Birliğimiz, üye belediyelerin sahip olduğu kültürel mirası koruma, yaşatma ve gelecek kuşaklara aktarma çalışmalarını desteklemek amacıyla 2005 yılında hibe proje yardımını hayata geçirmiş: sırasıyla “200 Ortak 200 Eser”, “3 Yılda 300 Eser” ve halen devam eden “Bin Günde Bin Eser” adıyla tarihi ve kültürel mirasımızın projelendirme çalışması bitirilen 296 projeye 10.109,700 TL ödeme yapılmıştır. Öngörülen hedeflere ulaşmanın verdiği güçle, Türkiye Belediyeler Birliği ile imzalan protokol kapsamında hibe proje yardımlarımız devam edecektir.

Birlik meclisinin almış olduğu kararı kapsamında; somut kültürel mirasın korunması ve yaşatılması için tek yapı ölçeği ile doku veya yerleşim ölçeğinde yapılacak koruma ve planlama çalışmalarına ilişkin yalnızca yeni başlanacak olan projeler desteklenecektir. Üye sayımızın beş yüze yaklaşması aidat ve diğer gelirlerimiz de dikkate alınarak bugüne kadar proje yardımı almayan belediyelere öncelik tanınmak suretiyle bu yılda her belediyenin bir adet projesi desteklenecektir.

Buna göre aşağıdaki kriterlere uyan proje yardımı başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.

  1. Proje; tescilli yapı, yapı grubu veya sit alanlarından seçilmeli.
  2. Başvuru Formu eksiksiz doldurulmalı
  3. Tek yapı ölçeğinde başvuru yapılacak ise mülkiyetin belediyeye ait veya belediyeye tahsisli olduğunu gösteren belge. (Yapıya kamusal bir işlev verilmesi hedeflenmelidir)
  4. Proje, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda belirtilen; rölöve-restitüsyon-restorasyon, yeniden işlevlendirme projesi, sokak sağlıklaştırma, sokak, cephe, çevre düzenleme projesi, sit alanı ölçeğinde koruma amaçlı imar planı, alan yönetim planı ve çevre düzenleme projesi başlıklarından seçilmiş olmalı.
  5. Mimar, İnşaat Mühendisi veya mevzuatta belirtilen yetkililerce imzalanmış yaklaşık maliyet. (Geçerli olduğu durumlarda)
  6. Proje konusu olan yapı/yapılar veya alanların tarihi ve kentsel kimlik değerini bilimsel araştırmalar ve gerçek kişiler ile yapılan görüşmeler ışığında oluşturulan mimari ve sanat tarihi raporunun dijital ve basılı materyal olarak gönderilmesi
  7. Projenin yapılacağı alan, yapı veya yapılarla ilgili fotoğraflar dijital ve basılı olarak gönderilmeli.

Yukarıda istenen bilgi ve belgeleri en geç 25 Ekim 2019 tarihine kadar birlik merkezine ulaştırılması gerekmektedir. Yapılan başvurular ön değerlendirmeden sonra hazırlanacak rapor encümene sunulur. Birlik encümeni, projeye yardım yapılıp yapılamayacağına, yardım yapılacak ise yardım miktarını da belirledikten sonra ilgili belediyeye yazı ile bildirilir.

Proje ödemesi; Proje/Projelerin onaylandığına dair Koruma Bölge Kurul Kararı, Alan Yönetim Planı ise onaylamaya yetkili kurum ve/veya kuruluşa ait onay kararı. Birliğimizce daha sonra istenecek proje/ projelere ait ödeme ve ihale sürecine ilişkin diğer bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak birlik merkezine ulaştırılmasına müteakip belediyenin resmi yazıda belirttiği banka hesabına havale edilecektir.

Kültürel mirasımızın korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için yaptığınız tüm çalışmaların başarılı bir şekilde artarak devam etmesi arzusuyla dileğimizle, başvurularınızı bekleriz.

Başvuru formuna ulaşmak için tıklayın.