz // akademikayit@cekulvakfi.org.tr // tel: 0 212 249 64 64

 

 

Taşınma sürecinde olduğumuz için 24 Ekim 2023 tarihinden başlayarak Tarihi Kentler Birliği Eğitimleri hakkında bilgi almak, eğitimlere kayıt olmak için 0 542 298 90 91 numaralı telefonu ve akademi@cekulvakfi.org.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz