Tüzük

TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

 

Birliğin Adı:
Madde 1: Birliğin adı ‘Tarihi Kentler Birliği’dir.

 

Birliğin Merkezi:
Madde 2:
Birliğin merkezi İstanbul’dur.

 

Birliğin Çalışma Alanı ve Süresi:
Madde 3:
Birliğin faaliyetleri, Birliğe üye belediyelerin yetki alanları ile sınırlı olup, çalışma süresi sınırsızdır.

 

Birliğin Üyeleri:
Madde 4:
Ekli listede* isimleri bulunan 412 belediye, Birliğin üyeleridir.

 

Birliğin Amacı ve Görevleri:

Madde 5: Avrupa Birliği Aday Üyesi olan Türkiye’nin de kurucusu olduğu, Avrupa Konseyi’nin Avrupa: Bir Ortak Miras kampanyasının 25. yılı kapsamında oluşturduğu Avrupa Tarihi Kentler Birliği’nde, Türkiye’nin de temsilini güçlü ve etkin bir şekilde sağlamak üzere, tarihi kentlerin bir araya getirilmesi ve bu kentler arasında kentsel, kültürel ve doğal mirasın bir Ortak Miras anlayışıyla korunması ve yaşatılması için Tarihi Kentler Birliği kurulmuştur.

 

Kar amacı gütmeyen Birlik amacını yaşama geçirmek üzere:

 1. Tarihi kent dokularını, kentsel, kültürel mirası koruma ve imar konularında Birliğe üye belediyeler arasında işbirliği ve deneyim alışverişi sağlar.
 2. Üye belediyelere belediyecilik, koruma, kültür, çevre, imar ve tarihi kent konularıyla ilgili bilgi, belge, mevzuat gibi kaynaklar sağlar ve aynı konularda eğitime dönük etkinlikler düzenleyerek danışmanlık yapar.
 3. İçişleri Bakanlığı’nca belirlenecek konularda, Birliğe bağlı tarihi kent belediyelerinin Avrupa Tarihi Kentler Birliği’ne üye belediyelerle diyalog ve işbirliği kurmalarını sağlar, bu ilişkileri kurar ve kolaylaştırır.
 4. Birliğe bağlı belediyeler adına ve Birliğin amacına uygun çalışmalar yapar, bu çalışmalar arasında eşgüdüm sağlar, ortak alımlarda bulunur, yatırımları organize eder, denetler.
 5. Doğal, tarihsel çevreyi, kültürel mirası koruma ve yaşatma yönünde üye belediyelerin girişimlerine destek verir, kaynak bulur, bu gibi girişimleri organize eder, yapar ve yaptırır.
 6. Amacı doğrultusunda, çalışma alanlarına bağlı uluslararası ilişkiler kurar, ortak çalışmalar yapar; ulusal ve uluslararası katılımcılarla bilimsel ve kültürel etkinlikler, tarihi kent ve çevrelere teknik inceleme gezileri ile süreli ya da süresiz yayın faaliyetlerinde bulunarak, üye belediyeleri ve kamuoyunu bilgilendirici programlar düzenler.
 7. Yasal olanaklar dahilinde, üye belediyelerdeki kent halkının da tarihi kent dokusunu, doğal ve kültürel çevreyi koruma bilincini yükseltmeye yönelik film, multivizyon ve benzeri görsel, belgesel malzeme hazırlar, hazırlattırır, radyo, televizyon yayınları için program düzenleyebilir.
 8. Birliğe üye kentlerin koruma amaçlı imar planlarını, anıt eserleri çevresinde kentsel tasarım projelerini, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurullarınca tescil edilmiş yapıların rölöve ve projelerini yapar, yaptırır ve bunların uygulamalarında teknik denetim katkısı sağlar.
 9. Tarihi Kentler Birliği üyeleri arasında bilgi ağı kurar ve geliştirir.
 10. Kültürel mirası korumanın ekonomik gelişmeyi destekleyeceği inancıyla tarihi kentlerin yaşama yeteneğini ve sürdürülebilirliğini destekler.
 11. Tarihi kentlerin kültürel miraslarının korunması ve artırılması için uygun kanunların çıkarılmasını destekler.
 12. Tarihi kentler arasında Avrupa kardeşliklerinin kurulmasını teşvik eder ve destekler.
 13. Amaçları doğrultusunda faaliyet gösterecek şirketler kurar ve işletir.
 14. Bu etkinliklerden ortaya çıkabilecek karlar yalnızca Birliğin etkinlikleri için kullanılabilir.

 

Birliğe Üyelerce Devredilen Yetkiler:

Madde 6:

 1. Doğal, tarihsel ve kültürel mirasın korunması için ortak politikalar ve yöntemler geliştirmek,
 2. Bu politikalar için kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, üniversiteler gibi kuruluşlarla ve konunun uzmanı kişilerle işbirliği yapmak,
 3. Uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak hizmet projeleri geliştirmek konularında, ortak çıkarlar doğrultusunda, üyeler birliğe yetki devrinde bulunurlar.

 

 

 

Birliğin Organları:

Madde 7: Birliğin Organları şunlardır:

 • Birlik Meclisi
 • Birlik Encümeni
 • Birlik Başkanı

BİRLİK MECLİSİ’NİN KURULUŞU GÖREV VE YETKİLERİ

 

Birlik Meclisi’nin Kuruluşu:

Madde 8: Birlik Meclisi, üye belediyelerin belediye başkanları ve Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediye meclislerinin kendi üyeleri arasından seçecekleri bir üye ile Büyükşehir belediye meclislerinin kendi üyeleri arasından seçecekleri üç üye ve belediye meclisi üyeliğine seçilme şartlarına sahip, meclis dışından seçecekleri birer üyenin katılımından teşekkül eder. Büyükşehir belediye meclisleri, Birlik Meclisi’ne kendi üyeleri arasından gönderecekleri üyeyi seçtikleri toplantıda dışarıdan üye seçip seçmemeye karar verirler. Eğer seçecekler ise, aynı toplantıda, seçilecek kişinin isimlerini de belirlemek zorundadırlar. Birlik Meclisi’ne asil üye sayısının yarısı kadar da yedek üye seçilir.

Birlik Meclisi’nin seçimle gelinen üyeliklerinin boşalması durumunda yerine yedek üye getirilir.

Birlik Meclisi üyelerinin görev süresi mahalli idare seçimleriyle sona erer.

Belediye Başkanlığını ve Belediye Meclisi üyeliğini kaybedenler, Birlik Meclisi üyeliğini de kaybetmiş sayılırlar.

 

Belediyelerin Birlik Meclisi’nde Temsil Edilmeleri:

Madde 9: Belediyeler, Birlik Meclisi’nde, belediye başkanları ve belediye meclislerinin kendi üyeleri arasından seçecekleri bir üyenin katılımıyla temsil edilirler. Ancak Büyükşehir belediyeleri, başkanın yanı sıra, kendi meclislerinden seçecekleri üç üye ve istedikleri takdirde meclislerinin dışarıdan seçecekleri bir üye ile temsil edilirler.
Birlik Meclisi’nin Görev ve Yetkileri:

Madde 10: Birlik Meclisi’nin görev ve yetkileri şunlardır;

 1. Birlik Başkanlık Divanı üyelerini, Birlik Encümen üyelerini ve Meclis İhtisas Komisyonu üyelerini seçmek,
 2. Yatırım planını, çalışma programlarını görüşmek ve karara bağlamak,
 3. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak,
 4. Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek,
 5. Dava konusu olan ve miktarı iki bin Yeni Türk Lirasından on bin Yeni Türk Lirasına kadar olan birlik alacaklarının sulhen halline karar vermek,
 6. Birlik yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına karar vermek,
 7. Birlik teşkilatına ait birimlerin kurulmasına karar vermek,
 8. Birlik Başkanı ile Birlik Encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak,
 9. Birlik personeline ait kadroların ihdasına, değiştirilmesine ve kaldırılmasına karar vermek,
 10. Üye belediyelerin katılım paylarını belirlemek,
 11. Borçlanmalara karar vermek,
 12. Taşınmaz malların alım, satım, kiralama ve trampasına karar vermek,
 13. Şarta bağlı yardımların amacına uygun bir şekilde kullanılmasını izlemek ve bu hususta gereken kararları almak,
 14. Kuruluş amaçları arasında belirtilen görevlerle ilgili olarak yabancı, uluslararası kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak işbirliği konusunda karar almak,
 15. Birlikçe çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek,
 16. Birliğin tüzük değişikliğini kabul etmek,
 17. Birliğin feshine karar vermek,
 18. Maliye Bakanlığı, TSK, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde bulunan taşınmazları, kullanma amacına uygun olarak, satın almak, bağış kabul etmek, kiralamak, kullanma hakkı tesis etmek ve böylece kültür varlıklarının korunarak yaşatılmasına katkıda bulunmak,
 19. Birliğin mülkiyetinde bulunan ya da birliğe tahsis edilmiş çevre düzenlemesi yapılmış alanları, restore edilmiş yapıları kullanma amacına uygun olarak işletmek, bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis etmek veya diğer kişilere kiralamak.

 

Meclis Başkanlık Divanı:

Madde 11: Mahalli idareler genel seçimlerinin sona ermesinden sonra, Meclis, Birlik merkezinin bulunduğu il valisinin çağrısı üzerine, 30 gün içinde, en yaşlı meclis üyesinin başkanlığında toplanarak, ilk iki yıl için meclis başkanını, birinci ve ikinci meclis başkan vekilini ve 2 katip üyeyi seçer. Seçilen başkanlık divanı ilk iki yıl için görev yapar. İlk iki yıldan sonra seçilen başkanlık divanı üyeleri ilk mahalli idareler genel seçimine kadar görev yapar. Herhangi bir nedenle başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.

 

Birlik Meclisi Toplantıları ve Karar Yeter Sayısı:

Madde 12: Birlik Meclisi her yıl Mayıs ve Eylül aylarında olağan olarak Birlik merkezinde toplanır. Olağan toplantı yeri dışında toplanılmasının zorunlu olduğu durumlarda, üyelere önceden bilgi vermek kaydıyla, Meclis Başkanı’nın Birliğin faaliyet alanı içerisinde belirlediği yerde toplantı yapılır. Mayıs ayı toplantısı dönem başı toplantısıdır. Meclis, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Karar yeter sayısı Meclis üye tam sayısının ¼’ünden az olamaz. Meclis, Başkan veya üyelerinin 1/3’ünün veya üye mahalli idare meclislerinin isteği üzerine olağanüstü toplantıya çağırılabilir. Gerekli toplantı yeter sayısı sağlanamazsa, Başkan tarafından toplantı 3 gün sonraya ertelenir. İkinci toplantı, üye sayısının ¼’ünden az olmayan üye ile açılır ve kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Ancak, bu oran meclis üye tam sayısının ¼’ünden az olamaz. Olağanüstü toplantıda, çağrıyı gerektiren konular dışında başka iş görüşülmez.

 

Birlik Meclisi’nin Kararlarının Kesinleşmesi:

Madde 13: Birlik Meclisi’nce alınan kararlar Birlik Başkanı’na gönderilir. Birlik Başkanı hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını geri gönderir. Meclis, kararında ısrar ederse veya başkan 5 gün içerisinde kararı mülki idare amirine gönderir ya da bu süre zarfında herhangi bir işlem yapmaz ise kararlar kesinleşir.

Tüzük değişikliğine ilişkin kararlar İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile kesinleşir ve yürürlüğe girer.

 

Birlik Meclisi Kararlarının Yürürlüğe Girmesi:

Madde 14: Kesinleşen meclis kararları İstanbul Valisi’ne göndermekle yürürlüğe girer.

 

İhtisas Komisyonları:

Madde15: Birlik Meclisi her dönem başı toplantısında plan ve bütçe komisyonunu kurar ve sayısı beşi geçmemek üzere komisyon üyelerini seçer. Birlik Meclisi, dönem başı toplantısında veya diğer toplantılarında birliğin faaliyet konularında başka ihtisas komisyonları kurabilir ve sayısı beşi geçmemek üzere bu komisyonlara üye seçebilir.

 

BİRLİK ENCÜMENİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ

 

Birlik Encümeninin Kuruluşu:

Madde 16: Birlik Encümeni,  Birlik Başkanı ile Meclis’in kendi üyeleri arasından bir yıl için seçeceği 7 üyeden oluşur. Encümen seçimleri dönem başı toplantısında ve gizli oyla yapılır. Görev süresi dolan kişiler yeniden seçilebilir.

Birlik Başkanı Encümen’in de başkanıdır. Başkanın bulunmadığı hallerde bu görev, başkanın görevlendirmesi durumunda, genel sekreter veya görevlendireceği encümen üyelerinden biri tarafından yürütülür.

 

Birlik Encümeni’nin Görev ve Yetkileri:

Madde 17: Birlik Encümeni’nin görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Yatırım planı, çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip Birlik Meclisi’ne görüş bildirmek,
 2. Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak,
 3. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek,
 4. Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak,
 5. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek,
 6. İki bin Yeni Türk Lirasına kadar olan davaların sulhen halline karar vermek,
 7. Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis kararlarını uygulamak,
 8. Kiralama ve kiraya verme ile ilgili işlemleri yapmak, Birlik Meclisi’nin yetkisi dışında kalan kiralama ve kiraya verme işlemlerini karara bağlamak,
 9. Kanunların ve Tüzüğün Encümen’e verdiği diğer görevleri yapmak.

 

Birlik Encümeni Toplantı ve Karar Yeter Sayısı:

Madde 18:  Birlik Encümeni, ayda bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile önceden belirlenen yer, gün ve saatte toplanır, katılanların çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik halinde başkanın olduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Başkan, acil durumlarda Encümen’i toplantıya çağırabilir.

Encümen’in gündemi Başkan tarafından hazırlanır. Başkan tarafından havale edilmeyen konular görüşülemez. Encümen üyeleri Başkan’ın uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir.

Encümen’e havale edilen konular bir ay içinde görüşülerek karara bağlanır.

 

 

 

Birlik Başkanı:

Madde 19:  Birlik Meclisi, mahalli idareler seçimi sonuçlarının ilanından itibaren ilk toplantısında, başkanlık divanının öteki üyeleri ile birlikte, iki yıl için birlik başkanını seçer. İki yılın sonunda, diğer başkanlık divanı üyeleri gibi birlik başkanını da, ilk genel seçimlere kadar görev yapmak üzere tüzüğün 11’inci maddesindeki usullere göre seçer.

 

Birlik Başkanı’nın Görev ve Yetkileri Şunlardır:

Madde 20:

 1. Birliği yönetmek ve Birliğin hak ve menfaatlerini korumak,
 2. Yatırım planı, çalışma programı ile bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu Meclis’e sunmak,
 3. Birliği temsil etmek veya vekil tayin etmek,
 4. Birlik Meclisi’ne ve Birlik Encümeni’ne başkanlık etmek,
 5. Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek,
 6. Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek,
 7. Yetkili organların onayını almak şartıyla sözleşme yapmak,
 8. Birlik Meclisi ve Birlik Encümeni kararlarını uygulamak.
 9. Birlik Meclisi ve Birlik Encümeni’nin yetkisi dışında kalan diğer ödenek aktarmalarını yapmak,
 10. Birlik personelini atamak,
 11. Birliği denetlemek,
 12. Şartsız bağışları kabul etmek,
 13. Kanunlarla Birliğe verilen ve Birlik Meclisi veya Birlik Encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 14. Birlik Meclisi’ni toplantıya çağırmak,
 15. Kanunların ve Tüzüğün verdiği diğer görevleri yapmak.

 

BİRLİK GÖREVLİLERİNİN ATANMASI, GÖREV VE YETKİLERİ

 

Teşkilat:
Madde 21:
  Birlik Teşkilatı, Birlik Genel Sekreteri, Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Birimi ile meclis kararıyla kurulacak diğer üç birimden oluşur.

 

Birlik Personeli:

Madde 22: Birlik Genel Sekreteri’ni, birim amirlerini ve diğer personeli Birlik Başkanı atar. Ancak Başkan, Genel Sekreter’in ve birim amirlerinin atamaları hakkında meclise bilgi verir.

Birlik, Belediye Kanunu’nun belediye personeli ile ilgili düzenlemelerinde, birlik personelinin atama, yükselme, haklar, ödevler, kadro, unvan, sicil, ceza, ödül ve diğer personel işlemlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, Bakanlar Kurulunca Belirlenen Norm Kadro Esas ve Usullerine, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Atanacaklar Hakkında Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

 

Birlik Genel Sekreteri’nin Görevleri:

Madde 23: Birlik Genel Sekreteri Birliğe ait hizmetlerin, Başkan adına, onun direktifi ve sorumluluğu altında yürütülmesini sağlar.

Birlik Başkanı hangi işleri Birlik Genel Sekreteri’ne devrettiğini bir yönerge ile belirler.

 

MALİ HÜKÜMLER

 

Birliğin Gelirleri:

Madde 24:  Birliğin gelirleri şunlardır:

 1. Birlik üyelerinin, birliğin kuruluş ve faaliyet giderlerine katılma payları,
 2. Birlik Meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler,
 3. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak ödenekler,
 4. Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka şekillerde değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler,
 5. Kira ve faiz gelirleri,
 6. Bağışlar,
 7. Gönüllü harcamalara katılma payları,
 8. Diğer gelirler.

 

Birliğin Giderleri:

Madde 25:  Birliğin giderleri şunlardır:

 1. Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler,
 2. Birliğin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluk, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler,
 3. Hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler,
 4. Birliğin hizmet binalarının, tesislerinin, araç ve gereçlerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler,
 5. Faizler, borçlanmaya ilişkin diğer ücretler ile sigorta giderleri,
 6. Dava takip ve icra giderleri,
 7. Avukatlık, danışmanlık ve denetim ücretleri,
 8. Kamusal ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri,
 9. Temsil, tören ve ağırlama giderleri,
 10. İlan giderleri,
 11. Diğer giderler.

 

Üyelerin Birliğin Faaliyet Giderlerine Katılım Payları:

Madde 26: Üye belediyeler, her yıl Birlik Meclisi’nde kabul edilen bütçe kararnamesindeki nüfus esasına göre belirlenen miktarı Birliğe katılım payı olarak öderler.

 

Birlik Bütçesi:

Madde 27:  Birlik bütçesi, bir mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri gösteren bir meclis kararıdır.

Bütçeye ayrıntılı olarak harcama programları ve finansman programları eklenir. Bütçe yılı, devlet mali yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz.

Birlik Başkanı ve harcama yetkilisi olarak yetki verdiği Birlik Genel Sekreteri, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve amaca uygun olarak harcanmasından sorumludur.

Birlik Meclisi, Birlik bütçesini Eylül ayı olağan toplantısında görüşerek kabul eder.

Bütçe, ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyine göre hazırlanır ve mecliste ikinci düzeye kadar görüşülerek kabul edilir.

 

Birlik Bütçesinin Kesinleşmesi ve Yürürlüğe Girmesi:

Madde 28:  Birlik bütçesi, Birlik Meclisi’nin diğer kararları gibi, Tüzüğün on üçüncü ve on dördüncü maddesindeki usullere göre kesinleşir ve yürürlüğe girer.

 

Üst Yönetici:

Madde 29:  Birliğin üst yöneticisi Birlik Başkanı’dır.

 

Harcama Yetkilisi:

Madde 30:  Birliğin harcama yetkilisi Birlik Başkanı’dır. Başkan bu yetkisini Birlik Genel Sekreteri’ne devredebilir.

 

Çalışma Programı:

Madde 31: Birlik Meclisi bütçeden önce çalışma programını görüşerek kabul eder. Bütçeler, çalışma programı ile uyumlu olarak hazırlanmak zorundadır.

 

Birliğin Alım, Satım, İhale ve Hesap İşleri:

Madde 32:  Birlik, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Sayıştay Kanunu’na tabidir.

 

Birliğin Tutacağı Defterler:

Madde 33: Birlik, Meclis ve Encümen Karar Defteri, gelen giden evrak kayıt defteri ve üye kayıt defteri ile Belediyeler, Bağlı İdare ve Birlikler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nde, birlikler için öngörülen defterleri tutar.

 

Üye Mahalli İdarelerin Birlik Hizmetlerinden Faydalanma Usulleri:

Madde 34: Üyeler tarihi, kültürel, doğal ve kentsel değerlerin korunması ve yaşatılması için birliğin oluşturduğu bilgi, beceri, birikimlerinden; teknoloji ve kaynak kullanma imkanlarından yararlanır. Bu yararlanmanın usul ve yöntemleri Meclis tarafından belirlenir.

 

Birliğin Üyelerinin Sorumluluğu:

Madde 35:  Birlik adına yapılan her türlü sözleşme ve yüklenmelerden Birlik tüzel kişiliği sorumludur.  Birliğin mal varlığı ile sınırlı olan bu sorumluluk hiçbir şekilde üye belediyenin tüzel kişiliğini bağlamaz.
Birliğe Katılma:

Madde 36: Birliğin kuruluşundan sonra, Birliğe katılmak isteyen mahalli idare birimlerinin kendi meclislerinde alacakları katılma kararının Birlik Meclisi’nce kabulü ve İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile katılım gerçekleşmiş olur.

Birlikten Ayrılma:

Madde 37: Üye mahalli idareler kendi meclis kararları ile birlikten ayrılırlar. Bu takdirde, ayrılan üyelerin Birlikteki hak ve alacakları ayrılış tarihinden itibaren iki yıl süre ile bloke edilir ve Birlik Meclisi kararına göre işlem yapılır.

 

Tüzük Değişikliği:

Madde 38: Birlik Tüzüğü değişikliği, Birlik Meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanı’nın onayı ile gerçekleşir.

 

Birliğin Tasfiyesi: 

Madde 39: Birlik Meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun alacağı kararla feshedilebilir. Birliğin tasfiyesini, mülki idare amirince belirlenen üç kamu görevlisi yürütür. Tasfiye işlemleri en geç 1 yıl içinde sonuçlandırılır. Birliğin mal varlığı, Birlik Meclisi’nce alınacak kararlar doğrultusunda ve üye birimlerinin birlik mal varlığına katılma oranlarına göre, katılma oranları belli değil ise, mahalli idare birimlerinin nüfusları oranında dağıtılır.

Yürütme:
 Madde 40:
  Bu Tüzük hükümleri Birlik Başkanı tarafından yürütülür.

 

 

1 Adana Büyükşehir Belediyesi Adana
2 Aladağ Belediyesi Adana
3 Ceyhan Belediyesi Adana
4 Karataş Belediyesi Adana
5 Kozan Belediyesi Adana
6 Pozantı Belediyesi Adana
7 Seyhan Belediyesi Adana
8 Yumurtalık Belediyesi Adana
9 Yüreğir Belediyesi Adana
10 Sarıçam Belediyesi Adana
11 Saimbeyli Belediyesi Adana
12 Adıyaman Belediyesi Adıyaman
13 Besni Belediyesi Adıyaman
14 Sandıklı Belediyesi Afyonkarahisar
15 İscehisar Belediyesi Afyonkarahisar
16 Afyonkarahisar  Belediyesi Afyonkarahisar
17 Bolvadin Belediyesi Afyonkarahisar
18 Dinar Belediyesi Afyonkarahisar
19 Doğubayazıt Belediyesi Ağrı
20 Demirci Belediyesi Aksaray
21 Ihlara Belediyesi Aksaray
22 Sultanhanı Belediyesi Aksaray
23 Taşpınar Belediyesi Aksaray
24 Aksaray Belediyesi Aksaray
25 Gülağaç Belediyesi Aksaray
26 Güzelyurt Belediyesi Aksaray
27 Amasya Belediyesi Amasya
28 Merzifon Belediyesi Amasya
29 Taşova Belediyesi Amasya
30 Gümüşhacıköy Belediyesi Amasya
31 Altındağ Belediyesi Ankara
32 Beypazarı Belediyesi Ankara
33 Çankaya Belediyesi Ankara
34 Kalecik Belediyesi Ankara
35 Kızılcahamam Belediyesi Ankara
36 Nallıhan Belediyesi Ankara
37 Polatlı Belediyesi Ankara
38 Ayaş Belediyesi Ankara
39 Haymana Belediyesi Ankara
40 Akseki Belediyesi Antalya
41 Alanya Belediyesi Antalya
42 Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya
43 Demre (Kale ) Belediyesi Antalya
44 Elmalı Belediyesi Antalya
45 Finike Belediyesi Antalya
46 Gazipaşa Belediyesi Antalya
47 Kaş Belediyesi Antalya
48 Manavgat Belediyesi Antalya
49 Muratpaşa Belediyesi Antalya
50 İbradi Belediyesi Antalya
51 Kepez Belediyesi Antalya
52 Ardahan Belediyesi Ardahan
53 Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın
54 Didim Belediyesi Aydın
55 Karacasu Belediyesi Aydın
56 Kuşadası Belediyesi Aydın
57 Söke Belediyesi Aydın
58 Sultanhisar Belediyesi Aydın
59 Yenipazar Belediyesi Aydın
60 Germencik Belediyesi Aydın
61 Koçarlı Belediyesi Aydın
62 Bozdoğan Belediyesi Aydın
63 İncirliova Belediyesi Aydın
64 Ayvalık Belediyesi Balıkesir
65 Bigadiç Belediyesi Balıkesir
66 Burhaniye Belediyesi Balıkesir
67 Edremit Belediyesi Balıkesir
68 Erdek Belediyesi Balıkesir
69 Havran Belediyesi Balıkesir
70 Sındırgı Belediyesi Balıkesir
71 Marmara Belediyesi Balıkesir
72 Amasra Belediyesi Bartın
73 Bartın Belediyesi Bartın
74 Gercüş Belediyesi Batman
75 Hasankeyf Belediyesi Batman
76 Pazaryeri Belediyesi Bilecik
77 Bilecik Belediyesi Bilecik
78 Osmaneli Belediyesi Bilecik
79 Söğüt Belediyesi Bilecik
80 Vezirhan Belediyesi Bilecik
81 Adilcevaz Belediyesi Bitlis
82 Ahlat Belediyesi Bitlis
83 Bitlis Belediyesi Bitlis
84 Bolu Belediyesi Bolu
85 Göynük Belediyesi Bolu
86 Mudurnu Belediyesi Bolu
87 Ağlasun Belediyesi Burdur
88 Burdur Belediyesi Burdur
89 Gölhisar Belediyesi Burdur
90 Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa
91 Gürsu Belediyesi Bursa
92 İznik Belediyesi Bursa
93 Mudanya Belediyesi Bursa
94 Mustafakemalpaşa Belediyesi Bursa
95 Nilüfer Belediyesi Bursa
96 Orhaneli Belediyesi Bursa
97 Osmangazi Belediyesi Bursa
98 Yenişehir Belediyesi Bursa
99 Yıldırım Belediyesi Bursa
100 Çanakkale Belediyesi Çanakkale
101 Eceabat Belediyesi Çanakkale
102 Gökçeada Belediyesi Çanakkale
103 Küçükkuyu Belediyesi Çanakkale
104 Lapseki Belediyesi Çanakkale
105 Gelibolu Belediyesi Çanakkale
106 Çerkeş Belediyesi Çankırı
107 Çankırı Belediyesi Çankırı
108 Alaca Belediyesi Çorum
109 Bayat Belediyesi Çorum
110 Boğazkale Belediyesi Çorum
111 Çorum Belediyesi Çorum
112 İskilip Belediyesi Çorum
113 Laçin Belediyesi Çorum
114 Mecitözü Belediyesi Çorum
115 Oğuzlar Belediyesi Çorum
116 Ortaköy Belediyesi Çorum
117 Osmancık Belediyesi Çorum
118 Kargı Belediyesi Çorum
119 Buldan Belediyesi Denizli
120 Denizli Büyükşehir Belediyesi Denizli
121 Kale Belediyesi Denizli
122 Tavas Belediyesi Denizli
123 Pamukkale Belediyesi Denizli
124 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır
125 Silvan Belediyesi Diyarbakır
126 Sur Belediyesi Diyarbakır
127 Akçakoca  Belediyesi Düzce
128 Düzce Belediyesi Düzce
129 Edirne Belediyesi Edirne
130 Enez Belediyesi Edirne
131 Havsa Belediyesi Edirne
132 İpsala Belediyesi Edirne
133 Uzunköprü Belediyesi Edirne
134 Süloğlu Belediyesi Edirne
135 Elazığ Belediyesi Elazığ
136 Kovancılar Belediyesi Elazığ
137 Palu Belediyesi Elazığ
138 Erzincan Belediyesi Erzincan
139 Kemah Belediyesi Erzincan
140 Kemaliye Belediyesi Erzincan
141 Erzurum Büyükşehir Belediyesi Erzurum
142 Uzundere Belediyesi Erzurum
143 Yakutiye Belediyesi Erzurum
144 Han Belediyesi Eskişehir
145 İnönü Belediyesi Eskişehir
146 Günyüzü Belediyesi Eskişehir
147 Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Eskişehir
148 Odunpazarı Belediyesi Eskişehir
149 Seyitgazi Belediyesi Eskişehir
150 Sivrihisar Belediyesi Eskişehir
151 Tepebaşı Belediyesi Eskişehir
152 Oğuzeli Belediyesi Gaziantep
153 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep
154 Nizip Belediyesi Gaziantep
155 Şahinbey Belediyesi Gaziantep
156 Şehitkamil Belediyesi Gaziantep
157 Giresun Belediyesi Giresun
158 Şebinkarahisar Belediyesi Giresun
159 Çamoluk Belediyesi Giresun
160 Tirebolu Belediyesi Giresun
161 Gümüşhane Belediyesi Gümüşhane
162 Hatay Büyükşehir Belediyesi Hatay
163 Arsuz Belediyesi Hatay
164 İskenderun Belediyesi Hatay
165 Payas Belediyesi Hatay
166 Yayladağı Belediyesi Hatay
167 Erzin Belediyesi Hatay
168 Uluborlu Belediyesi Isparta
169 Keçiborlu Belediyesi Isparta
170 Senirkent Belediyesi Isparta
171 Gelendost Belediyesi Isparta
172 Eğirdir Belediyesi Isparta
173 Yalvaç Belediyesi Isparta
174 Akdeniz Belediyesi İçel
175 Anamur Belediyesi İçel
176 Aydıncık Belediyesi İçel
177 Çamlıyayla Belediyesi İçel
178 Mersin Büyükşehir Belediyesi İçel
179 Mezitli Belediyesi İçel
180 Mut Belediyesi İçel
181 Silifke Belediyesi İçel
182 Tarsus Belediyesi İçel
183 Beykoz Belediyesi İstanbul
184 Adalar Belediyesi İstanbul
185 Beşiktaş Belediyesi İstanbul
186 Beyoğlu Belediyesi İstanbul
187 Büyükçekmece Belediyesi İstanbul
188 Çatalca Belediyesi İstanbul
189 Eyüp Belediyesi İstanbul
190 Fatih Belediyesi İstanbul
191 İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul
192 Kadıköy Belediyesi İstanbul
193 Kartal Belediyesi İstanbul
194 Sancaktepe Belediyesi İstanbul
195 Sarıyer Belediyesi İstanbul
196 Silivri Belediyesi İstanbul
197 Şile Belediyesi İstanbul
198 Tuzla Belediyesi İstanbul
199 Zeytinburnu Belediyesi İstanbul
200 Aliağa Belediyesi İzmir
201 Bayındır Belediyesi İzmir
202 Bayraklı Belediyesi İzmir
203 Bergama Belediyesi İzmir
204 Beydağ Belediyesi İzmir
205 Bornova Belediyesi İzmir
206 Foça Belediyesi İzmir
207 İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir
208 Konak Belediyesi İzmir
209 Ödemiş Belediyesi İzmir
210 Seferihisar Belediyesi İzmir
211 Selçuk Belediyesi İzmir
212 Tire Belediyesi İzmir
213 Torbalı Belediyesi İzmir
214 Urla Belediyesi İzmir
215 Kemalpaşa Belediyesi İzmir
216 Buca Belediyesi İzmir
217 Afşin Belediyesi Kahramanmaraş
218 Dulkadiroğlu Belediyesi Kahramanmaraş
219 Elbistan Belediyesi Kahramanmaraş
220 Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş
221 Eflani Belediyesi Karabük
222 Safranbolu Belediyesi Karabük
223 Ayrancı Belediyesi Karaman
224 Ermenek Belediyesi Karaman
225 Karaman Belediyesi Karaman
226 Sarıkamış Belediyesi Kars
227 Kars Belediyesi Kars
228 Abana Belediyesi Kastamonu
229 Araç Belediyesi Kastamonu
230 Azdavay Belediyesi Kastamonu
231 Bozkurt Belediyesi Kastamonu
232 Cide Belediyesi Kastamonu
233 Çatalzeytin Belediyesi Kastamonu
234 Daday Belediyesi Kastamonu
235 Devrekani Belediyesi Kastamonu
236 İnebolu Belediyesi Kastamonu
237 Kastamonu Belediyesi Kastamonu
238 Pınarbaşı Belediyesi Kastamonu
239 Taşköprü Belediyesi Kastamonu
240 Tosya Belediyesi Kastamonu
241 Küre Belediyesi Kastamonu
242 Doğanyurt Belediyesi Kastamonu
243 Şenpazar Belediyesi Kastamonu
244 Bünyan Belediyesi Kayseri
245 Develi Belediyesi Kayseri
246 İncesu Belediyesi Kayseri
247 Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri
248 Kocasinan Belediyesi Kayseri
249 Melikgazi Belediyesi Kayseri
250 Pınarbaşı Belediyesi Kayseri
251 Talas Belediyesi Kayseri
252 Tomarza Belediyesi Kayseri
253 Yahyalı Belediyesi Kayseri
254 Yeşilhisar Belediyesi Kayseri
255 Hacılar Belediyesi Kayseri
256 Akkışla Belediyesi Kayseri
257 Sarıoğlan Belediyesi Kayseri
258 Felahiye Belediyesi Kayseri
259 Demirköy Belediyesi Kırklareli
260 Lüleburgaz Belediyesi Kırklareli
261 Kırklareli Belediyesi Kırklareli
262 Vize Belediyesi Kırklareli
263 Kırşehir Belediyesi Kırşehir
264 Kilis Belediyesi Kilis
265 Başiskele Belediyesi Kocaeli
266 Gebze Belediyesi Kocaeli
267 Gölcük Belediyesi Kocaeli
268 İzmit Belediyesi Kocaeli
269 Kartepe Belediyesi Kocaeli
270 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli
271 Darıca Belediyesi Kocaeli
272 Körfez Belediyesi Kocaeli
273 Akşehir Belediyesi Konya
274 Beyşehir Belediyesi Konya
275 Çumra Belediyesi Konya
276 Ereğli Belediyesi Konya
277 Halkapınar Belediyesi Konya
278 Ilgın Belediyesi Konya
279 Kadınhanı Belediyesi Konya
280 Karapınar Belediyesi Konya
281 Konya Büyükşehir Belediyesi Konya
282 Kulu Belediyesi Konya
283 Selçuklu Belediyesi Konya
284 Seydişehir Belediyesi Konya
285 Taşkent Belediyesi Konya
286 Emirgazi Belediyesi Konya
287 Sarayönü Belediyesi Konya
288 Bozkır  Belediyesi Konya
289 Meram Belediyesi Konya
290 Çavdarhisar Belediyesi Kütahya
291 Eskigediz Belediyesi Kütahya
292 Kütahya Belediyesi Kütahya
293 Simav Belediyesi Kütahya
294 Arapgir Belediyesi Malatya
295 Battalgazi Belediyesi Malatya
296 Darende Belediyesi Malatya
297 Doğanşehir Belediyesi Malatya
298 Hekimhan Belediyesi Malatya
299 Malatya Büyükşehir Belediyesi Malatya
300 Yeşilyurt Belediyesi Malatya
301 Alaşehir Belediyesi Manisa
302 Kula Belediyesi Manisa
303 Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa
304 Soma Belediyesi Manisa
305 Akhisar Belediyesi Manisa
306 Yunusemre Belediyesi Manisa
307 Şehzadeler Belediyesi Manisa
308 Derik Belediyesi Mardin
309 Mardin Büyükşehir Belediyesi Mardin
310 Mazıdağı Belediyesi Mardin
311 Midyat Belediyesi Mardin
312 Nusaybin Belediyesi Mardin
313 Ömerli Belediyesi Mardin
314 Savur Belediyesi Mardin
315 Bodrum Belediyesi Muğla
316 Datça Belediyesi Muğla
317 Fethiye Belediyesi Muğla
318 Köyceğiz Belediyesi Muğla
319 Milas Belediyesi Muğla
320 Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla
321 Yatağan Belediyesi Muğla
322 Menteşe Belediyesi Muğla
323 Malazgirt Belediyesi Muş
324 Avanos Belediyesi Nevşehir
325 Göreme Belediyesi Nevşehir
326 Gülşehir Belediyesi Nevşehir
327 Kaymaklı Belediyesi Nevşehir
328 Nar Belediyesi Nevşehir
329 Nevşehir Belediyesi Nevşehir
330 Ortahisar Belediyesi Nevşehir
331 Uçhisar Belediyesi Nevşehir
332 Ürgüp Belediyesi Nevşehir
333 Acıgöl Belediyesi Nevşehir
334 Azatlı Belediyesi Niğde
335 Bahçeli Belediyesi Niğde
336 Kemerhisar Belediyesi Niğde
337 Niğde Belediyesi Niğde
338 Altonordu Belediyesi Ordu
339 Ordu Büyükşehir Belediyesi Ordu
340 Ünye Belediyesi Ordu
341 Kadirli Belediyesi Osmaniye
342 Osmaniye Belediyesi Osmaniye
343 Toprakkale Belediyesi Osmaniye
344 İkizdere Belediyesi Rize
345 Serdivan Belediyesi Sakarya
346 Geyve Belediyesi Sakarya
347 Taraklı Belediyesi Sakarya
348 İlkadım Belediyesi Samsun
349 Samsun Büyükşehir Samsun
350 Vezirköprü Belediyesi Samsun
351 Çarşamba Belediyesi Samsun
352 Havza Belediyesi Samsun
353 Alaçam Belediyesi Samsun
354 Terme Belediyesi Samsun
355 Tekkeköy Belediyesi Samsun
356 Siirt Belediyesi Siirt
357 Tillo Belediyesi Siirt
358 Veysel Karani Belediyesi Siirt
359 Türkeli Belediyesi Sinop
360 Boyabat Belediyesi Sinop
361 Sinop Belediyesi Sinop
362 Ayancık Belediyesi Sinop
363 Divriği Belediyesi Sivas
364 Gürün Belediyesi Sivas
365 Sivas Belediyesi Sivas
366 Birecik Belediyesi Şanlıurfa
367 Halfeti Belediyesi Şanlıurfa
368 Harran Belediyesi Şanlıurfa
369 Siverek Belediyesi Şanlıurfa
370 Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfa
371 Viranşehir Belediyesi Şanlıurfa
372 Eyyübiye Belediyesi Şanlıurfa
373 Haliliye Belediyesi Şanlıurfa
374 Cizre Belediyesi Şırnak
375 Süleymanpaşa Belediyesi Tekirdağ
376 Malkara Belediyesi Tekirdağ
377 Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tekirdağ
378 Başçiftlik Belediyesi Tokat
379 Erbaa Belediyesi Tokat
380 Niksar Belediyesi Tokat
381 Pazar Belediyesi Tokat
382 Sulusaray Belediyesi Tokat
383 Tokat Belediyesi Tokat
384 Turhal Belediyesi Tokat
385 Zile Belediyesi Tokat
386 Üzümören Belediyesi Tokat
387 Gürçeşme Belediyesi Tokat
388 Artova Belediyesi Tokat
389 Reşadiye Belediyesi Tokat
390 Emirseyit Belediyesi Tokat
391 Şenyurt Belediyesi Tokat
392 Ortahisar Belediyesi Trabzon
393 Akçaabat Belediyesi Trabzon
394 Sürmene Belediyesi Trabzon
395 Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon
396 Pertek Belediyesi Tunceli
397 Uşak Belediyesi Uşak
398 Edremit Belediyesi Van
399 Gevaş Belediyesi Van
400 Gürpınar Belediyesi Van
401 Van Büyükşehir Belediyesi Van
402 Altınova Belediyesi Yalova
403 Çiftlikköy Belediyesi Yalova
404 Termal Belediyesi Yalova
405 Yalova Belediyesi Yalova
406 Çınarcık Belediyesi Yalova
407 Armutlu Belediyesi Yalova
408 Akdağmadeni Belediyesi Yozgat
409 Sarıkaya Belediyesi Yozgat
410 Yozgat Belediyesi Yozgat
411 Çaycuma Belediyesi Zonguldak
412 Karadeniz Ereğli Belediyesi Zonguldak

 


Başa Dön