Tüzük

TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

Birliğin Adı:
Madde 1: Birliğin adı ‘Tarihi Kentler Birliği’dir.

 

Birliğin Merkezi:
Madde 2:
Birliğin merkezi İstanbul’dur.

 

Birliğin Çalışma Alanı ve Süresi:
Madde 3:
Birliğin faaliyetleri, Birliğe üye belediyelerin yetki alanları ile sınırlı olup, çalışma süresi sınırsızdır.

 

Birliğin Üyeleri:
Madde 4:
Ekli listede* isimleri bulunan  445 belediye, Birliğin üyeleridir.

 

Birliğin Amacı ve Görevleri:

Madde 5: Avrupa Birliği Aday Üyesi olan Türkiye’nin de kurucusu olduğu, Avrupa Konseyi’nin Avrupa: Bir Ortak Miras kampanyasının 25. yılı kapsamında oluşturduğu Avrupa Tarihi Kentler Birliği’nde, Türkiye’nin de temsilini güçlü ve etkin bir şekilde sağlamak üzere, tarihi kentlerin bir araya getirilmesi ve bu kentler arasında kentsel, kültürel ve doğal mirasın bir Ortak Miras anlayışıyla korunması ve yaşatılması için Tarihi Kentler Birliği kurulmuştur.

Kar amacı gütmeyen Birlik amacını yaşama geçirmek üzere:

 • a) Tarihi kent dokularını, kentsel, kültürel mirası koruma ve imar konularında Birliğe üye belediyeler arasında işbirliği ve deneyim alışverişi sağlar.
 • b) Üye belediyelere belediyecilik, koruma, kültür, çevre, imar ve tarihi kent konularıyla ilgili bilgi, belge, mevzuat gibi kaynaklar sağlar ve aynı konularda eğitime dönük etkinlikler düzenleyerek danışmanlık yapar.
 • c) İçişleri Bakanlığı’nca belirlenecek konularda, Birliğe bağlı tarihi kent belediyelerinin Avrupa Tarihi Kentler Birliği’ne üye belediyelerle diyalog ve işbirliği kurmalarını sağlar, bu ilişkileri kurar ve kolaylaştırır.
 • d) Birliğe bağlı belediyeler adına ve Birliğin amacına uygun çalışmalar yapar, bu çalışmalar arasında eşgüdüm sağlar, ortak alımlarda bulunur, yatırımları organize eder, denetler.
 • e) Doğal, tarihsel çevreyi, kültürel mirası koruma ve yaşatma yönünde üye belediyelerin girişimlerine destek verir, kaynak bulur, bu gibi girişimleri organize eder, yapar ve yaptırır.
 • f) Amacı doğrultusunda, çalışma alanlarına bağlı uluslararası ilişkiler kurar, ortak çalışmalar yapar; ulusal ve uluslararası katılımcılarla bilimsel ve kültürel etkinlikler, tarihi kent ve çevrelere teknik inceleme gezileri ile süreli ya da süresiz yayın faaliyetlerinde bulunarak, üye belediyeleri ve kamuoyunu bilgilendirici programlar düzenler.
 • g) Yasal olanaklar dahilinde, üye belediyelerdeki kent halkının da tarihi kent dokusunu, doğal ve kültürel çevreyi koruma bilincini yükseltmeye yönelik film, multivizyon ve benzeri görsel, belgesel malzeme hazırlar, hazırlattırır, radyo, televizyon yayınları için program düzenleyebilir.
 • h) Birliğe üye kentlerin koruma amaçlı imar planlarını, anıt eserleri çevresinde kentsel tasarım projelerini, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurullarınca tescil edilmiş yapıların rölöve ve projelerini yapar, yaptırır ve bunların uygulamalarında teknik denetim katkısı sağlar.
 • i) Tarihi Kentler Birliği üyeleri arasında bilgi ağı kurar ve geliştirir.
 • j) Kültürel mirası korumanın ekonomik gelişmeyi destekleyeceği inancıyla tarihi kentlerin yaşama yeteneğini ve sürdürülebilirliğini destekler.
 • k) Tarihi kentlerin kültürel miraslarının korunması ve artırılması için uygun kanunların çıkarılmasını destekler.
 • l) Tarihi kentler arasında Avrupa kardeşliklerinin kurulmasını teşvik eder ve destekler.
 • m) Amaçları doğrultusunda faaliyet gösterecek şirketler kurar ve işletir.
 • n) Bu etkinliklerden ortaya çıkabilecek karlar yalnızca Birliğin etkinlikleri için kullanılabilir.

 

Birliğe Üyelerce Devredilen Yetkiler:

Madde 6:

 1. 1- Doğal, tarihsel ve kültürel mirasın korunması için ortak politikalar ve yöntemler geliştirmek,
 2. 2- Bu politikalar için kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, üniversiteler gibi kuruluşlarla ve konunun uzmanı kişilerle işbirliği yapmak,
 3. 3- Uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak hizmet projeleri geliştirmek konularında, ortak çıkarlar doğrultusunda, üyeler birliğe yetki devrinde bulunurlar.

 

 Birliğin Organları:

Madde 7: Birliğin Organları şunlardır:

 • 1- Birlik Meclisi
 • 2- Birlik Encümeni
 • 3- Birlik Başkanı

 

BİRLİK MECLİSİ’NİN KURULUŞU GÖREV VE YETKİLERİ
Birlik Meclisi’nin Kuruluşu:

Madde 8: Birlik Meclisi, üye belediyelerin belediye başkanları ve Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediye meclislerinin kendi üyeleri arasından seçecekleri bir üye ile Büyükşehir belediye meclislerinin kendi üyeleri arasından seçecekleri üç üye ve belediye meclisi üyeliğine seçilme şartlarına sahip, meclis dışından seçecekleri birer üyenin katılımından teşekkül eder. Büyükşehir belediye meclisleri, Birlik Meclisi’ne kendi üyeleri arasından gönderecekleri üyeyi seçtikleri toplantıda dışarıdan üye seçip seçmemeye karar verirler. Eğer seçecekler ise, aynı toplantıda, seçilecek kişinin isimlerini de belirlemek zorundadırlar. Birlik Meclisi’ne asil üye sayısının yarısı kadar da yedek üye seçilir.

Birlik Meclisi’nin seçimle gelinen üyeliklerinin boşalması durumunda yerine yedek üye getirilir.

Birlik Meclisi üyelerinin görev süresi mahalli idare seçimleriyle sona erer.

Belediye Başkanlığını ve Belediye Meclisi üyeliğini kaybedenler, Birlik Meclisi üyeliğini de kaybetmiş sayılırlar.

 

Belediyelerin Birlik Meclisi’nde Temsil Edilmeleri:

Madde 9: Belediyeler, Birlik Meclisi’nde, belediye başkanları ve belediye meclislerinin kendi üyeleri arasından seçecekleri bir üyenin katılımıyla temsil edilirler. Ancak Büyükşehir belediyeleri, başkanın yanı sıra, kendi meclislerinden seçecekleri üç üye ve istedikleri takdirde meclislerinin dışarıdan seçecekleri bir üye ile temsil edilirler.
Birlik Meclisi’nin Görev ve Yetkileri:

Madde 10: Birlik Meclisi’nin görev ve yetkileri şunlardır;

 1. 1- Birlik Başkanlık Divanı üyelerini, Birlik Encümen üyelerini ve Meclis İhtisas Komisyonu üyelerini seçmek,
 2. 2- Yatırım planını, çalışma programlarını görüşmek ve karara bağlamak,
 3. 3- Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak,
 4. 4- Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek,
 5. 5- Dava konusu olan ve miktarı iki bin Yeni Türk Lirasından on bin Yeni Türk Lirasına kadar olan birlik alacaklarının sulhen halline karar vermek,
 6. 6- Birlik yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına karar vermek,
 7. 7- Birlik teşkilatına ait birimlerin kurulmasına karar vermek,
 8. 8- Birlik Başkanı ile Birlik Encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak,
 9. 9- Birlik personeline ait kadroların ihdasına, değiştirilmesine ve kaldırılmasına karar vermek,
 10. 10- Üye belediyelerin katılım paylarını belirlemek,
 11. 11- Borçlanmalara karar vermek,
 12. 12- Taşınmaz malların alım, satım, kiralama ve trampasına karar vermek,
 13. 13- Şarta bağlı yardımların amacına uygun bir şekilde kullanılmasını izlemek ve bu hususta gereken kararları almak,
 14. 14- Kuruluş amaçları arasında belirtilen görevlerle ilgili olarak yabancı, uluslararası kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak işbirliği konusunda karar almak,
 15. 15- Birlikçe çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek,
 16. 16- Birliğin tüzük değişikliğini kabul etmek,
 17. 17- Birliğin feshine karar vermek,
 18. 18- Maliye Bakanlığı, TSK, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde bulunan taşınmazları, kullanma amacına uygun olarak, satın almak, bağış kabul etmek, kiralamak, kullanma hakkı tesis etmek ve böylece kültür varlıklarının korunarak yaşatılmasına katkıda bulunmak,
 19. 19- Birliğin mülkiyetinde bulunan ya da birliğe tahsis edilmiş çevre düzenlemesi yapılmış alanları, restore edilmiş yapıları kullanma amacına uygun olarak işletmek, bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis etmek veya diğer kişilere kiralamak.

 

Meclis Başkanlık Divanı:

Madde 11: Mahalli idareler genel seçimlerinin sona ermesinden sonra, Meclis, Birlik merkezinin bulunduğu il valisinin çağrısı üzerine, 30 gün içinde, en yaşlı meclis üyesinin başkanlığında toplanarak, ilk iki yıl için meclis başkanını, birinci ve ikinci meclis başkan vekilini ve 2 katip üyeyi seçer. Seçilen başkanlık divanı ilk iki yıl için görev yapar. İlk iki yıldan sonra seçilen başkanlık divanı üyeleri ilk mahalli idareler genel seçimine kadar görev yapar. Herhangi bir nedenle başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.

 

Birlik Meclisi Toplantıları ve Karar Yeter Sayısı:

Madde 12: Birlik Meclisi her yıl Mayıs ve Eylül aylarında olağan olarak Birlik merkezinde toplanır. Olağan toplantı yeri dışında toplanılmasının zorunlu olduğu durumlarda, üyelere önceden bilgi vermek kaydıyla, Meclis Başkanı’nın Birliğin faaliyet alanı içerisinde belirlediği yerde toplantı yapılır. Mayıs ayı toplantısı dönem başı toplantısıdır. Meclis, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Karar yeter sayısı Meclis üye tam sayısının ¼’ünden az olamaz. Meclis, Başkan veya üyelerinin 1/3’ünün veya üye mahalli idare meclislerinin isteği üzerine olağanüstü toplantıya çağırılabilir. Gerekli toplantı yeter sayısı sağlanamazsa, Başkan tarafından toplantı 3 gün sonraya ertelenir. İkinci toplantı, üye sayısının ¼’ünden az olmayan üye ile açılır ve kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Ancak, bu oran meclis üye tam sayısının ¼’ünden az olamaz. Olağanüstü toplantıda, çağrıyı gerektiren konular dışında başka iş görüşülmez.

 

Birlik Meclisi’nin Kararlarının Kesinleşmesi:

Madde 13: Birlik Meclisi’nce alınan kararlar Birlik Başkanı’na gönderilir. Birlik Başkanı hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını geri gönderir. Meclis, kararında ısrar ederse veya başkan 5 gün içerisinde kararı mülki idare amirine gönderir ya da bu süre zarfında herhangi bir işlem yapmaz ise kararlar kesinleşir.

Tüzük değişikliğine ilişkin kararlar İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile kesinleşir ve yürürlüğe girer.

 

Birlik Meclisi Kararlarının Yürürlüğe Girmesi:

Madde 14: Kesinleşen meclis kararları İstanbul Valisi’ne göndermekle yürürlüğe girer.

 

İhtisas Komisyonları:

Madde15: Birlik Meclisi her dönem başı toplantısında plan ve bütçe komisyonunu kurar ve sayısı beşi geçmemek üzere komisyon üyelerini seçer. Birlik Meclisi, dönem başı toplantısında veya diğer toplantılarında birliğin faaliyet konularında başka ihtisas komisyonları kurabilir ve sayısı beşi geçmemek üzere bu komisyonlara üye seçebilir.

 

BİRLİK ENCÜMENİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ

 

Birlik Encümeninin Kuruluşu:

Madde 16: Birlik Encümeni,  Birlik Başkanı ile Meclis’in kendi üyeleri arasından bir yıl için seçeceği 7 üyeden oluşur. Encümen seçimleri dönem başı toplantısında ve gizli oyla yapılır. Görev süresi dolan kişiler yeniden seçilebilir.

Birlik Başkanı Encümen’in de başkanıdır. Başkanın bulunmadığı hallerde bu görev, başkanın görevlendirmesi durumunda, genel sekreter veya görevlendireceği encümen üyelerinden biri tarafından yürütülür.

 

Birlik Encümeni’nin Görev ve Yetkileri:

Madde 17: Birlik Encümeni’nin görev ve yetkileri şunlardır:

 1. 1- Yatırım planı, çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip Birlik Meclisi’ne görüş bildirmek,
 2. 2- Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak,
 3. 3- Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek,
 4. 4- Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak,
 5. 5- Kanunlarda öngörülen cezaları vermek,
 6. 6- İki bin Yeni Türk Lirasına kadar olan davaların sulhen halline karar vermek,
 7. 7- Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis kararlarını uygulamak,
 8. 8- Kiralama ve kiraya verme ile ilgili işlemleri yapmak, Birlik Meclisi’nin yetkisi dışında kalan kiralama ve kiraya verme işlemlerini karara bağlamak,
 9. 9- Kanunların ve Tüzüğün Encümen’e verdiği diğer görevleri yapmak.

 

Birlik Encümeni Toplantı ve Karar Yeter Sayısı:

Madde 18:  Birlik Encümeni, ayda bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile önceden belirlenen yer, gün ve saatte toplanır, katılanların çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik halinde başkanın olduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Başkan, acil durumlarda Encümen’i toplantıya çağırabilir.

Encümen’in gündemi Başkan tarafından hazırlanır. Başkan tarafından havale edilmeyen konular görüşülemez. Encümen üyeleri Başkan’ın uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir.

Encümen’e havale edilen konular bir ay içinde görüşülerek karara bağlanır.

 

Birlik Başkanı:

Madde 19:  Birlik Meclisi, mahalli idareler seçimi sonuçlarının ilanından itibaren ilk toplantısında, başkanlık divanının öteki üyeleri ile birlikte, iki yıl için birlik başkanını seçer. İki yılın sonunda, diğer başkanlık divanı üyeleri gibi birlik başkanını da, ilk genel seçimlere kadar görev yapmak üzere tüzüğün 11’inci maddesindeki usullere göre seçer.

 

Birlik Başkanı’nın Görev ve Yetkileri Şunlardır:

Madde 20:

 1. 1- Birliği yönetmek ve Birliğin hak ve menfaatlerini korumak,
 2. 2- Yatırım planı, çalışma programı ile bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu Meclis’e sunmak,
 3. 3- Birliği temsil etmek veya vekil tayin etmek,
 4. 4- Birlik Meclisi’ne ve Birlik Encümeni’ne başkanlık etmek,
 5. 5- Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek,
 6. 6- Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek,
 7. 7- Yetkili organların onayını almak şartıyla sözleşme yapmak,
 8. 8- Birlik Meclisi ve Birlik Encümeni kararlarını uygulamak.
 9. 9- Birlik Meclisi ve Birlik Encümeni’nin yetkisi dışında kalan diğer ödenek aktarmalarını yapmak,
 10. 10- Birlik personelini atamak,
 11. 11- Birliği denetlemek,
 12. 12- Şartsız bağışları kabul etmek,
 13. 13- Kanunlarla Birliğe verilen ve Birlik Meclisi veya Birlik Encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 14. 14- Birlik Meclisi’ni toplantıya çağırmak,
 15. 15- Kanunların ve Tüzüğün verdiği diğer görevleri yapmak.

 

BİRLİK GÖREVLİLERİNİN ATANMASI, GÖREV VE YETKİLERİ

Teşkilat:
Madde 21:
  Birlik Teşkilatı, Birlik Genel Sekreteri, Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Birimi ile meclis kararıyla kurulacak diğer üç birimden oluşur.

 

Birlik Personeli:

Madde 22: Birlik Genel Sekreteri’ni, birim amirlerini ve diğer personeli Birlik Başkanı atar. Ancak Başkan, Genel Sekreter’in ve birim amirlerinin atamaları hakkında meclise bilgi verir.

Birlik, Belediye Kanunu’nun belediye personeli ile ilgili düzenlemelerinde, birlik personelinin atama, yükselme, haklar, ödevler, kadro, unvan, sicil, ceza, ödül ve diğer personel işlemlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, Bakanlar Kurulunca Belirlenen Norm Kadro Esas ve Usullerine, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Atanacaklar Hakkında Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

 

Birlik Genel Sekreteri’nin Görevleri:

Madde 23: Birlik Genel Sekreteri Birliğe ait hizmetlerin, Başkan adına, onun direktifi ve sorumluluğu altında yürütülmesini sağlar.

Birlik Başkanı hangi işleri Birlik Genel Sekreteri’ne devrettiğini bir yönerge ile belirler.

 

MALİ HÜKÜMLER

Birliğin Gelirleri:

Madde 24:  Birliğin gelirleri şunlardır:

 1. a) Birlik üyelerinin, birliğin kuruluş ve faaliyet giderlerine katılma payları,
 2. b) Birlik Meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler,
 3. c) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak ödenekler,
 4. d) Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka şekillerde değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler,
 5. e) Kira ve faiz gelirleri,
 6. f) Bağışlar,
 7. g) Gönüllü harcamalara katılma payları,
 8. h) Diğer gelirler.

 

Birliğin Giderleri:

Madde 25:  Birliğin giderleri şunlardır:

 1. a) Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler,
 2. b) Birliğin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluk, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler,
 3. c) Hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler,
 4. d) Birliğin hizmet binalarının, tesislerinin, araç ve gereçlerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler,
 5. e)Faizler, borçlanmaya ilişkin diğer ücretler ile sigorta giderleri,
 6. f) Dava takip ve icra giderleri,
 7. g) Avukatlık, danışmanlık ve denetim ücretleri,
 8. h) Kamusal ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri,
 9. i) Temsil, tören ve ağırlama giderleri,
 10. j) İlan giderleri,
 11. k) Diğer giderler.

 

Üyelerin Birliğin Faaliyet Giderlerine Katılım Payları:

Madde 26: Üye belediyeler, her yıl Birlik Meclisi’nde kabul edilen bütçe kararnamesindeki nüfus esasına göre belirlenen miktarı Birliğe katılım payı olarak öderler.

 

Birlik Bütçesi:

Madde 27:  Birlik bütçesi, bir mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri gösteren bir meclis kararıdır.

Bütçeye ayrıntılı olarak harcama programları ve finansman programları eklenir. Bütçe yılı, devlet mali yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz.

Birlik Başkanı ve harcama yetkilisi olarak yetki verdiği Birlik Genel Sekreteri, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve amaca uygun olarak harcanmasından sorumludur.

Birlik Meclisi, Birlik bütçesini Eylül ayı olağan toplantısında görüşerek kabul eder.

Bütçe, ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyine göre hazırlanır ve mecliste ikinci düzeye kadar görüşülerek kabul edilir.

 

Birlik Bütçesinin Kesinleşmesi ve Yürürlüğe Girmesi:

Madde 28:  Birlik bütçesi, Birlik Meclisi’nin diğer kararları gibi, Tüzüğün on üçüncü ve on dördüncü maddesindeki usullere göre kesinleşir ve yürürlüğe girer.

 

Üst Yönetici:

Madde 29:  Birliğin üst yöneticisi Birlik Başkanı’dır.

 

Harcama Yetkilisi:

Madde 30:  Birliğin harcama yetkilisi Birlik Başkanı’dır. Başkan bu yetkisini Birlik Genel Sekreteri’ne devredebilir.

 

Çalışma Programı:

Madde 31: Birlik Meclisi bütçeden önce çalışma programını görüşerek kabul eder. Bütçeler, çalışma programı ile uyumlu olarak hazırlanmak zorundadır.

 

Birliğin Alım, Satım, İhale ve Hesap İşleri:

Madde 32:  Birlik, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Sayıştay Kanunu’na tabidir.

 

Birliğin Tutacağı Defterler:

Madde 33: Birlik, Meclis ve Encümen Karar Defteri, gelen giden evrak kayıt defteri ve üye kayıt defteri ile Belediyeler, Bağlı İdare ve Birlikler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nde, birlikler için öngörülen defterleri tutar.

 

Üye Mahalli İdarelerin Birlik Hizmetlerinden Faydalanma Usulleri:

Madde 34: Üyeler tarihi, kültürel, doğal ve kentsel değerlerin korunması ve yaşatılması için birliğin oluşturduğu bilgi, beceri, birikimlerinden; teknoloji ve kaynak kullanma imkanlarından yararlanır. Bu yararlanmanın usul ve yöntemleri Meclis tarafından belirlenir.

 

Birliğin Üyelerinin Sorumluluğu:

Madde 35:  Birlik adına yapılan her türlü sözleşme ve yüklenmelerden Birlik tüzel kişiliği sorumludur.  Birliğin mal varlığı ile sınırlı olan bu sorumluluk hiçbir şekilde üye belediyenin tüzel kişiliğini bağlamaz.
Birliğe Katılma:

Madde 36: Birliğin kuruluşundan sonra, Birliğe katılmak isteyen mahalli idare birimlerinin kendi meclislerinde alacakları katılma kararının Birlik Meclisi’nce kabulü ve İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile katılım gerçekleşmiş olur.

Birlikten Ayrılma:

Madde 37: Üye mahalli idareler kendi meclis kararları ile birlikten ayrılırlar. Bu takdirde, ayrılan üyelerin Birlikteki hak ve alacakları ayrılış tarihinden itibaren iki yıl süre ile bloke edilir ve Birlik Meclisi kararına göre işlem yapılır.

 

Tüzük Değişikliği:

Madde 38: Birlik Tüzüğü değişikliği, Birlik Meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanı’nın onayı ile gerçekleşir.

 

Birliğin Tasfiyesi: 

Madde 39: Birlik Meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun alacağı kararla feshedilebilir. Birliğin tasfiyesini, mülki idare amirince belirlenen üç kamu görevlisi yürütür. Tasfiye işlemleri en geç 1 yıl içinde sonuçlandırılır. Birliğin mal varlığı, Birlik Meclisi’nce alınacak kararlar doğrultusunda ve üye birimlerinin birlik mal varlığına katılma oranlarına göre, katılma oranları belli değil ise, mahalli idare birimlerinin nüfusları oranında dağıtılır.

Yürütme:
Madde 40:
  Bu Tüzük hükümleri Birlik Başkanı tarafından yürütülür.

 

Ekli Liste*

Birlik Üyesi Belediyeler:

1 Adana Büyükşehir Belediyesi Adana
2 Aladağ Belediyesi Adana
3 Ceyhan Belediyesi Adana
4 Karataş Belediyesi Adana
5 Kozan Belediyesi Adana
6 Pozantı Belediyesi Adana
7 Seyhan Belediyesi Adana
8 Yumurtalık Belediyesi Adana
9 Yüreğir Belediyesi Adana
10 Sarıçam Belediyesi Adana
11 Saimbeyli Belediyesi Adana
12 Tufanbeyli Belediyesi Adana
13 Adıyaman Belediyesi Adıyaman
14 Besni Belediyesi Adıyaman
15 Sandıklı Belediyesi Afyonkarahisar
16 İscehisar Belediyesi Afyonkarahisar
17 Afyonkarahisar  Belediyesi Afyonkarahisar
18 Bolvadin Belediyesi Afyonkarahisar
19 Dinar Belediyesi Afyonkarahisar
20 Doğubayazıt Belediyesi Ağrı
21 Demirci Belediyesi Aksaray
22 Ihlara Belediyesi Aksaray
23 Sultanhanı Belediyesi Aksaray
24 Taşpınar Belediyesi Aksaray
25 Aksaray Belediyesi Aksaray
26 Gülağaç Belediyesi Aksaray
27 Güzelyurt Belediyesi Aksaray
28 Amasya Belediyesi Amasya
29 Merzifon Belediyesi Amasya
30 Taşova Belediyesi Amasya
31 Gümüşhacıköy Belediyesi Amasya
32 Altındağ Belediyesi Ankara
33 Beypazarı Belediyesi Ankara
34 Çankaya Belediyesi Ankara
35 Kalecik Belediyesi Ankara
36 Kızılcahamam Belediyesi Ankara
37 Nallıhan Belediyesi Ankara
38 Polatlı Belediyesi Ankara
39 Ayaş Belediyesi Ankara
40 Haymana Belediyesi Ankara
41 Akseki Belediyesi Antalya
42 Alanya Belediyesi Antalya
43 Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya
44 Demre (Kale ) Belediyesi Antalya
45 Elmalı Belediyesi Antalya
46 Finike Belediyesi Antalya
47 Gazipaşa Belediyesi Antalya
48 Kaş Belediyesi Antalya
49 Manavgat Belediyesi Antalya
50 Muratpaşa Belediyesi Antalya
51 İbradi Belediyesi Antalya
52 Kepez Belediyesi Antalya
53 Kumluca Belediyesi Antalya
54 Ardahan Belediyesi Ardahan
55 Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın
56 Didim Belediyesi Aydın
57 Karacasu Belediyesi Aydın
58 Kuşadası Belediyesi Aydın
59 Söke Belediyesi Aydın
60 Sultanhisar Belediyesi Aydın
61 Yenipazar Belediyesi Aydın
62 Germencik Belediyesi Aydın
63 Koçarlı Belediyesi Aydın
64 Bozdoğan Belediyesi Aydın
65 İncirliova Belediyesi Aydın
66 Ayvalık Belediyesi Balıkesir
67 Bigadiç Belediyesi Balıkesir
68 Burhaniye Belediyesi Balıkesir
69 Edremit Belediyesi Balıkesir
70 Erdek Belediyesi Balıkesir
71 Havran Belediyesi Balıkesir
72 Sındırgı Belediyesi Balıkesir
73 Marmara Belediyesi Balıkesir
74 Karesi Belediyesi Balıkesir
75 Amasra Belediyesi Bartın
76 Bartın Belediyesi Bartın
77 Gercüş Belediyesi Batman
78 Hasankeyf Belediyesi Batman
79 Pazaryeri Belediyesi Bilecik
80 Bayırköy Belediyesi Bilecik
81 Bozüyük Belediyesi Bilecik
82 Bilecik Belediyesi Bilecik
83 Osmaneli Belediyesi Bilecik
84 Söğüt Belediyesi Bilecik
85 Vezirhan Belediyesi Bilecik
86 Gölpazarı Belediyesi Bilecik
87 Bingöl Belediyesi Bingöl
88 Adilcevaz Belediyesi Bitlis
89 Ahlat Belediyesi Bitlis
90 Bitlis Belediyesi Bitlis
91 Bolu Belediyesi Bolu
92 Göynük Belediyesi Bolu
93 Mudurnu Belediyesi Bolu
94 Ağlasun Belediyesi Burdur
95 Burdur Belediyesi Burdur
96 Gölhisar Belediyesi Burdur
97 Orhangazi Belediyesi Bursa
98 Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa
99 Gürsu Belediyesi Bursa
100 İznik Belediyesi Bursa
101 Mudanya Belediyesi Bursa
102 Mustafakemalpaşa Belediyesi Bursa
103 Nilüfer Belediyesi Bursa
104 Orhaneli Belediyesi Bursa
105 Osmangazi Belediyesi Bursa
106 Yenişehir Belediyesi Bursa
107 Yıldırım Belediyesi Bursa
108 Çanakkale Belediyesi Çanakkale
109 Eceabat Belediyesi Çanakkale
110 Gökçeada Belediyesi Çanakkale
111 Küçükkuyu Belediyesi Çanakkale
112 Lapseki Belediyesi Çanakkale
113 Gelibolu Belediyesi Çanakkale
114 Çerkeş Belediyesi Çankırı
115 Çankırı Belediyesi Çankırı
116 Alaca Belediyesi Çorum
117 Bayat Belediyesi Çorum
118 Boğazkale Belediyesi Çorum
119 Çorum Belediyesi Çorum
120 İskilip Belediyesi Çorum
121 Laçin Belediyesi Çorum
122 Mecitözü Belediyesi Çorum
123 Oğuzlar Belediyesi Çorum
124 Ortaköy Belediyesi Çorum
125 Osmancık Belediyesi Çorum
126 Kargı Belediyesi Çorum
127 Sungurlu Belediyesi Çorum
128 Uğurludağ Belediyesi Çorum
129 Buldan Belediyesi Denizli
130 Denizli Büyükşehir Belediyesi Denizli
131 Kale Belediyesi Denizli
132 Tavas Belediyesi Denizli
133 Pamukkale Belediyesi Denizli
134 Merkezefendi Belediyesi Denizli
135 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır
136 Silvan Belediyesi Diyarbakır
137 Sur Belediyesi Diyarbakır
138 Akçakoca  Belediyesi Düzce
139 Düzce Belediyesi Düzce
140 Edirne Belediyesi Edirne
141 Enez Belediyesi Edirne
142 Havsa Belediyesi Edirne
143 İpsala Belediyesi Edirne
144 Uzunköprü Belediyesi Edirne
145 Süloğlu Belediyesi Edirne
146 Elazığ Belediyesi Elazığ
147 Kovancılar Belediyesi Elazığ
148 Palu Belediyesi Elazığ
149 Erzincan Belediyesi Erzincan
150 Kemah Belediyesi Erzincan
151 Kemaliye Belediyesi Erzincan
152 Erzurum Büyükşehir Belediyesi Erzurum
153 Uzundere Belediyesi Erzurum
154 Yakutiye Belediyesi Erzurum
155 Han Belediyesi Eskişehir
156 İnönü Belediyesi Eskişehir
157 Günyüzü Belediyesi Eskişehir
158 Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Eskişehir
159 Odunpazarı Belediyesi Eskişehir
160 Seyitgazi Belediyesi Eskişehir
161 Sivrihisar Belediyesi Eskişehir
162 Tepebaşı Belediyesi Eskişehir
163 Oğuzeli Belediyesi Gaziantep
164 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep
165 Nizip Belediyesi Gaziantep
166 Şahinbey Belediyesi Gaziantep
167 Şehitkamil Belediyesi Gaziantep
168 Giresun Belediyesi Giresun
169 Şebinkarahisar Belediyesi Giresun
170 Çamoluk Belediyesi Giresun
171 Tirebolu Belediyesi Giresun
172 Gümüşhane Belediyesi Gümüşhane
173 Hatay Büyükşehir Belediyesi Hatay
174 Arsuz Belediyesi Hatay
175 İskenderun Belediyesi Hatay
176 Payas Belediyesi Hatay
177 Yayladağı Belediyesi Hatay
178 Erzin Belediyesi Hatay
179 Belen Belediyesi Hatay
180 Defne Belediyesi Hatay
181 Uluborlu Belediyesi Isparta
182 Keçiborlu Belediyesi Isparta
183 Senirkent Belediyesi Isparta
184 Gelendost Belediyesi Isparta
185 Eğirdir Belediyesi Isparta
186 Yalvaç Belediyesi Isparta
187 Akdeniz Belediyesi İçel
188 Anamur Belediyesi İçel
189 Aydıncık Belediyesi İçel
190 Çamlıyayla Belediyesi İçel
191 Mersin Büyükşehir Belediyesi İçel
192 Mezitli Belediyesi İçel
193 Mut Belediyesi İçel
194 Silifke Belediyesi İçel
195 Tarsus Belediyesi İçel
196 Beykoz Belediyesi İstanbul
197 Adalar Belediyesi İstanbul
198 Beşiktaş Belediyesi İstanbul
199 Beyoğlu Belediyesi İstanbul
200 Büyükçekmece Belediyesi İstanbul
201 Çatalca Belediyesi İstanbul
202 Eyüp Belediyesi İstanbul
203 Fatih Belediyesi İstanbul
204 İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul
205 Kadıköy Belediyesi İstanbul
206 Kartal Belediyesi İstanbul
207 Sancaktepe Belediyesi İstanbul
208 Sarıyer Belediyesi İstanbul
209 Silivri Belediyesi İstanbul
210 Şile Belediyesi İstanbul
211 Tuzla Belediyesi İstanbul
212 Zeytinburnu Belediyesi İstanbul
213 Aliağa Belediyesi İzmir
214 Bayındır Belediyesi İzmir
215 Bayraklı Belediyesi İzmir
216 Bergama Belediyesi İzmir
217 Beydağ Belediyesi İzmir
218 Bornova Belediyesi İzmir
219 Foça Belediyesi İzmir
220 İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir
221 Konak Belediyesi İzmir
222 Ödemiş Belediyesi İzmir
223 Seferihisar Belediyesi İzmir
224 Selçuk Belediyesi İzmir
225 Tire Belediyesi İzmir
226 Torbalı Belediyesi İzmir
227 Urla Belediyesi İzmir
228 Kemalpaşa Belediyesi İzmir
229 Buca Belediyesi İzmir
230 Afşin Belediyesi Kahramanmaraş
231 Dulkadiroğlu Belediyesi Kahramanmaraş
232 Elbistan Belediyesi Kahramanmaraş
233 Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş
234 Eflani Belediyesi Karabük
235 Safranbolu Belediyesi Karabük
236 Ayrancı Belediyesi Karaman
237 Ermenek Belediyesi Karaman
238 Karaman Belediyesi Karaman
239 Sarıkamış Belediyesi Kars
240 Kars Belediyesi Kars
241 Abana Belediyesi Kastamonu
242 Araç Belediyesi Kastamonu
243 Azdavay Belediyesi Kastamonu
244 Bozkurt Belediyesi Kastamonu
245 Cide Belediyesi Kastamonu
246 Çatalzeytin Belediyesi Kastamonu
247 Daday Belediyesi Kastamonu
248 Devrekani Belediyesi Kastamonu
249 İnebolu Belediyesi Kastamonu
250 Kastamonu Belediyesi Kastamonu
251 Pınarbaşı Belediyesi Kastamonu
252 Taşköprü Belediyesi Kastamonu
253 Tosya Belediyesi Kastamonu
254 Küre Belediyesi Kastamonu
255 Doğanyurt Belediyesi Kastamonu
256 Şenpazar Belediyesi Kastamonu
257 Hanönü Belediyesi Kastamonu
258 Bünyan Belediyesi Kayseri
259 Develi Belediyesi Kayseri
260 İncesu Belediyesi Kayseri
261 Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri
262 Kocasinan Belediyesi Kayseri
263 Melikgazi Belediyesi Kayseri
264 Pınarbaşı Belediyesi Kayseri
265 Talas Belediyesi Kayseri
266 Tomarza Belediyesi Kayseri
267 Yahyalı Belediyesi Kayseri
268 Yeşilhisar Belediyesi Kayseri
269 Hacılar Belediyesi Kayseri
270 Akkışla Belediyesi Kayseri
271 Sarıoğlan Belediyesi Kayseri
272 Felahiye Belediyesi Kayseri
273 Demirköy Belediyesi Kırklareli
274 Babaeski Belediyesi Kırklareli
275 Keskin Belediyesi Kırklareli
276 Lüleburgaz Belediyesi Kırklareli
277 Kırklareli Belediyesi Kırklareli
278 Vize Belediyesi Kırklareli
279 Kırşehir Belediyesi Kırşehir
280 Kilis Belediyesi Kilis
281 Başiskele Belediyesi Kocaeli
282 Gebze Belediyesi Kocaeli
283 Gölcük Belediyesi Kocaeli
284 İzmit Belediyesi Kocaeli
285 Kartepe Belediyesi Kocaeli
286 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli
287 Darıca Belediyesi Kocaeli
288 Körfez Belediyesi Kocaeli
289 Akşehir Belediyesi Konya
290 Beyşehir Belediyesi Konya
291 Çumra Belediyesi Konya
292 Ereğli Belediyesi Konya
293 Halkapınar Belediyesi Konya
294 Ilgın Belediyesi Konya
295 Kadınhanı Belediyesi Konya
296 Karapınar Belediyesi Konya
297 Konya Büyükşehir Belediyesi Konya
298 Kulu Belediyesi Konya
299 Selçuklu Belediyesi Konya
300 Seydişehir Belediyesi Konya
301 Taşkent Belediyesi Konya
302 Emirgazi Belediyesi Konya
303 Sarayönü Belediyesi Konya
304 Bozkır  Belediyesi Konya
305 Meram Belediyesi Konya
306 Akören Belediyesi Konya
307 Derbent Belediyesi Konya
308 Çavdarhisar Belediyesi Kütahya
309 Altıntaş Belediyesi Kütahya
310 Aslanapa Belediyesi Kütahya
311 Eskigediz Belediyesi Kütahya
312 Kütahya Belediyesi Kütahya
313 Simav Belediyesi Kütahya
314 Arapgir Belediyesi Malatya
315 Battalgazi Belediyesi Malatya
316 Darende Belediyesi Malatya
317 Doğanşehir Belediyesi Malatya
318 Hekimhan Belediyesi Malatya
319 Malatya Büyükşehir Belediyesi Malatya
320 Yeşilyurt Belediyesi Malatya
321 Pütürge Belediyesi Malatya
322 Akçadağ Belediyesi Malatya
323 Yazıhan Belediyesi Malatya
324 Alaşehir Belediyesi Manisa
325 Kula Belediyesi Manisa
326 Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa
327 Soma Belediyesi Manisa
328 Akhisar Belediyesi Manisa
329 Yunusemre Belediyesi Manisa
330 Şehzadeler Belediyesi Manisa
331 Demirci Belediyesi Manisa
332 Derik Belediyesi Mardin
333 Mardin Büyükşehir Belediyesi Mardin
334 Mazıdağı Belediyesi Mardin
335 Midyat Belediyesi Mardin
336 Nusaybin Belediyesi Mardin
337 Ömerli Belediyesi Mardin
338 Savur Belediyesi Mardin
339 Artuklu Belediyesi Mardin
340 Bodrum Belediyesi Muğla
341 Datça Belediyesi Muğla
342 Fethiye Belediyesi Muğla
343 Köyceğiz Belediyesi Muğla
344 Milas Belediyesi Muğla
345 Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla
346 Yatağan Belediyesi Muğla
347 Menteşe Belediyesi Muğla
348 Malazgirt Belediyesi Muş
349 Avanos Belediyesi Nevşehir
350 Göreme Belediyesi Nevşehir
351 Gülşehir Belediyesi Nevşehir
352 Kaymaklı Belediyesi Nevşehir
353 Nar Belediyesi Nevşehir
354 Nevşehir Belediyesi Nevşehir
355 Ortahisar Belediyesi Nevşehir
356 Uçhisar Belediyesi Nevşehir
357 Ürgüp Belediyesi Nevşehir
358 Acıgöl Belediyesi Nevşehir
359 Azatlı Belediyesi Niğde
360 Bozköy Belediyesi Niğde
361 Yıldıztepe Belediyesi Niğde
362 Bahçeli Belediyesi Niğde
363 Kemerhisar Belediyesi Niğde
364 Niğde Belediyesi Niğde
365 Altonordu Belediyesi Ordu
366 Ordu Büyükşehir Belediyesi Ordu
367 Ünye Belediyesi Ordu
368 Kadirli Belediyesi Osmaniye
369 Osmaniye Belediyesi Osmaniye
370 Toprakkale Belediyesi Osmaniye
371 İkizdere Belediyesi Rize
372 Serdivan Belediyesi Sakarya
373 Geyve Belediyesi Sakarya
374 Taraklı Belediyesi Sakarya
375 İlkadım Belediyesi Samsun
376 Samsun Büyükşehir Samsun
377 Vezirköprü Belediyesi Samsun
378 Çarşamba Belediyesi Samsun
379 Havza Belediyesi Samsun
380 Alaçam Belediyesi Samsun
381 Terme Belediyesi Samsun
382 Ayvacık Belediyesi Samsun
383 Bafra Belediyesi Samsun
384 Kavak Belediyesi Samsun
385 Tekkeköy Belediyesi Samsun
386 Siirt Belediyesi Siirt
387 Tillo Belediyesi Siirt
388 Veysel Karani Belediyesi Siirt
389 Türkeli Belediyesi Sinop
390 Boyabat Belediyesi Sinop
391 Sinop Belediyesi Sinop
392 Ayancık Belediyesi Sinop
393 Divriği Belediyesi Sivas
394 Gürün Belediyesi Sivas
395 Sivas Belediyesi Sivas
396 Birecik Belediyesi Şanlıurfa
397 Halfeti Belediyesi Şanlıurfa
398 Harran Belediyesi Şanlıurfa
399 Siverek Belediyesi Şanlıurfa
400 Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfa
401 Viranşehir Belediyesi Şanlıurfa
402 Eyyübiye Belediyesi Şanlıurfa
403 Haliliye Belediyesi Şanlıurfa
404 Cizre Belediyesi Şırnak
405 Süleymanpaşa Belediyesi Tekirdağ
406 Malkara Belediyesi Tekirdağ
407 Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tekirdağ
408 Başçiftlik Belediyesi Tokat
409 Erbaa Belediyesi Tokat
410 Niksar Belediyesi Tokat
411 Pazar Belediyesi Tokat
412 Sulusaray Belediyesi Tokat
413 Tokat Belediyesi Tokat
414 Turhal Belediyesi Tokat
415 Zile Belediyesi Tokat
416 Üzümören Belediyesi Tokat
417 Gürçeşme Belediyesi Tokat
418 Artova Belediyesi Tokat
419 Reşadiye Belediyesi Tokat
420 Emirseyit Belediyesi Tokat
421 Şenyurt Belediyesi Tokat
422 Ortahisar Belediyesi Trabzon
423 Akçaabat Belediyesi Trabzon
424 Sürmene Belediyesi Trabzon
425 Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon
426 Pertek Belediyesi Tunceli
427 Uşak Belediyesi Uşak
428 Edremit Belediyesi Van
429 Gevaş Belediyesi Van
430 Gürpınar Belediyesi Van
431 Tuşba Belediyesi Van
432 Van Büyükşehir Belediyesi Van
433 Altınova Belediyesi Yalova
434 Çiftlikköy Belediyesi Yalova
435 Termal Belediyesi Yalova
436 Yalova Belediyesi Yalova
437 Çınarcık Belediyesi Yalova
438 Armutlu Belediyesi Yalova
439 Akdağmadeni Belediyesi Yozgat
440 Sarıkaya Belediyesi Yozgat
441 Yozgat Belediyesi Yozgat
442 Çaycuma Belediyesi Zonguldak
443 Devrek Belediyesi Zonguldak
444 Saltukova Belediyesi Zonguldak
445 Karadeniz Ereğli Belediyesi Zonguldak

 

 

 

 


Başa Dön